ỦY BAN QUỐC GIA
ASEAN 2020
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBQG2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020 VÀ TRƯỞNG CÁC TIỂU BAN, BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, gồm:

1.Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh;

2.Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam;

3.Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng;

4.Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà;

5.Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành;

6.Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh;

7.Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân;

8.Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc;

9.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu;

10.Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông;

11.Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng;

12.Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm;

13.Thứ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc;

14.Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh,

15.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh;

16.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng;

17.Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn;

18.Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy;

19.Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng;

20.Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành;

21.Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng;

22.Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc;

23.Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong;

24.Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương.

Điều 2. Trưởng các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, gồm:

1. Trưởng Tiểu ban Nội dung: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng;

2. Trưởng Tiểu ban Lễ tân: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng;

3. Trưởng Tiểu ban Vật chất - Hậu cần: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành;

4. Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng;

5. Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế: Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam;

6. Trưởng Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.

Điều 3. Các Trưởng Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 quyết định danh sách thành viên, quy chế hoạt động của các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 trong vòng 15 ngày kể từ khi ban hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, các đồng chí có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh