ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCHTIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ công văn số 790/CP-KTTHngày 26/11/2004 của Chính phủ “Về việc hỗ trợ kinh phí cho công tác tiếp dân vàxử lý đơn thư”

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh,của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1/ Thực hiện chế độ phụ cấp chocán bộ công chức chuyên trách tiếp dân, xử lý đơn thư như sau:

a/ Cán bộ công chức làm nhiệm vụthường trực tiếp dân tại Trú sở tiếp công dân của tỉnh:

+ Công chức chuyên môn: 200.000 đồng/người/tháng.

+ Nhân viên phục vụ: 100.000 đồng/người/tháng.

b/ Cán bộ công chức chuyên tráchtiếp dân của các Sở: Tài nguyên và MT, Lao động Thương binh và XH: 150.000 đồng/người/tháng.

c/ Cán bộ công chức chuyên tráchtiếp dân của các huyện, thị xã: 150.000 đồng/người/tháng.

2/ Mức phụ cấp trên được hưởng từngày 01 tháng 01 năm 2006.

3/ Nguồn kinh phí chi trả được bốtrí trong ngân sách hàng năm của các đơn vị.

Điều 2. - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh thanh tratỉnh, thành phố, các Sở: Tài nguyên và MT, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủtịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất