UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC TẶNG QUÀ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI Ở TUỔI 70, 75, 80, 85, 95, TRÊN100 TUỔI VÀ MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC LỄ ĐẠI THỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chămsóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểudương, khen thưởng người cao tuổi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 828/TTr-STC ngày 25 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ,mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinhphí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người caotuổi:

a) Người cao tuổi trên 100 tuổi: Mức quà tặng450.000 đồng/người.

b) Người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi: Mức quà tặng400.000 đồng/người.

c) Người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi: Mức quàtặng 200.000 đồng/người.

d) Người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi: Mức quàtặng 100.000 đồng/người.

Việc tặng quà mừng thọ đối với người cao tuổi ởtuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi bằng hiện vật, bằng tiền mặt hoặc cảtiền mặt và hiện vật do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyếtđịnh trên cơ sở đề xuất của Hội Người cao tuổi tại địa phương.

2. Mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ đốivới người tròn 110 tuổi là 8.000.000 đồng/người, trong đó: Tặng tiền mặt là5.000.000 đồng và kinh phí tổ chức Lễ Đại thọ là 3.000.000 đồng.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ được thựchiện từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội hàng năm phân bổ cho Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

2. Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi70,75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trở lên thực hiện từ nguồn kinh phí hoạtđộng thường xuyên và các nguồn khác được phân bổ hàng năm theo phân cấp của cáchuyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội;Trưởng Ban đại diện Hội người Cao tuổi tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủtrưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Công văn số 1690/UBND-TCĐT ngày 29tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quà tặng mừng thọ và Công vănsố 119/UBND-VHXH ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việcđồng ý chủ trương nâng mức quà tặng mừng thọ đối với người cao tuổi trên 100tuổi và lễ mừng thọ cho người cao tuổi tròn 110 tuổi của tỉnh hàng năm./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng