ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2005/QĐ-UB

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 03 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BẢNG CHI TIẾT QUY ĐỊNH VỀHÀNH LANG BẢO VỆ ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNHSỐ 07/2004/QĐ-UB NGÀY 10/2/2004 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý vàbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Công văn số 243/CV-ĐBVN ngày 24/1/2005 của Cục Đường bộ Việt Nam về lộ giới Quốc lộ 50 kéodài thuộc tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa đổi một số nội dung Bảng chi tiết quy định về hànhlang bảo vệ đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh ban hành kèm theo Quyết địnhsố 07/2004/QĐ-UB ngày 10/2/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, như sau: (kèm Bảngnội dung sửa đổi chi tiết quy định về hành lang bảo vệ đường bộ đối với hệthống đường tỉnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nộidung khác được quy định tại Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 10/2/2004 của Uỷban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định hành lang bảo vệ côngtrình giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tổ chứctriển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giaothông Vận tải; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thihành./.


Nơi nhận:
- Bộ TP, GTVT,
- Cục ĐBVN,
- TTTU, HĐND tỉnh,
- CT & các PCT UBND tỉnh,
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- UBND các huyện, TP, TX,
- LĐ& P.CNN VP.UBND tỉnh,
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

BẢNG NỘI DUNGSỬA ĐỔI CHI TIẾT QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LANG BẢO VỆ ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNGTỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 09/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 03 năm2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài

(km)

Cấp đường qui hoạch

Toàn hành lang (m)

Từ tim đường ra mỗi bên (m)

ĐT.868

Bến Phà Ngũ Hiệp

Cầu Hai Hạt

25,800

Đoạn từ Bến phà Ngũ Hiệp đến Trường PTTH Tam Bình

1,500

III

29,0

14,5

ĐT.869

QL.01A

ĐT.865 xã Hậu Mỹ Bắc B

18,450

Đoạn qua khu vực chợ Hậu Thành (Cái Nứa): Từ Km 3+000 Đến Km 3+650

650

III

29,0

14,5

Đoạn qua khu vực chợ Hậu Mỹ Phú (Cái Nứa): Từ Km 6+000 Đến Km 6+600

0,600

III

29,0

14,5

QL.50 (Tuyến tránh thị xã Gò Công)

QL.50 (Km 47+334)

QL.50 (Km 50+582)

3,248

III

43,0

21,5

QL.50 (Tuyến tránh thành phố Mỹ Tho)

QL.01A

QL.50 (Km 83+225)

xã Tân Mỹ Chánh

7,401

III

46,0

23,0