BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------

Số: 0890/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi, có mã HS 7005 29 90 00 và 7005 21 90 00, nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã số vụ việc 09-KN-TVE-01). Nội dung và kết luận điều tra chi tiết được thông báo công khai kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục Quản lý cạnh tranh và các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; Xây dựng; Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ Đa biên (để thông báo WTO và ASEAN);
- Các Vụ: XNK, KV1, KV2, KV3, CNNg, HTQT (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLCT (03).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

Quyết định 0890/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ