THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghiệp thực phẩm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4147/SĐH ngày 27 tháng 5 năm 199, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 886/TCCBKH ngày 23 tháng 04 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghiệp thực phẩm thuộc Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Viện Công nghiệp thực phẩm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm