UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2003/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 5 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ,CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CÁC ĐOẠN, TUYẾN ĐƯỜNG NỘI, NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 của Chính phủ về việc bảo đảmtrật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.
Xét đề nghị của Sở Xây dựng Lạng Sơn tại tờ trình số 227 /TT-XD ngày 23/4/2003,

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định chi tiết chỉ giới đườngđỏ, chỉ giới xây dựng các đoạn đường, tuyến đường nội, ngoại thành thành phốLạng Sơn .

Giao cho UBND thành phố Lạng Sơn làm thủ tục đổi tên đườngLý Thường Kiệt cho phù hợp với quy mô theo quy hoạch mới tuyến đường này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, các phường, khối, các tổdân phố, các hộ gia đình trên địa bàn nội ngoại thành thành phố Lạng Sơn chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT Tỉnh Uỷ
- TT HĐND tỉnh.
- CPVP, các tổ CV
- Lưu VT, XD

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên.