BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 0820/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việccủa Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung vềphân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chínhphủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về quảnlý ngành Công Thương.

2. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉđạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộtrưởng. Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các côngviệc được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật vềquyết định của mình.

Bộ trưởng phân công một Thứ trưởnglàm nhiệm vụ thường trực. Thứ trưởng thường trực ngoài việc thực hiện các nhiệmvụ thường xuyên theo phạm vi được phân công sẽ thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giảiquyết các công việc của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt tại trụ sở của Bộ hoặc được Bộtrưởng ủy quyền; giải quyết các công việc cấp bách của Thứ trưởng khác khi Thứtrưởng đó vắng mặt theo sự phân công của Bộ trưởng.

3. Trách nhiệm và quyền hạn củaThứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo các Vụ, Cục chức năng,các đơn vị xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chínhsách và các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến lĩnh vực được phân công để Bộphê duyệt hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc các Vụ, Cụcchức năng, các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủvà của Bộ; các chủ trương, chính sách, pháp luật; phát hiện và đề xuất những vấnđề cần sửa đổi, bổ sung.

- Thứ trưởng trực tiếp theo dõingành, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên toàn bộ cáchoạt động liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của Bộ tại ngành, đơn vị đó; đối vớinhững vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm và những công việc do Bộ trưởng trực tiếpchỉ đạo, Thứ trưởng phải báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi giải quyết.

- Thứ trưởng phụ trách lĩnh vựccông tác chuyên môn nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạochung toàn ngành về chuyên môn đó.

- Trong thực thi nhiệm vụ, nếucó vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởngchủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Bộtrưởng xem xét, quyết định.

- Ngoài các nhiệm vụ cụ thể đượcphân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung của Bộ đểcó thể đảm nhận các nhiệm vụ khác với sự phân công khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

4. Phân công giữa Bộ trưởng vàcác Thứ trưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ của Bộ.

5. Bộ trưởng và các Thứ trưởnglàm việc theo Quy chế làm việc của Bộ.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụthể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG

a) Lãnh đạo và quản lý toàn diệncác mặt công tác của Bộ, được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tácchiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chứccán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập, cải cách hành chính, thi đua khen thưởngvà kỷ luật.

c) Phụ trách ngành năng lượng.

d) Thay mặt Chính phủ chỉ đạo mộtsố địa phương theo phân công của Chính phủ.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua –Khen thưởng và Thanh tra Bộ. Chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước đối với Tậpđoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Xăngdầu Việt Nam.

e) Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc giavề Hợp tác kinh tế quốc tế.

g) Chủ nhiệm các chương trình Kỹthuật – Kinh tế về tự động hóa và công nghệ vật liệu.

h) Chủ tịch Hội đồng thi đuakhen thưởng.

i) Trưởng ban phòng chống thamnhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

k) Trưởng ban chỉ đạo 127/TW .

l) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởngcác ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công và đảm nhận một số nhiệm vụ khác theophân công của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

2. THỨ TRƯỞNG BÙI XUÂN KHU

a) Thực hiện nhiệm vụ Thứ trưởngthường trực, phụ trách cơ quan Bộ.

b) Chỉ đạo công tác kế hoạch,lao động tiền lương, văn phòng; quan hệ với các cơ quan nội chính và cơ quan thôngtin đại chúng.

c) Phụ trách ngành công nghiệptiêu dùng và ngành công nghiệp thực phẩm.

d) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngànhCông Thương của Thủ đô Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Sông Hồng, gồm:Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Thái Bình, Nam Định,Hà Nam và Ninh Bình.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Công nghiệp nhẹ, Cơ quan Đại diện của Bộ CôngThương tại thành phố Hồ Chí Minh; Báo Công Thương, Báo Đối ngoại VietnamEconomic News, Tạp chí Công nghiệp, Tạp chí Thương mại. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thựchiện quản lý Nhà nước đối với Tập đoàn Dệt – May Việt Nam, Tổng công ty Giấy ViệtNam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giảikhát Sài Gòn, Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, Công ty Dầuthực vật – Hương liệu – Mỹ phẩm Việt Nam và Tổng công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

e) Người phát ngôn của Bộ.

g) Chủ tịch Hội đồng lương Cơquan Bộ.

h) Chủ tịch Hội đồng tuyển dụngCơ quan Bộ.

i) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởngcác ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

k) Đảm nhận một số nhiệm vụ kháctheo phân công của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự.

3. THỨ TRƯỞNG LÊ DANH VĨNH

a) Chỉ đạo công tác tài chínhgiá cả; quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng; thông tin thương mại, thương mại điện tử.

b) Phụ trách quan hệ phối hợp vớicác đoàn thể; quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế; quan hệ song phương vàphát triển thị trường với các nước châu Âu.

c) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngànhCông Thương của 12 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, gồm: Thanh Hóa, NghệAn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, QuảngNgãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:Vụ Tài chính, Vụ Thị trường châu Âu; Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Thương mại điệntử và Công nghệ thông tin; Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh; Viện Nghiên cứuThương mại; Trung tâm Thông tin Thương mại.

đ) Trưởng ban vì sự tiến bộ củaphụ nữ.

e) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởngcác ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

g) Đảm nhận một số nhiệm vụ kháctheo phân công của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự.

4. THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THÀNHBIÊN

a) Chỉ đạo công tác xuất khẩu,nhập khẩu và dịch vụ thương mại.

b) Chỉ đạo xây dựng chính sáchthuế xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại vàhàng rào kỹ thuật trong thương mại.

c) Phụ trách công tác thị trườngngoài nước; quan hệ song phương và phát triển thị trường các nước châu Á – TháiBình Dương; chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thươnghiệu, nhãn hiệu; hoạt động thương mại của các tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nướcngoài và của nước ngoài tại Việt Nam;

d) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngànhCông Thương của 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ, gồm: Long An, Tiền Giang, BếnTre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang,Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương; Cục Xúc tiến Thươngmại, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các trường thuộc khối thương mại.

e) Ủy viên ban chỉ đạo quốc giavề Du lịch.

g) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởngcác ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

h) Đảm nhận một số nhiệm vụ kháctheo phân công của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự.

5. THỨ TRƯỞNG NGUYỄN CẨM TÚ

a) Chỉ đạo công tác phân phốilưu thông và quản lý thị trường trong nước.

b) Phụ trách công tác đổi mới, sắpxếp doanh nghiệp.

c) Giúp Bộ trưởng trong chỉ đạocông tác hội nhập kinh tế quốc tế.

d) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngànhCông Thương của 15 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn,Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, QuảngNinh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:Vụ Thị trường trong nước, Vụ thương mại miền núi; Cục Quản lý thị trường; Vănphòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạothực hiện quản lý nhà nước tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Thay mặt Bộ, chỉđạo thực hiện quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp khối thương mại.

e) Trưởng đoàn đàm phán Chính phủvề hội nhập kinh tế thương mại quốc tế kiêm Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về hợptác kinh tế quốc tế.

g) Trưởng ban đổi mới doanh nghiệpnhà nước của Bộ.

h) Tổ trưởng Tổ điều hành thịtrường trong nước

i) Thành viên ban chỉ đạo Tây Bắc.

k) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởngcác ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

l) Đảm nhận một số nhiệm vụ kháctheo phân công của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự.

6. THỨ TRƯỞNG ĐỖ HỮU HÀO

a) Chỉ đạo công tác nghiên cứukhoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, hợp tác quốc tế, đầu tư xây dựng;công tác về thực hiện công ước cấm vũ khí hóa học.

b) Phụ trách các ngành cơ khí,công nghiệp hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp và quan hệ song phương và pháttriển thị trường với các nước châu Mỹ. Giúp Bộ trưởng trong chỉ đạo ngành nănglượng.

c) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngànhCông Thương của thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh miền Đông nam Bộ, gồm: BìnhDương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận và BìnhThuận.

d) Trực tiếp chỉ đạo Vụ Năng lượng,Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường châu Mỹ; Cục Điềutiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Thay mặt Bộ, chỉđạo thực hiện quản lý Nhà nước đối với Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Tổngcông ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp,Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam; các Viện nghiên cứu và các trường đào tạokhối công nghiệp. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước đốivới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

đ) Trưởng ban chỉ đạo phòng, chốngcháy, nổ và an toàn.

e) Chủ tịch Hội đồng khoa học.

g) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởngcác ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

h) Đảm nhận một số nhiệm vụ kháctheo phân công của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự.

7. THỨ TRƯỞNG LÊ DƯƠNG QUANG

a) Chỉ đạo công tác địa phương,quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng chống lụtbão; kinh tế tập thể; bảo vệ sức khỏe – y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình;công tác phòng chống tội phạm.

b) Phụ trách các ngành khai thácmỏ, luyện kim, chế biến khoáng sản; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đấttrong ngành; quan hệ song phương và phát triển thị trường với các nước châuPhi, Tây Á và Nam Á.

c) Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngànhCông Thương của 5 tỉnh Tây Nguyên, gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum vàLâm Đồng

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á; Cục Công nghiệp địaphương; Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công nghiệp. Thay mặt Bộ, chỉ đạothực hiện quản lý Nhà nước đối với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản ViệtNam, Tổng công ty Thép Việt Nam,Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

đ) Trưởng ban chỉ đạo phòng, chốngAIDS và tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm.

e) Trưởng ban phòng, chống lụt,bão.

g) Trưởng ban tìm kiếm cứu nạn.

h) Trưởng ban chỉ đạo phòng chốngtội phạm.

i) Chủ tịch các Hội đồng, Trưởngcác ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

k) Đảm nhận một số nhiệm vụ kháctheo phân công của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Thứ trưởng, ChánhVăn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc các Sởgiúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiệnchức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty,Công ty và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TCTW;
- Bộ Nội vụ;
- Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Công đoàn Công thương Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng