ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 04 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UB ngày 26 tháng 05 năm 1997 của Ủy ban nhân dân quận12 về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề quận;
Căn cứ Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Trung tâm Dạy nghề;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy địnhquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh về việc cho phép bổ sung chức năng giới thiệu việc làm đối vớiTrung tâm Dạy nghề trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 12;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Trung tâm Dạy nghề quận 12 kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 07ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2005của UBND quận 12 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạynghề.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâmDạy nghề và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 06 năm 2007 củaỦy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Dạy nghề quận 12 là cơsở đào tạo nghề ngắn hạn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do Ủy ban nhân dânquận 12 lập ra hoạt động theo quy định của pháp luật, nhằm đào tạo nghề, bổ túcnghề, bồi dưỡng nghề cho người lao động và dịch vụ giới thiệu việc làm cho học viênsau đào tạo, thanh niên và người lao động trên địa bàn quận có nhu cầu giảiquyết việc làm.

Trung tâm Dạy nghề là đơn vị sự nghiệp có thu,có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 2. Trung tâm Dạynghề là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận 12, đồngthời chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội thành phố.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm Dạy nghề

1. Xây dựng kế hoạch dạy nghề ngắn hạn, bổ túcvà bồi dưỡng nghề theo yêu cầu của thị trường lao động quận 12 và sự chuyểndịch cơ cấu kinh tế của quận 12.

2. Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình giảngdạy phù hợp với nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định.

3. Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bổ túc tay nghề vàbồi dưỡng nghề theo hợp đồng học nghề.

4. Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thứckhoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho mọi đốitượng có nhu cầu.

5. Nhận người học thuộc diện đối tượng hưởngchính sách xã hội vào học nghề theo quy định của Chính phủ.

6. Tổ chức kiểm tra cuối khóa cho người học theoquy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sởvật chất, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

Khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cơsở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề.

8. Tổ chức và hỗ trợ để giáo viên được tham giabồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

9. Tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm cho họcviên sau đào tạo, thanh niên và người lao động có nhu cầu giải quyết việc làm;

Thực hiện theo quy định của quy chế tổ chức vàhoạt động của chi nhánh dịch vụ việc làm thành phố là tư vấn, cung ứng lao độngcho các doanh nghiệp trong và ngoài quận. Tổ chức tư vấn cho người lao động vềviệc làm, các chế độ chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật, giớithiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầucủa người sử dụng lao động;

Thu thập và cung cấp thông tin về thị trường laođộng cho người lao động và người sử dụng lao động như: nhu cầu tuyển dụng, nhucầu cần việc làm, các tiêu chuẩn về lao động, tiền lương tiền công trên địa bànthành phố và các tỉnh lân cận.

10. Báo cáo tình hình hoạt động theo định kỳhàng tháng, hàng quý, sáu tháng, năm đối với UBND quận 12 và cơ quan quản lýdạy nghề cấp trên.

Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm Dạy nghề

1. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc vàtập huấn nghề tại Trung tâm Dạy nghề theo chương trình bộ môn được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố quy định phù hợp với điều kiện cơ sở vật chấthiện có.

2. Liên kếtvới các cơ sở sản xuất, Trung tâm Dạy nghề khác, trường dạy nghề, trường Trunghọc chuyên nghiệp, trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước để tổ chức đàotạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề theo yêu cầu và theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp với trường phổ thông làm công tácgiáo dục hướng nghiệp cho học sinh (nếu có yêu cầu); Phối hợp với Ban Chỉ huyQuân sự quận để tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho Bộ đội xuất ngũ; Phốihợp với các trung tâm học tập cộng đồng để hỗ trợ đào tạo nghề trong khả năngcủa Trung tâm Dạy nghề khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, ytế, văn hóa, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiêncứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để gắn đào tạo nghề với giải quyếtviệc làm.

5. Thu học phí theo quy định hiện hành hoặc theothỏa thuận trong hợp đồng học nghề không trái với quy định của pháp luật.

6. Cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận bồi dưỡngnghề cho học viên đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra cuối khóa.

7. Tổ chức ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ nghềcho người lao động có tay nghề mà chưa được công nhận, cập nhật theo hướng dẫncủa Trung tâm và theo chương trình dạy nghề đã được duyệt.

8. Tổ chức sản xuất các sản phẩm, cung cấp cácdịch vụ phù hợp với công tác dạy nghề nhằm khai thác các nguồn lực của Trungtâm và có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy nghề.

9. Được tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm, tưvấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khóa học, thanh niên vàngười lao động có nhu cầu giải quyết việc làm.

10. Được ký kết hợp đồng giảngdạy với tất cả các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập nghề nghiệp, bổ túc nghề nghiệpvà ký kết hợp đồng giảng dạy với người có đủ tiêu chuẩn làm giáo viên giảng dạytại Trung tâm Dạy nghề với các điều kiện thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 5. Trung tâm Dạy nghề thực hiện quảnlý tài chính và tài sản theo quy định hiện hành, áp dụng như đối với các đơn vịsự nghiệp có thu thuộc UBND quận 12;

Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập;

Trung tâm tổ chức thu phí giới thiệu việc làm;thu phí cung ứng lao động cho người sử dụng lao động; thu phí liên kết đào tạogắn với giải quyết việc làm (miễn giảm cho Bộ đội xuất ngũ, diện chính sách,diện xóa đói giảm nghèo); thu phí tư vấn và các dịch vụ khác theo quy định.

Điều 6. Trung tâm Dạynghề chịu sự kiểm tra và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Tài chính- Kế hoạch quận trong công tác quản lý tài chính và công sản.

Chương 4:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ

Điều 7. Bộ máy quản lý của Trung tâmDạy nghề gồm

1. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

2. Giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc và cácbộ phận chuyên trách như: bộ phận đào tạo, hành chính - giới thiệu việc làm, cơsở vật chất - môi trường.

3. Các bộ phận chuyên trách được tổ chức thànhPhòng chuyên môn bao gồm: Phòng Đào tạo, Hành chính - Dịch vụ việc làm, PhòngCơ sở vật chất - Môi trường;

Các Phòng chuyên môn có Trưởng phòng do Giám đốcbổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Tùy theo quy mô tổ chức, Phòng cóthể có Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng giới thiệu và Giám đốc Trung tâm quyếtđịnh. Trưởng phòng phải là người có năng lực, kinh nghiệm điều hành phù hợpcông việc và được nhân viên tín nhiệm, có trình độ trung cấp trở lên.

Điều 8. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốcTrung tâm Dạy nghề do UBND quận 12 quyết định.

Giám đốc Trung tâm Dạy nghề phải có trình độ tốtnghiệp Đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và am hiểu vềcông tác dạy nghề, quy tụ được đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâmDạy nghề.

Điều 9. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề cóquyền hạn sau

1. Là chủ tài khoản của Trung tâm Dạy nghề.

2. Đề nghị với UBND quận về việc bổ nhiệm, miễnnhiệm Phó Giám đốc và kế toán trưởng, thủ quỹ.

3. Có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng, PhóTrưởng phòng các Phòng chuyên môn của Trung tâm, quyết định việc thành lập vàcử người phụ trách trưởng các bộ môn nghề (gọi là Chủ nhiệm các nghề).

4. Có quyền mở rộng nghề đào tạo, tuyển thêmnhân sự phục vụ cho việc phát triển của Trung tâm và chịu trách nhiệm trướcUBND quận 12.

5. Đề xuất vớicơ quan cấp trên có thẩm quyền về các chủ trương, biện pháp có liên quan đến hoạtđộng của Trung tâm Dạy nghề, sử dụng các nguồn vốn của Trung tâm để phục vụtoàn diện cho công tác đào tạo nghề và phát triển Trung tâm như: mua sắm thiếtbị, nâng cấp thiết bị, chuyển đổi thiết bị cho phù hợp với xu thế phát triểncủa xã hội, cải thiện đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định hiệnhành.

6. Ký hợp đồng lao động đối với cán bộ, giáoviên, nhân viên; hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng hợp tác liên kết với các đơnvị trong đào tạo nghề và các loại hợp đồng khác theo quy định.

7. Cấp chứng chỉnghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề cho học viên và cho người được kiểm tra côngnhận. Hợp tác với Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để kiểmtra xác nhận hoặc công nhận bậc thợ cho công nhân khi có yêu cầu.

8. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối vớicán bộ, giáo viên, nhân viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Điều 10. Giám đốc Trung tâm Dạy nghềcó những nhiệm vụ sau

1. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách,chế độ quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấptrên trực tiếp về mọi hoạt động của Trung tâm Dạy nghề.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạchnghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng đàotạo, bồi dưỡng và bổ túc nghề cũng như các hoạt động khác của Trung tâm.

4. Tổ chức hoạt động của dịch vụ việc làm mộtcách có hiệu quả.

5. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làmviệc, giảng dạy, học tập, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên,nhân viên và người học.

6. Có kế hoạch phát triển Trung tâm toàn diện,là trung tâm đoàn kết, phát huy được hết tiềm năng cơ sở vật chất, con người đểđáp ứng được nhu cầu học tập nghề nghiệp cho người lao động gắn với sự pháttriển kinh tế của địa phương.

7. Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động cho UBNDquận và các cơ quan quản lý chuyên môn cấp trên.

Điều 11. Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghềlà người có trình độ tốt nghiệp Đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quảnlý và am hiểu về nghiệp vụ sư phạm.

Phó Giám đốc cùng người phụtrách bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việcđược giao.

Chương 5:

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 12.Giáo viên Trung tâm Dạy nghề lànhững người có đủ trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Laođộng và Luật Giáo dục về dạy nghề: được tuyển dụng theo tiêu chuẩn, chức danhquy định của Nhà nước; Giáo viên dạy hợp đồng do Giám đốc Trung tâm Dạy nghề kýhợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền hạn của giáo viên Trung tâmDạy nghề

1. Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trangthiết bị, tài liệu, đồ dùng dạy học và các phương tiện khác của Trung tâm đểthực hiện nghiên cứu, giảng dạy trong phạm vi trách nhiệm được giao.

2. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiệnhành của Nhà nước đối với các giáo viên dạy nghề và hợp đồng đã ký với Giám đốcTrung tâm Dạy nghề.

3. Được tham gia bàn bạc, góp ý, đánh giá vềchương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý và các hoạtđộng khác của Trung tâm.

4. Được dự giờ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề vàphương pháp sư phạm.

5. Được tuyên dương khen thưởng khi có thànhtích trong giảng dạy và công tác.

6. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoahọc với các cơ quan hay đơn vị khác ngoài giờ giảng dạy tại Trung tâm.

7. Được hưởng các quyền khác theo quy định củapháp luật.

Điều 14. Nhiệm vụ của giáo viên Trung tâm Dạynghề

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chếđộ, các quy định của Nhà nước và quy chế, nội quy của Trung tâm. Đối với giáoviên, làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung thỏathuận trong hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

2. Thực hiện đúng các quy định về hồ sơ giáo vụ,về tiến độ, nội dung và chất lượng giảng dạy theo kế hoạch Trung tâm.

3. Thường xuyên nâng cao chất lượng, nghiệp vụgiảng dạy, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kế hoạch và chất lượnggiảng dạy.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh những nguyên tắc sưphạm, các quy chuẩn về kỹ thuật nghiệp vụ, an toàn, vệ sinh lao động, tôn trọngnhân cách và đối xử công bằng với người học nghề.

5. Giữ gìn và bảo vệ những trang thiết bị, đồdùng dạy học, tài liệu giảng dạy, gia công nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học đểphục vụ bộ môn, giữ gìn và giáo dục học sinh giữ gìn tài sản và tham gia bảo vệxây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp và an toàn cho Trung tâm Dạy nghề.

Điều 15. Cán bộ, nhân viên làm công tácquản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh quy chế,nội quy của Trung tâm, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ chức trách và công tácđược giao một cách tốt nhất, góp phần vào việc phát triển Trung tâm, luôn luôncó thái độ đúng mực với đồng nghiệp, giáo viên, người học; thực hiện tốt quychế dân chủ cơ sở; được tôn trọng và được hưởng các quyền lợi theo quy định củaNhà nước hoặc theo hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

Điều 16. Người học có nguyện vọng, có nhucầu học nghề, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề và có đủ điều kiện học nghề theo quy địnhcủa pháp luật được đăng ký học nghề tại Trung tâm Dạy nghề.

Quyền lợi và nhiệm vụ của ngườihọc nghề căn cứ vào Điều 21 và Điều 22 Chương VI của Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Trung tâm Dạy nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số776/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và mộtsố quy định cụ thể của Trung tâm Dạy nghề quận 12 được công bố và niêm yết côngkhai.

Chương 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận12 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện cầnrút kinh nghiệm; trao đổi Phòng Nội vụ để đề xuất với Ủy ban nhân dân quận 12sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và tình hình pháttriển hoạt động tại đơn vị./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức