UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆCTUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦANHÀ NƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổsung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/01/2003;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/01/2003 của Chính phủ về việc tuyểndụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhànước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 củaChính phủ;
Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướngdẫn thực hiện một số điều Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chínhphủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sựnghiệp của Nhà nước; Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụhướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửađổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụngvà quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 514/TTr-SNV ngày 30/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh phân cấp về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trongcác đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn,thanh tra kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trongcác đơn vị sự nghiệp của nhà nước theo quy định.

Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 36/2005/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng vàquản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Thủ trưởngđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, NC, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Việt

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNGVÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 củaUBND tỉnh)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn bản này quy định thẩmquyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sựnghiệp của Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, bao gồm:

1. Theo phân cấp quản lý:

a) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBNDtỉnh quản lý trực tiếp;

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc cácsở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quản lý trực tiếp.

2. Phân theo loại hình đơn vị sựnghiệp:

a) Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhànước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

b) Đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảmbảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên;

c) Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảmbảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Điều 2. Viên chức được điều chỉnhtrong quy định này bao gồm:

1. Những người được tuyển dụng trongbiên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu sự nghiệp theo quyđịnh của pháp luật trong các đơn vị sự nghiệp nêu tại Điều 1 của Quy định này,bao gồm:

a) Những người đã được bổ nhiệm vàomột ngạch viên chức;

b) Những người đang trong thời gianthử việc;

c) Những viên chức thuộc các đơn vịsự nghiệp được biệt phái công tác tại cơ quan, đơn vị khác.

Điều 3. Nội dung quản lý viên chứcđược phân cấp trong văn bản này bao gồm:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kếhoạch đội ngũ viên chức;

2. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm, luân chuyển viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

3. Nhận xét, đánh giá viên chức;

4. Tiếp nhận, điều động, biệt phái,thuyên chuyển viên chức;

5. Tuyển dụng viên chức và ký hợpđồng làm việc;

6. Xếp ngạch, chuyển ngạch, nângngạch, hạ ngạch; xếp lương, nâng lương;

7. Giải quyết chế độ chính sách hưutrí, thôi việc;

8. Kỷ luật viên chức;

9. Báo cáo thống kê số lượng và chấtlượng viên chức;

10. Quản lý hồ sơ viên chức.

Điều 4. Nguyên tắc phân cấp.

- Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền thốngnhất quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sựnghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan hànhchính nhà nước cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơnvị sự nghiệp thuộc tỉnh được UBND tỉnh phân cấp, uỷ quyền thực hiện một số nộidung quản lý viên chức và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các nội dung đượcphân cấp, uỷ quyền.

- Các cơ quan, đơn vị được giao thẩmquyền quản lý và sử dụng viên chức khi thực hiện các nội dung quản lý viên chứcđược phân cấp phải bảo đảm về số lượng, chất lượng và thực hiện đúng các quyđịnh hiện hành về công tác quản lý cán bộ, viên chức của Đảng, Nhà nước và củaUBND tỉnh ban hành. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định đi đôivới thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân thủ trưởng trong công tác quản lý sửdụng viên chức.

Chương II:

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VIÊNCHỨC

Điều 5. Chủ tịch UBND tỉnh thốngnhất quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức của tỉnh và quyết địnhcác nội dung công tác sau:

1. Quyết định về quy hoạch, kế hoạchđội ngũ viên chức của tỉnh;

2. Quản lý về số lượng, chất lượngđội ngũ viên chức thuộc tỉnh quản lý;

3. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm,luân chuyển viên chức giữ chức vụ cán bộ quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc đốitượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý sau khi có nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm,luân chuyển của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

4. Xem xét và quyết định tiếp nhận,điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác đối với viên chức giữngạch tương đương chuyên viên cao cấp. Quyết định viên chức giữ chức vụ lãnhđạo đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý thuyên chuyển công tácđi tỉnh ngoài;

5. Đề nghị Bộ Nội vụ quyết định bổnhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, hạ ngạch, nâng lương đối với viên chức giữ ngạchtương đương ngạch chuyên viên cao cấp;

6. Quyết định bổ nhiệm vào ngạch,chuyển ngạch, hạ ngạch, xếp lương, nâng lương và tiếp nhận viên chức giữ ngạchtương đương ngạch chuyên viên chính;

7. Quyết định kỷ luật viên chức giữchức vụ quản lý thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và viên chức giữngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp (Riêng hình thức kỷ luật hạ ngạchđối với ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thì đề nghị Bộ Nội vụ quyếtđịnh hạ ngạch);

8. Chỉ đạo thực hiện các nội dung quảnlý viên chức khác theo quy định của Nhà nước.

Điều 6. Sở Nội vụ giúp UBND tỉnhquản lý số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức của tỉnh theo đường lối chínhsách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được quyết định các nội dung công tácsau:

1. Tổng hợp công tác quy hoạch, kếhoạch đội ngũ viên chức của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lýsố lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức của tỉnh;

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thể chếcác quyết định sau khi có nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bổ nhiệm,miễn nhiệm, luân chuyển viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộcBan Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý;

4. Tổng hợp viên chức đủ điều kiệnđăng ký dự thi nâng ngạch lên ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính, ngạchtương đương ngạch chuyên viên cao cấp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đề nghịBộ có thẩm quyền xét duyệt quyết định dự thi nâng ngạch tương đương ngạchchuyên viên chính và tương đương ngạch chuyên viên cao cấp;

5. Tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnhđề nghị Bộ Nội vụ quyết định xét chuyển ngạch, hạ ngạch, nâng lương cho viênchức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp;

6. Tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnhquyết định xếp ngạch, chuyển ngạch, hạ ngạch, nâng lương, hạ bậc lương viênchức giữ ngạch tương đương chuyên viên chính;

7. Căn cứ vào biên chế được giao,nhu cầu bổ sung viên chức, xem xét thoả thuận về số lượng, đối tượng, ngạchviên chức cần tuyển với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, đơn vị sựnghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị sựnghiệp có nhu cầu tuyển dụng;

8. Có trách nhiệm thanh tra kiểm traviệc tuyển dụng viên chức của sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố; Đề nghịUBND tỉnh huỷ bỏ quyết định tuyển dụng viên chức của sở, ban, ngành, UBNDhuyện, thành phố khi quyết định tuyển dụng không theo quy định chung và khôngđúng đối tượng cần tuyển đã được Sở Nội vụ thoả thuận.

9. Xem xét quyết định bổ nhiệm vàongạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, hạ ngạch các ngạch viên chức tương đương ngạchchuyên viên trở xuống. Thoả thuận với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thànhphố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện việc nâng lương cho viênchức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở xuống;

10. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý,chỉ đạo các nội dung công tác quản lý viên chức thường xuyên khác theo đúng quyđịnh chung; Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, BộNội vụ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vịsự nghiệp của Nhà nước ở tỉnh.

Điều 7. Các sở, ban, ngành, đơn vịsự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là sở), UBND huyện, thành phốcó nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ viên chức thuộc quyềnquản lý bảo đảm số lượng, chất lượng và theo đúng đường lối chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước. Được quyết định các công tác về quản lý viên chức nhưsau:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kếhoạch đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý trình cấp có thẩm quyền quyết định;

2. Quản lý số lượng, chất lượng độingũ cán bộ, công chức thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trực tiếpquản lý;

3. Cùng Sở Nội vụ thực hiện quytrình bổ nhiệm cán bộ quản lý theo quy định chung. Đề nghị cơ quan có thẩmquyền bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng Ban Thường vụTỉnh uỷ quản lý. Sau khi có ý kiến thoả thuận của Sở Nội vụ ra quyết định bổnhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức giữ chức vụ người đứng đầu và cấp phócủa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc (trừ đối tượng thuộc Ban Thườngvụ Tỉnh uỷ quản lý); Các trưởng, phó khoa, trưởng phòng ban chuyên môn của bệnhviện, trung tâm y tế và trưởng phó khoa, phòng của trường trung học chuyênnghiệp trực thuộc;

4. Căn cứ đề nghị của đơn vị sựnghiệp, xem xét quyết định công nhận hết thời gian thử việc và quyết định bổnhiệm chính thức vào ngạch tuyển dụng sau khi viên chức hoàn thành thời gianthử việc. Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển ngạch, nâng ngạch,hạ ngạch đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý;

5. Đề nghị UBND tỉnh quyết định xếplương, nâng lương đối với viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viênchính trở lên. Quyết định nâng lương cho các viên chức giữ ngạch tương đươngngạch chuyên viên trở xuống sau khi có ý kiến thoả thuận của Giám đốc Sở Nộivụ;

6. Tổng hợp xem xét nhu cầu tuyểndụng viên chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc báo cáo Sở Nội vụ thẩm định; Saukhi có ý kiến thoả thuận của Sở Nội vụ, Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thànhphố quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển để tổ chức kỳ thituyển hoặc xét tuyển. Ra quyết định tuyển dụng viên chức cho người trúng tuyểntheo hình thức hợp đồng làm việc và phân công về đơn vị công tác để người đứngđầu đơn vị sự nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng làm việc với viên chức theo quyđịnh hiện hành; Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệmtrước UBND tỉnh về việc tuyển dụng các trường hợp trái với quy định.

7. Quyết định tiếp nhận cán bộ, côngchức về các đơn vị sự nghiệp:

- Đối với cán bộ, công chức đangcông tác ở cơ quan Đảng, đoàn thể, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nướctrong tỉnh, ngoài tỉnh phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn, bảo đảm trình độ chuyênmôn nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp cần tuyển dụng (trừ những cán bộ, công chứcthuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý).

8. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xemxét quyết định thuyên chuyển viên chức đi công tác nơi khác thuộc đối tượng BanThường vụ Tỉnh uỷ quản lý, viên chức giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viêncao cấp. Ra quyết định thuyên chuyển đi nơi khác đối với viên chức giữ ngạchtương đương ngạch chuyên viên chính trở xuống; Riêng đối tượng hưởng chế độ ưuđãi theo Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 3/2/2004 của UBND tỉnh thì trước khiquyết định thuyên chuyển phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh;

10. Thực hiện việc kỷ luật viên chứcthuộc quyền quản lý theo quy định hiện hành;

11. Quyết định viên chức về nghỉhưu, thôi việc và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

12. Thực hiện báo cáo thống kê độingũ viên chức thuộc quyền quản lý theo định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm vàđột xuất về sở Nội vụ bảo đảm việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trongcác đơn vị sự nghiệp của nhà nước theo quy định.

Điều 8. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệpcó nhiệm vụ quản lý toàn diện, trực tiếp, sử dụng, bố trí viên chức của đơn vị;chịu trách nhiệm trước cấp trên thực hiện công tác quản lý viên chức bảo đảm sốlượng, chất lượng và theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;Được quyết định các công tác sau:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kếhoạch đội ngũ viên chức ở đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đề nghị cấp có thẩm quyền bổnhiệm lãnh đạo đơn vị thuộc cấp trên quản lý, quyết định bổ nhiệm cán bộ quảnlý thuộc quyền quản lý của đơn vị;

3. Tổ chức thực hiện các quy địnhcủa pháp luật và của UBND tỉnh về viên chức.

4. Căn cứ biên chế được giao và nhucầu tuyển dụng viên chức, đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hoặctiếp nhận viên chức ở nơi khác về đơn vị công tác.

5. Tiếp nhận hồ sơ cá nhân có nhucầu đăng ký dự tuyển vào đơn vị công tác. Thực hiện việc ký kết hợp đồng làmviệc khi có quyết định tuyển dụng viên chức của Giám đốc sở, Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố. Có trách nhiệm sử dụng, bố trí viên chức trong phạm vi củađơn vị bảo đảm đúng ngạch tuyển dụng, đúng chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiệncho viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Báo cáo Giám đốc sở, Chủ tịchUBND huyện, thành phố đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chính thứcvào ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, xếp lương, nâng bậc lương của viên chức ởđơn vị;

7. Báo cáo cơ quan có thẩm quyềnquyết định tiếp nhận cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị khác về đơn vị côngtác và viên chức của đơn vị thuyên chuyển đi cơ quan, đơn vị khác công tác.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBNDtỉnh ký quyết định thuyên chuyển đi công tác nơi khác cho viên chức thuộc quyềnquản lý, riêng viên chức hưởng chế độ ưu đãi theo Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 3/2/2004 của UBND tỉnh phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi raquyết định.

8. Thực hiện việc đánh giá viên chứcở đơn vị theo định kỳ hàng năm;

9. Đề nghị cấp có thẩm quyền và tổchức thực hiện các chế độ về viên chức theo chính sách pháp luật của Nhà nước;

10. Thực hiện việc kỷ luật viên chứctheo quy định hiện hành;

11. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơviên chức ở đơn vị theo quy chế chung.

12. Thực hiện việc báo cáo thống kêđội ngũ viên chức theo định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm và đột xuất.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệmhướng dẫn cụ thể quy định này.

Điều 10. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thànhphố có trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn quy định này tới các đơn vịsự nghiệp trực thuộc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cóvấn đề gì vướng mắc, báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh để xem xét quyết định./.