ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁTTRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyêntắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngânsách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí vàđịnh mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giaiđoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một phầnNghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư pháttriển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Bạc Liêunhư sau:

1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư:

a) Thực hiện đúng quy định của LuậtNgân sách Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phục vụ các mục tiêuphát triển các trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, các thị trấn, vùng kinhtế, với việc ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,vùng căn cứ cách mạng và các vùng khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảngcách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa cácđịa phương, giữa thành thị và nông thôn;

b) Bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầutư của ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác nhằm huyđộng cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

c) Bảo đảm tính công khai, minh bạch,công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển;

d) Mức vốn đầu tư phát triển trongcân đối phân bổ cho huyện, thị xã không thấp hơn số dự toán năm 2006 đã đượcgiao;

e) Việc phân bổ vốn chương trình mụctiêu quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phươngđược thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướngdẫn Luật; các văn bản hướng dẫn về quản lý điều hành cácchương trình mục tiêu quốc gia và đượcquản lý theo quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành...;

f) Nguyên tắc về phân bổ vốn cụ thểcho các dự án phải đảm bảo đúng theo thứ tự ưu tiên sau đây: Trả các khoản nợ;bố trí đủ vốn cho các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm,bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, các dự án trọng điểm cần đẩynhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là để nâng cấp thị xã Bạc Liêu, các dự án chuyểntiếp quan trọng khác, các dự án quy hoạch ngành, địa phương; không bố trí vốncho các dự án chưa đủ thủ tục theo quy định và xây dựng các dự án mới, trừ trườnghợp có chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

2. Tiêu chí, định mức phân bổ vốnđầu tư trong cân đối cho các huyện, thị xã:

a) Tiêu chí dân số gồm 2 tiêu chí:Số dân của các huyện, thị xã và số người dân tộc thiểu số;

b) Tiêu chí về trình độ phát triểngồm 2 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo, thu nội địa (không bao gồm khoản thu về đất);

c) Tiêu chí diện tích tự nhiên củacác huyện, thị xã;

d) Tiêu chí số đơn vị hành chính;

e) Các tiêu chí bổ sung gồm: Pháttriển thị xã hiện hữu, thị xã quy hoạch, các huyện thuộc vùng kinh tế trọngđiểm theo chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tiêu chí định mức trên chỉ áp dụngđể tính phân bổ vốn ngân sách tập trung của tỉnh chi đầu tư xây dựng cơ bản chocấp huyện, thị và được ổn định từ năm 2007 đến năm 2010.

3. Định mức điểm cho từng tiêuchí:

STT

Tiêu chí

Điểm

1

Tiêu chí dân số dân tộc

- Dân số dưới 100 ngàn người

5

+ Cứ tăng thêm 10 ngàn người cộng thêm

0,5

- Dân tộc: 1.000 đến 5.000 người

0,5

+ Cứ tăng thêm 1 ngàn người cộng thêm

0,1

2

Tiêu chí trình độ phát triển

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%

0,1

+ Từ 10% trở lên cứ tăng 1% được cộng thêm

0,1

- Thu ngân sách trên địa bàn: dưới 10 tỷ

0,5

+ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng cứ 10 tỷ đồng tăng được cộng thêm

0,2

+ 50 tỷ đến 100 tỷ đồng cứ 10 tỷ đồng tăng được cộng thêm

0,3

+ Từ 100 tỷ đồng trở lên cứ 10 tỷ đồng tăng được cộng thêm

0,4

3

Diện tích tự nhiên

- Dưới 20.000 ha

3

- Từ 20.000 ha trở lên cứ 10 ngàn ha tăng được cộng thêm

0,5

4

Đơn vị hành chính

Mỗi đơn vị hành chính được tính bằng

0,3

5

Các tiêu chí bổ sung: phát triển thị xã hiệu hữu, thị xã quy hoạch, khu kinh tế vùng (theo chủ chương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh)

- Thị xã hiện hữu

2

- Thị xã dự kiến

1

- Vùng trọng điểm

0,5

- Dữ liệu để làm căn cứ tính điểmphân bổ vốn đầu tư cho năm kế hoạch là dữ liệu niên giám thống kê của năm trướcnăm báo cáo.

- Công thức tính vốn đầu tư của từnghuyện, thị như sau:

Q = C x

A

, trong đó

B

+ Q: Tổng vốn của huyện (hoặcthị xã) được phân bổ trong một năm;

+ A: Là tổng vốn của ngân sách tỉnhphân bổ cho các huyện, thị xã;

+ B: Là tổng số điểm của các huyện,thị trong tỉnh;

+ C: Là tổng số điểm của một huyện(hoặc thị xã).

Điều 2. Các tiêu chí, định mức phân bổ đầutư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơsở để xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong cân đối ngân sáchtỉnh, phân bổ cho các huyện, thị trấn trong giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính cân đối tổng nguồn vốn trong cân đối ngân sách chi đầu tưphát triển để thực hiện phân bổ cho các huyện, thị xã theo tiêu chí định mứcquy định tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ký và thay thếQuyết định số 103/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Bê