ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀHỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH VƯỢTHẠN MỨC SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỞĐỐI VỚI ĐẤT ĐANG SỬ DỤNG; CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI ĐẤT ĐANG SỬ DỤNG KHÔNGPHẢI ĐẤT Ở SANG ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 123/TTr-STC ngày 4 tháng 3 năm 2013 và báo cáo kết quảthẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật số 08/BC-STP ngày 25 tháng 2 năm2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng ápdụng.

Quyết định này quy định về việc ápdụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tíchvượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ở (công nhận quyền sử dụng đất) và trường hợp chuyển mục đích đối với đấtđang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy địnhtại mục 1.5.2, khoản 1 Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở so vớigiá đất quy định của UBND Tỉnh làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tíchvượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ở (công nhận quyền sử dụng đất) và trường hợp chuyển mục đích đối với đấtđang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân: bằng 1.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều2 Quyết định này và các quy định của pháp luật liên quan, Chi cục Thuế cáchuyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm căn cứ giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnhquy định và hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Điều 2 Quyết định này để xác định tiềnsử dụng đất phải nộp đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đấtở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đốivới đất đang sử dụng hoặc số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mụcđích mới của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện Quyếtđịnh này, nếu phát sinh vướng mắc, hoặc có biến động cần điều chỉnh về giá đấttrên thị trường các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã phảnánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, phối hợp với các Sở, ngành liên quanđề xuất trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp với thực tế.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânTỉnh, thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã,các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ TN&MT, Bộ CN, Bộ XD,
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- CPCT, CPVP;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Báo Vĩnh Phúc, Công báo tỉnh (để đăng);
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng