ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2011/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂYDỰNG, NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thực hiện thí điểmkhông tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềdanh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềđiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máycủa Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dânhuyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết LuậtThương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinhdoanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hànhnghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiệnmột số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chínhphủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quảnlý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quảnlý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố HồChí Minh;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tếtại Tờ trình số 955/TTr-PKT ngày 07 tháng 6 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 468/BC-TP ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy địnhkhu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phếthải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 3.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Quận 3, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 3, Trưởng Phòng Kinhtế Quận 3, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3, Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội Quận 3, Chánh Thanh tra Xây dựng Quận 3, Chi Cục trưởngChi Cục Thống kê Quận 3, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế Quận 3, Đội trưởng ĐộiQuản lý Thị trường 3B, Trưởng Công an Quận 3, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy Quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường và các tổ chức, cá nhânhoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

QUY ĐỊNH

KHUVỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NƠI ĐỂ PHẾTHẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Quận 3)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngđiều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: hoạt độngsản xuất (bao gồm gia công và chế biến), kinh doanh vật liệu xây dựng; hoạtđộng để phế thải vật liệu xây dựng.

2. Đối tượng điều chỉnh: tổchức, cá nhân được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoàihoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, các cơ quan, đơn vị quản lý nhànước có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc thực hiện quy định về khuvực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phếthải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch củaQuận.

2. Không lấn chiếm vỉa hè, lòngđường gây ùn tắc giao thông.

3. Không gây ô nhiễm môi trường.

Điều 3. Mục đích

Quy định này là cơ sở pháp lý đểthống nhất thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinhdoanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận(gọi tắt là hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng), nhằm mục đích hạn chế nhữngtác hại môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội,phòng chống cháy nổ, giữ gìn cảnh quan đô thị, đồng thời bảo vệ lợi ích chínhđáng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp mặt hàng vật liệu xây dựng vàngười tiêu dùng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINHDOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Điều 4. Địa điểm sản xuất vậtliệu xây dựng

Địa điểm sản xuất vật liệu xâydựng là nơi đặt nhà xưởng và trang thiết bị, máy móc được sử dụng để sản xuấthoặc chế biến nguyên liệu, bán thành phẩm ra sản phẩm phải phù hợp với quyhoạch phát triển kinh tế xã hội của Quận, phù hợp với quy hoạch phát triển vậtliệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức, cá nhân đang tổ chứcsản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận phải thực hiện theo chỉ đạo tạiQuyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thànhphố về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mớiGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầutư trong khu dân cư tập trung.

Tổ chức, cá nhân sản xuất tạiđịa điểm không phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố HồChí Minh, quy hoạch của Quận và Quy định này phải có kế hoạch di dời vào cáckhu công nghiệp hoặc đến các địa phương khác có quy hoạch phù hợp.

Điều 5. Địa điểm kinh doanhvật liệu xây dựng

Địa điểm kinh doanh vật liệu xâydựng bao gồm trạm tiếp nhận, kho, bãi tồn trữ, trung tâm, siêu thị, chợ, cửahàng buôn bán, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạtđộng giao dịch, trao đổi, thỏa thuận việc mua bán hàng hóa vật liệu xây dựngcủa tổ chức, cá nhân. Việc bày bán vật liệu xây dựng phải phù hợp với quy địnhkhu vực, đường phố được phép kinh doanh vật liệu xây dựng của Quận; phải bảođảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, trật tự an toàn giao thông,không xâm phạm chỉ giới giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảmcác quy định về hành lang bảo vệ đê, hàng lang bảo vệ công trình đường bộ,đường sông, đường sắt và hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khu vực ditích lịch sử văn hóa, khu vực danh lam thắng cảnh; phải có trang thiết bị phòngchống cháy, nổ và tuân thủ theo quy định của cơ quan chuyên ngành phòng cháy,chữa cháy.

Các tổ chức, cá nhân hoạt độngtrong lĩnh vực vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật vềđịa điểm sản xuất, kinh doanh. Việc bày bán vật liệu xây dựng chỉ được thựchiện tại các tuyến đường được quy định cụ thể theo phụ lục đính kèm Quy địnhnày.

Điều 6. Nơi để phế thải vậtliệu xây dựng

Phế thải vật liệu xây dựng làsản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh vật liệu xâydựng hoặc sử dụng trong các công trình xây dựng.

Chủ nguồn thải chất thải rắnthông thường và chủ nguồn thải chất thải rắn nguy hại phải chịu trách nhiệm vàthực hiện nghĩa vụ được quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiệnhành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chấtthải nguy hại.

Nơi để phế thải vật liệu xâydựng là khu vực, địa điểm quy định riêng để chất thải nguy hại và phế thảitrong xây dựng, có biển báo và hạn chế đi lại. Địa điểm để phế thải vật liệuxây dựng chỉ duy trì tạm thời để trung chuyển đến nơi quy định của Thành phố.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng phải có điểm lưu chứa và vận chuyển các loại vậtliệu xây dựng kém phẩm chất, phế thải vật liệu xây dựng theo quy định.

Quận 3 là quận trung tâm củaThành phố, Ủy ban nhân dân Quận 3 không bố trí nơi để phế thải vật liệu xâydựng trên địa bàn theo quy hoạch chung của Thành phố.

Chương III

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Kiểm tra, thanh tra

Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổchức kiểm tra hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng. Kiểm tra đột xuất khi cóđơn khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh tra theo kế hoạch hoặcthanh tra đột xuất khi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng,để phế thải vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc đơn khiếu nại,tố cáo.

Tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnhvực vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 3 phải chấp hành việc kiểm tra, thanhtra của Ủy ban nhân dân Quận 3 và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngànhtheo Quy định này.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi viphạm hành chính trong hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng bị xử phạt theo tínhchất, mức độ vi phạm, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc áp dụng các hình thứcxử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, tên tổ chức, cá nhân cóhành vi vi phạm hành chính, nội dung vi phạm, hình thức xử phạt được công bốtrên Trang thông tin điện tử (Website) của Ủy ban nhân dân Quận 3 và Sở Xâydựng.

Mức xử phạt được áp dụng theoNghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng kinh doanh bất động sản; khai thác,sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;quản lý phát triển nhà và công sở và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cán bộ, công chức có hành vi lợidụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi sẽ bị xử lý kỷ luật; nếu gây thiệt hại thìphải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Quy định chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầubày bán, giao nhận hàng hóa, có địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng tại nhữngkhu vực, đường phố, địa điểm không thuộc Bảng danh mục của phụ lục đính kèm Quyđịnh này phải chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc di dời đến những địa điểmđược quy định. Thời gian chuyển đổi và di dời phải thực hiện trước ngày 31tháng 12 năm 2011.

Điều 10. Trách nhiệm của đơnvị trực thuộc

1. Phòng Quản lý đô thị:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xâydựng và các Sở, ngành có liên quan kiểm tra định kỳ hàng năm, đột xuất tổ chức,cá nhân kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận, xử lý cáctrường hợp vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về điềukiện kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm vàđột xuất thực hiện báo cáo Sở Xây dựng về tình hình kinh doanh các mặt hàng vậtliệu xây dựng trên địa bàn Quận.

2. Phòng Kinh tế:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận3 cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng phải căncứ vào Quy định khu vực, đường phố, địa điểm được phép kinh doanh vật liệu xâydựng trên địa bàn Quận.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận3 thu hồi có thời hạn hoặc không thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhtheo đề xuất của cơ quan quản lý chuyên ngành đối với các trường hợp vi phạmquy định về đăng ký kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến nội dung Quy định cho cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhânkinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận.

3. Phòng Tài nguyên và Môitrường: Kiểm tra định kỳ, đột xuất các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xâydựng vi phạm hành chính về điều kiện kinh doanh tại Quy định này trong lĩnh vựcquản lý về môi trường, gây bụi bẩn và ô nhiễm.

4. Phòng Lao động - Thương binhvà Xã hội: chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn và vệ sinh laođộng theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Đội Quản lý Thị trường 3B:Kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; đềxuất xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Chi Cục Thống kê: tổ chứcđiều tra, thống kê các tổ chức, cá nhân thực tế sản xuất, kinh doanh vật liệuxây dựng (số lượng, quy mô, chủng loại) trên địa bàn Quận.

7. Công an Quận: chỉ đạo ĐộiCảnh sát giao thông, Đội Quản lý Hành chính - Trật tự Xã hội kiểm tra, xử lýcác tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm hành chính về an toàngiao thông, về trật tự xã hội.

8. Thanh tra Xây dựng Quận: tổchức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định trong lĩnh vực giao thông đườngbộ.

9. Ủy ban nhân dân 14 phường:

- Chủ động phối hợp với các cơquan quản lý ngành, Thanh tra Xây dựng Quận tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giámsát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh cácmặt hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm vàđột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Quận về tình hình kinh doanh các mặt hàng vậtliệu xây dựng trên địa bàn.

Điều 11. Tổ chức, cá nhânhoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanhvật liệu xây dựng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vậtliệu xây dựng, thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân khi đăng kýkinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện phải lựa chọnngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăngký kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế được Chính phủ quy định.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báocáo Ủy ban nhân dân Quận về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựngtheo mẫu biểu của Tổng Cục Thống kê và Bộ Xây dựng.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Ủy ban nhân dân Quận 3 giaoPhòng Kinh tế hàng năm rà soát lại Quy định này để điều chỉnh cho phù hợp vớitình hình phát triển kinh tế xã hội của Quận và Thành phố./.

PHỤ LỤC

(Banhành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủyban nhân dân Quận 3)

Danhmục tuyến đường được phép kinh doanh vật liệu xây dựng

STT

Tuyến đường

Giới hạn

Từ

Đến

01

Cao Thắng

Điện Biên Phủ

Nguyễn Thị Minh Khai

02

Ngô Thời Nhiệm

Cách Mạng Tháng Tám

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

03

Sư Thiện Chiếu

Nguyễn Thông

Bà Huyện Thanh Quan

04

Cống hộp Rạch Bùng Binh

Cách Mạng Tháng Tám

Trương Định - Hoàng Sa

05

Hoàng Sa

Cầu Kiệu

Giáp ranh Quận Tân Bình

06

Trường Sa

Cầu Công Lý

Giáp ranh Quận Tân Bình