ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/2008/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ BẾNKHÁCH NGANG SÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủynội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết địnhsố 96/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố CầnThơ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến khách ngang sông.

Điều 2. Quyết định có hiệulực thi hành sau 10 ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thànhphố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐào Anh Dũng