UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ, MỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜINGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM ĐANG GIÁO DỤC, CHỮA TRỊ BẮT BUỘC VÀ CAI NGHIỆN MATUÝ TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI, CAI NGHIỆNMA TUÝ TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG; NGƯỜI KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH VÀO LƯUTRÚ TẠI TRUNG TÂM; MỨC CHI CHO TỔ CÔNG TÁC, QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI GIAĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐ-UBND NGÀY 27THÁNG 12 NĂM 2012, CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 02/12/2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệnchế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn,giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện matuý tại gia đình và cộng đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Điểm a, Khoản 1, PhầnIII, Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, ngườibán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma tuý tự nguyện tạiTrung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện ma tuý tại giađình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trungtâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộngđồng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm2012, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Quy định ban hànhkèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND) như sau:

“a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ tiền ănđối với người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi ngườicó công cách mạng, người chưa thành niên, người bị nhiễm HIV/AIDS, người khôngcó nơi cư trú nhất định, lưu trú tạm thời tại trung tâm: 30.000 đồng/người/ngày”

Điều 2.Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, PhầnIII, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND như sau:

“b) Cá nhân không thuộc đối tượng quy định tạiĐiểm a, Khoản 1, Phần III thì:

- Ngân sách hỗ trợ: 15.000 đồng/người/ngày.

- Cá nhân đóng góp: 15.000 đồng/người/ngày”.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và các ngành có liênquan triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này thống nhấttrên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính vàcác sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh