UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH “ TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU "GIA ĐÌNH VĂNHOÁ", "LÀNG VĂN HOÁ", " TỔ DÂN PHỐ VĂN HOÁ" TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HƯNG YÊN”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hoá Thông tinvề việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng vănhoá”, “ Tổ dân phố văn hoá”;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá Thông tin tại Tờ trình số 02/TTr-SVHTT ngày03/01/2006 (kèm theo văn bản số 651/CV-VHTTCS ngày 27/11/2006 của Cục Văn hoáThông tin cơ sở - Bộ Văn hoá Thông tin),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danhhiệu “Gia đình văn hoá”, “ Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàntỉnh Hưng Yên”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây tráivới quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin; Thủ trưởngcác Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

QUY ĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HOÁ”, “LÀNG VĂN HOÁ”, “TỔDÂN PHỐ VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007 /QĐ-UBND ngày 13/ 7 /2007 của UBNDtỉnh Hưng Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” tại Quy định này áp dụng trên phạm vi tỉnh Hưng Yên.

Điều 2.Các gia đình, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làngvăn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, bao gồm:

1. Các gia đìnhViệt Nam, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.

2. Làng (thôn,ấp.... trực tiếp dưới cấp xã, gọi chung là Làng).

3. Tổ dân phố(khối phố, khu phố, cụm dân cư... trực tiếp dưới cấp phường, gọi chung là Tổ dânphố).

Điều 3.Việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng thủ tục, cókỳ hạn.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1: TIÊUCHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

Điều 4. Tiêuchuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Thiđua, khen thưởng với những nội dung cụ thể như sau:

1. Gương mẫu chấphành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham giacác phong trào thi đua của địa phương:

a) Thực hiện đầyđủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và quy ước, hương ướccộng đồng;

b) Giữ gìn anninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơicông cộng;

c) Không sử dụngvăn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; không mắc các tệ nạn xã hội; không viphạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vàlễ hội;

d) Tham gia thựchiện đầy đủ các phong trào thi đua, các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng và bảovệ di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan của địa phương.

2. Gia đình hòathuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:

a) Vợ chồng bìnhđẳng, thương yêu giúp đỡ nhau, có trách nhiệm nuôi dạy con cái; con cháu hiếuthảo với bố mẹ, ông bà;

b) Trẻ em trongđộ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sởtrở lên;

c) Mỗi cặp vợchồng có một hoặc hai con, không sinh con thứ ba;

d) Giữ gìn vệsinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch.Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thểdục thể thao;

đ) Đoàn kết xómgiềng, tham gia các hoạt động: hòa giải, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động,sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhânđạo từ thiện ở cộng đồng.

3. Tổ chức laođộng, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệuquả:

a) Kinh tế giađình ổn định, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, có kế hoạch phát triển kinh tế giađình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên;

b) Các thành viêntrong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập.

Điều 5. Danhhiệu “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn côngnhận.

1. Điều kiện côngnhận:

a) Đạt các tiêuchuẩn quy định tại Điều 4 Quy định này;

b) Thời gian đăngký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 01 năm.

2. Hồ sơ đề nghịgồm có:

a) Bản đăng kýxây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

b) Biên bản họpbình xét ở khu dân cư kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhậndanh hiệu “Gia đình văn hóa” (có từ 50% trở lên số người tham gia dự họp nhấttrí đề nghị).

3. Căn cứ vàobiên bản họp bình xét ở khu dân cư, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnra quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm.

4. Khu dân cưtổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn côngnhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” vào dịp “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”ở khu dân cư hàng năm (ngày 18/11) và ghi “Sổ vàng Gia đình văn hóa” ở khu dâncư.

5. Đối với giađình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, được Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn trao Giấy chứng nhận 03 năm đạt danh hiệu “Giađình văn hóa”.

MỤC 2: TIÊUCHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

Điều 6. Tiêuchuẩn công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” thực hiện theo quy định tại Điều 30Luật Thi đua, khen thưởng, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a) Có từ 90% hộtrở lên có đời sống kinh tế ổn định; nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; tỷ lệhộ nghèo dưới mức bình quân chung của tỉnh, không có hộ đói. Làng văn hoá khiđược công nhận lại sau 3 năm, mỗi năm phấn đấu giảm 3% hộ nghèo;

b) Có từ 90% hộtrở lên có nhà xây mái bằng hoặc lợp ngói, không có nhà tranh tre dột nát;

c) Có 100% đườnglàng, ngõ xóm được đổ bêtông, lát gạch hoặc làm bằng vật liệu cứng;

d) Trên 90% sốhộ được sử dụng điện.

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a) Có các thiếtchế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, giáo dục, y tế phù hợp, hoạt độngthường xuyên;

b) Thực hiệntốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng;

c) Không có ngườimắc tệ nạn xã hội, tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành;

d) Có từ 80% sốhộ trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu dân cư hoặc trên 70%số khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” 3 năm liên tụctrở lên;

đ) 100% trẻ emtrong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơsở trở lên; không có người mù chữ;

e) Không có dịchbệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm hàng năm 1,5% tỷ lệsuy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủngđầy đủ theo quy định, phụ nữ có thai được khám thai định kỳ.

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a) Đườnglàng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ; rác thải phải được thu gom xử lý;

b) Có từ 90% hộtrở lên được sử dụng nước sạch, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh;

c) Tôn tạo, bảovệ, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

4. Chấp hànhtốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

a) Thực hiện tốtcông tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân;

b) Thực hiện tốtđường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiệntốt quy ước, hương ước cộng đồng;

c) Đảm bảo anninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở;không có khiếu kiện tập thể vượt cấp kéo dài;

d) Chi bộ Đảngvà các tổ chức đoàn thể được xếp loại khá trở lên;

đ) Chăm lo cácđối tượng chính sách, đảm bảo có mức sống trung bình trở lên ở cộng đồng;

e) Không có trọngán hình sự.

5. Có tinh thầnđoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng:

a) Hoạt động hòagiải có hiệu quả; những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng;

b) Có phong tràogiúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Điều 7. Tiêuchuẩn công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo quy định tại Điều30 Luật Thi đua, khen thưởng, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a) Có từ 95% hộtrở lên có đời sống kinh tế ổn định; nhiều hộ giàu, tỷ lệ hộ nghèo dưới mức bìnhquân của tỉnh, không có hộ đói;

b) Có từ 80% hộtrở lên có nhà ở được xây bền vững, xóa nhà tranh tre dột nát.

2. Có đời sốngvăn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a) Có các thiếtchế văn hóa, giáo dục, y tế; có điểm sinh hoạt văn hóa vui chơi giải trí; cóhoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên;

b) Thực hiện tốtnếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không có tệ nạn xã hội;không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành;

c) Có từ 80% hộtrở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu dân cư hoặc trên 70%số khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” liên tục 3 nămtrở lên;

d) Không có dịchbệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm hàng năm 1,5% tỷ lệsuy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủngđầy đủ theo quy định, phụ nữ có thai được khám thai định kỳ.

3. Có môi trườngcảnh quan sạch đẹp:

a) Đường giaothông được trải nhựa hoặc bêtông; có hệ thống đèn chiếu sáng; đường phố, nơi sinhhoạt công cộng sạch đẹp; thực hiện tốt pháp luật về trật tự, an toàn giao thôngđô thị;

b) Có 100% sốhộ được sử dụng nước sạch; vệ sinh môi trường được đảm bảo;

c) Tôn tạo, bảovệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

4. Thực hiện đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) Thực hiện tốtđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Đảm bảo anninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thịvà Quy chế dân chủ ở cơ sở;

c) Chi bộ Đảngvà các tổ chức đoàn thể được xếp loại khá trở lên;

d) 100% trẻ emđang độ tuổi đi học đều được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung họccơ sở trở lên;

e) Có phong tràođền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.

Điều 8. Danhhiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,thị xã công nhận.

1. Điều kiện côngnhận:

a) Đạt các tiêuchuẩn quy định tại Điều 6 đối với danh hiệu “Làng văn hóa”; Điều 7 đối với danhhiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

b) Thời gian đăngký xây dựng hoặc được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”từ 3 năm trở lên.

2. Hồ sơđề nghị công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố vănhóa” gồm:

a) Báo cáo thànhtích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố vănhóa”, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

b) Công văn đềnghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

c) Biên bản kiểmtra, đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dânphố văn hóa” hàng năm của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa” xã, phường, thị trấn (gửi về Ban Chỉ đạo huyện, thị xã);

d) Biên bản phúctra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”huyện, thị xã (vào năm thứ ba).

3. Căn cứvào hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, phòngvăn hóa - thông tin phối hợp với cơ quan thi đua - khen thưởng huyện, thị xãtrình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã ra quyết định công nhận hoặc công nhận lạikèm theo Giấy chứng nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theođịnh kỳ 3 năm 1 lần (kể từ thời gian đăng ký xây dựng hoặc được công nhận danhhiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9.Việc khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”thực hiện theo Hướng dẫn số 2062/HD-BCĐ ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ban chỉđạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướngdẫn hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 10.Tiền thưởng công nhận, khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua, khen thưởng; đồng thời căn cứ vào khả năng ngân sách và cácnguồn lực xã hội hóa để tăng nguồn chi hỗ trợ cho các “Làng văn hóa”, “Tổ dânphố văn hóa”.

Điều 11.Căn cứ kết quả bình xét, đánh giá hàng năm, các gia đình, làng, tổ dân phố đã đạtdanh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” vi phạm nhữngquy định tại Quyết định này sẽ không được công nhận lại; những trường hợp viphạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu. Cấp ra quyết định công nhận danh hiệu,có trách nhiệm ra quyết định thu hồi danh hiệu.

Điều 12.Việc bình xét, công nhận, thu hồi quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”được tổ chức hàng năm vào quý IV; bình xét, công nhận và thu hồi quyết địnhcông nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được tổ chức vào quýIV hàng năm cho các làng, tổ dân phố đã được công nhận năm thứ 3.

Điều 13.Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nướcvà Quy định này chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyđịnh này; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh./.