UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ ''MỘT CỬA" TẠI SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyếtsố 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chínhtrong giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

Căn cứ Quyết địnhsố 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết địnhsố 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếthực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địaphương;

Xét đề nghị của SởY tế tại Tờ trình số 130/TTr-SYT ngày 26/01/2006 và đề nghị của Sở Nội vụ tạiTờ trình số 91/TTr-SNV ngày 26/4/2006 về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hànhchính theo cơ chế "một cửa" tại Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Y tế thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơchế "một cửa" trong giải quyết công việc của tổ chức và công dânthuộc lĩnh vực nghiệp vụ y - dược và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụcủa ngành và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế

- Thành lập bộ phậntiếp nhận và trả kết quả trực thuộc phòng Tổng hợp hành chính, Sở Y tế; bố trícán bộ, công chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở có trình độ chuyên môn,năng lực, phẩm chất đạo đức và khả năng giao tiếp làm việc tại bộ phận tiếpnhận và trả kết quả để thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế"một cửa'' nêu tại Điều 1, Quyết định này.

- Xây dựng và ban hànhquy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế"một cửa''.

- Ban hành văn bảnhướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hànhchính theo cơ chế "một cửa''; các loại giấy tờ biểu mẫu, đơn, sơ đồ quytrình giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa'' tại Sở Y tế.

- Công khai các thủtục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các công việc của tổ chứcvà công dân thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 1, Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra Sở Y tế triển khaithực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa'' theo đúng cácquy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từngày ký.

Các ông, bà: Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang