ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 14 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 BAN HÀNH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2006,HIỆN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 02 tháng11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Báo cáo số 59/BC- TP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Phòng Tưpháp và Tờ trình số 60/TTr-TP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Trưởng Phòng Tư phápquận 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 01 Quyết định và 05 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận4 ban hành trong các năm 2004, 2005 và 2006 hiện đã hết hiệu lực thi hành (đínhkèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủtrưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệmthi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN4 BAN HÀNH

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến hết ngày 31 tháng 12 năm2006)

ĐƯỢC BÃI BỎ DO HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận 4)

STT

Hình thức văn bản, tên văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Kết quả rà soát
(Tính đến tháng 4/2007)

1

Chỉ thị

05/2004/CT-UB

17/9/2004

- Về tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ bảo vệ quận 4 năm 2004.

Hết hiệu lực thi hành

(Do hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

2

Quyết định

387/2004/QĐ-UB-NC

06/9/2004

- Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý Trật tự Đô thị quận 4 và tổ chức Quản lý trật tự đô thị phường thuộc quận 4.

Hết hiệu lực thi hành

(Do được thay thế bằng văn bản mới)

3

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND

27/9/2005

- Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký NVQS năm 2006.

Hết hiệu lực thi hành

(Do hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

4

Chỉ thị

04/2005/CT-UBND

02/11/2005

- Về việc tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ bảo vệ quận 4 năm 2005.

Hết hiệu lực thi hành

(Do hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

5

Quyết định

103/2006/QĐ-UBND

10/02/2006

- Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 4 về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn quận 4.

Hết hiệu lực thi hành

(Do hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

6

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND-M

17/02/2006

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận 4 về tổ chức nhiệm vụ quốc phòng năm 2006.

Hết hiệu lực thi hành

(Do hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)