UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCHTIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Công văn số 790/CP-KTTH ngày 26/11/2004 của Chính phủ “Về việc hỗ trợ kinhphí cho công tác tiếp dân và xử lý đơn thư”;
Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh, của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thực hiện chếđộ phụ cấp cho cán bộ công chức chuyên trách tiếp dân, xử lý đơn thư như sau:

a) Cán bộ côngchức làm nhiệm vụ thường trực tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh:

+ Công chứcchuyên môn: 200.000 đồng/người/tháng

+ Nhân viên phụcvụ: 100.000 đồng/người/tháng

b) Cán bộ côngchức chuyên trách tiếp dân của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao độngThương binh và Xã hội: 150.000 đồng/người/tháng.

c) Cán bộ côngchức chuyên trách tiếp dân của các huyện, thị xã: 150.000 đồng/người/tháng.

2. Mức phụ cấptrên được hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006

3. Nguồn kinhphí được chi trả được bố trí trong ngân sách hàng năm của các đơn vị.

Điều 2. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở:Tài nguyên và Môi trường, Lao động -Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lê Văn Chất