BỘ THUỶ SẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Ngành

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi Điều 2 trong Quyết định số 06/2005/QĐ-BTS ngày 17/02/2005 và Quyết định số 25/2005/QĐ-BTS ngày 09/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành như sau:

1. Tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BTS ngày 17/02/2005, Điều 2 được sửa như sau:

- Các Tiêu chuẩn trên khuyến khích áp dụng cho các cơ sở sản xuất giống tôm biển và tôm càng xanh.

2. Tại Quyết định số 25/2005/QĐ-BTS ngày 09/08/2005, Điều 2 được sửa như sau:

- Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với các cơ sở có nghề khai thác mực trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, các cơ sở nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Việt Thắng