ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNGVÀ LUÂN CHUYỂN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DIỆN BAN CÁN SỰĐẢNG UBND TỈNH QUẢN LÝ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lýviên chức;

Căn cứ Quyết định số 444-QĐ/TUngày 10/4/2008 của Tỉnh ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 445-QĐ/TUngày 10/4/2008 của Tỉnh ủy ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cánbộ ứng cử;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 343/TTr-SNV ngày 06/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm,điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diệnBan cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

QUY CHẾ

VỀQUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG VÀ LUÂNCHUYỂN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DIỆN BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBNDTỈNH QUẢN LÝ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của ủy bannhân dân tỉnh Hưng Yên)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điềuchỉnh

Quy chế này quy định về công tácquy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luânchuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng vàtương đương trở lên ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộcdiện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ban, ngành, đơn vị quản lýbao gồm:

1. Lãnh đạo các chi cục và tươngđương trực thuộc các sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành, do UBNDtỉnh thành lập (trừ các cơ quan, đơn vị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý);

2. Trưởng, phó trưởng phòng vàtương đương thuộc sở, ban, ngành, đơn vị;

3. Trưởng, phó trưởng phòng vàtương đương của chi cục, bệnh viện, trường học, đơn vị thuộc Ban Thường vụ Tỉnhủy quản lý;

4. Các chức danh lãnh đạo, quản lýcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (theoNghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ).

Điều 2. Nguyên tắc

Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trựctiếp lãnh đạo công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm,điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức theo đúng thẩm quyền đượcphân cấp quản lý;

2. Thực hiện nguyên tắc tập trungdân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

3. Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệmvụ cơ quan, đơn vị; phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện; đúng quy trình và đúngthẩm quyền;

4. Bảo đảm sự kế thừa và phát triểnđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt độngcủa cơ quan, đơn vị;

5. Đối với một số chức vụ đặc thù,việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác thìáp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn;

6. Đề cao vai trò, trách nhiệm củangười đứng đầu, cấp uỷ Đảng cơ quan, đơn vị trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chứclãnh đạo, quản lý.

Chương 2.

QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂNCHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Mục 1. CÔNG TÁC QUY HOẠCH

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩnđưa vào quy hoạch

Quy hoạch công chức, viên chức lãnhđạo, quản lý là kế hoạch tổng thể, dài hạn về nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộmột cách chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.Cần thống nhất nhận thức công tác quy hoạch theo tinh thần Nghị quyết của cáccấp ủy Đảng, phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Công chức, viên chức được xemxét để đưa vào quy hoạch phải có đủ tiêu chuẩn chung của công chức, viên chứcvà tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh;

2. Công chức, viên chức được xemxét để đưa vào quy hoạch giữ chức vụ cao hơn phải đủ tuổi để có thể công tác từhai nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn một nhiệm kỳ;

3. Công chức, viên chức được đưa vàoquy hoạch cần được đào tạo và bồi dưỡng, kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lýchủ chốt ở cấp dưới.

Điều 4. Đánh giá công chức, viênchức trước khi đưa vào quy hoạch

Đánh giá công chức, viên chức làtiền đề, là khâu bắt buộc thực hiện trước khi tiến hành quy hoạch công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý theo tiêu chuẩn chung được xác định trong Nghịquyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ và tiêu chuẩn cụ thể củatừng chức danh cán bộ. Trên cơ sở tiêu chuẩn mà đánh giá công chức, viên chức trướckhi đưa vào quy hoạch theo các nội dung cơ bản sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống: Nhận thức, tư tưởng, chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối,quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìnđạo đức và lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiệntiêu cực khác, tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, côngbằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác;việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhândân....

2. Năng lực thực tiễn: Thể hiện ởkết quả, hiệu quả công tác, tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chứctrách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ, phát huy sứcmạnh của tập thể; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tìnhhình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, đơn vị,địa phương công tác.

3. Uy tín: Thể hiện thông qua việclấy phiếu tín nhiệm và kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

4. Sức khoẻ: Bảo đảm sức khoẻ đểhoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

5. Triển vọng phát triển, khả năngđáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi được bố trí vào chức danh quy hoạch cao hơn.

Điều 5. Quy trình đánh giá côngchức, viên chức

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chứctrực tiếp quản lý sử dụng công chức, viên chức đánh giá;

2. Tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơicông chức, viên chức công tác đánh giá;

3. Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cóthẩm quyền quy hoạch công chức, viên chức đánh giá.

Ý kiến đánh giá chung về công chức,viên chức phải thực hiện bằng văn bản và công khai trong tập thể cấp ủy, lãnhđạo cơ quan, đơn vị và thông báo cho công chức, viên chức được đánh giá biết.

Điều 6. Quy trình xây dựng quyhoạch

1. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch:

Việc chuẩn bị cho công tác quyhoạch công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thực hiện như sau:

a) Chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới xâydựng quy hoạch để làm cơ sở phát hiện nguồn quy hoạch cấp mình quản lý.

b) Rà soát, phát hiện và đánh giánhận xét công chức, viên chức diện xem xét để đưa vào quy hoạch;

c) Phân loại theo:

- Diện công chức, viên chức cótriển vọng đảm nhiệm chức vụ cao hơn;

- Diện công chức, viên chức tiếptục đảm nhận chức vụ hiện tại;

- Diện công chức, viên chức cầnđược đào tạo bồi dưỡng thêm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao;

- Diện công chức, viên chức khôngđủ điều kiện bổ nhiệm lại.

d) Xác định phương hướng, cơ cấu,công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong giai đoạn tới và cụ thể hoátiêu chuẩn theo từng chức danh.

2. Xây dựng quy hoạch:

 a) Tổ chức hội nghị công chức,viên chức chủ chốt của cơ quan, đơn vị (sau đây gọi chung là cán bộ chủ chốt)để lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch:

* Thành phần cán bộ chủ chốt để lấyphiếu tín nhiệm bao gồm:

- Đối với việc lấy phiếu để quyhoạch công chức, viên chức lãnh đạo cơ quan, đơn vị sự nghiệp có các đơn vịtrực thuộc và đối với đơn vị sự nghiệp tổ chức các phòng, ban, khoa chuyên mônvà có trên 20 công chức, viên chức làm việc thường xuyên thì thành phần hộinghị gồm: lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trưởng các đoàn thể và trưởng, phó cácphòng ban, khoa, chuyên môn và tương đương trong cơ quan, đơn vị;

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệpkhông có đơn vị trực thuộc hoặc có dưới 20 viên chức làm việc thường xuyên thìthành phần hội nghị gồm toàn thể công chức, viên chức;

- Các phòng chuyên môn có từ 3 côngchức, viên chức làm việc thường xuyên trở lên thì lấy phiếu toàn thể cán bộ,công chức, viên chức; nếu có dưới 3 công chức, viên chức thì không lấy phiếutại phòng.

* Nội dung hội nghị cán bộ chủ chốtgồm:

- Thảo luận về tiêu chuẩn, điềukiện đối với từng chức danh cần quy hoạch;

- Giới thiệu danh sách tổng hợpnguồn quy hoạch bao gồm các thông tin về tiểu sử, quá trình đào tạo, quá trìnhcông tác của từng người được giới thiệu; các thành viên dự họp có thể giớithiệu thêm nguồn quy hoạch;

- Ghi phiếu lấy ý kiến giới thiệu;

- Tổng hợp ý kiến giới thiệu;

b) Lấy ý kiến của cấp ủy cơ quan,đơn vị bằng văn bản về danh sách quy hoạch:

- Đối với sở, ngành, đơn vị sựnghiệp có thành lập Đảng bộ cơ sở thì lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Đối với sở, ngành, đơn vị sựnghiệp chỉ thành lập chi bộ cơ sở thì lấy ý kiến của Ban Chi uỷ hoặc Bí thư chibộ;

c) Xem xét, quyết định danh sáchquy hoạch:

Tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức hộinghị, thảo luận và bỏ phiếu quyết định quy hoạch nguồn cán bộ cho các chức danhcán bộ, công chức, viên chức. Một chức danh có thể quy hoạch từ 1 đến 3 người,một người có thể quy hoạch từ 1 đến 3 chức danh, những người được trên 50% sốphiếu tín nhiệm thì được đưa vào danh sách quy hoạch.

Điều 7. Báo cáo quy hoạch

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo cấp trên trực tiếp danh sách quy hoạch côngchức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cấp mình.

2. Lãnh đạo sở, ban, ngành chủ quảntổng hợp chung toàn bộ quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo diện Ban Cán sựĐảng UBND tỉnh quản lý báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

3. Đối với các chức danh thuộc thẩmquyền sở, ban, ngành quản lý, thì lãnh đạo sở, ban, ngành xác nhận quy hoạchlàm căn cứ cho công tác xem xét bổ nhiệm theo thẩm quyền.

Điều 8. Thực hiện quy hoạch

Căn cứ nguồn quy hoạch công chức,viên chức lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo xây dựng kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng và kế hoạch luân chuyển.

Điều 9. Định kỳ bổ sung quyhoạch

Hàng năm, người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị cùng cấp ủy tiến hành rà soát quy hoạch để bổ sung các nhân tốmới vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đáp ứng tiêuchuẩn và điều kiện (Quy trình bổ sung nhân sự mới vào quy hoạch thực hiện theoĐiểm c Khoản 2 Điều 6 của Quy chế này).

Mục 2. BỔ NHIỆM

Điều 10. Thời hạn, tiêu chuẩn vàđiều kiện bổ nhiệm

1. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5năm; đối với chức danh kiểm soát viên, thời hạn bổ nhiệm không quá 03 năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổnhiệm:

a) Đạt tiêu chuẩn chung của côngchức, viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy địnhcủa Đảng và Nhà nước.

b) Phải trong quy hoạch lãnh đạođược cấp có thẩm quyền xác nhận.

c) Có hồ sơ, lý lịch đầy đủ được cơquan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định.

d) Tuổi bổ nhiệm:

- Công chức, viên chức bổ nhiệm lầnđầu không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, không nêntuyệt đối hóa yêu cầu về độ tuổi mà cần có sự linh hoạt trong xử lý nhữngtrường hợp cụ thể theo nguyên tắc chung đảm bảo công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý có năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức, có tín nhiệm;

- Trường hợp công chức, viên chứcđã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nay do nhu cầu công tác mà được giao giữ chứcvụ mới tương đương thì không tính tuổi bổ nhiệm lần đầu như quy định trên;

- Trường hợp công chức, viên chứcđã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc tự nguyện từ chức vì vi phạm kỷluật, pháp luật, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữchức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi bổ nhiệm thực hiện như quy định khi bổnhiệm lần đầu.

đ) Có đủ sức khoẻ để hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

e) Không trong thời hạn bị thi hànhkỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

Điều 11. Trình tự bổ nhiệm côngchức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (người đứng đầu các cơ quan, đơnvị trực thuộc sở và trưởng, phó phòng thuộc sở)

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành quảnlý trực tiếp các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức, viên chức lãnhđạo, quản lý có văn bản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, sốlượng chức danh cần bổ nhiệm và dự kiến phân công công tác đối với người sẽ bổnhiệm.

2. Sau khi được cơ quan có thẩmquyền đồng ý bằng văn bản, người đứng đầu đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua cácbước sau:

a) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

- Người đứng đầu và tập thể lãnhđạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn công chức, viênchức trong quy hoạch.

- Người đứng đầu và tập thể lãnhđạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xétđánh giá và tín nhiệm của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chủ chốt trongcơ quan, đơn vị. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 ngườitrong quy hoạch để lựa chọn;

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến củacán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị:

Thành phần hội nghị gồm:

+ Đối với cơ quan, đơn vị có cácphòng, ban, khoa chuyên môn và có 20 công chức, viên chức làm việc thường xuyêntrở lên thì thành phần hội nghị gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trưởng các đoànthể, trưởng các phòng, ban, khoa.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị sựnghiệp (không có đơn vị trực thuộc) có dưới 20 công chức, viên chức làm việcthường xuyên thì thành phần hội nghị lấy phiếu tín nhiệm gồm toàn thể côngchức, viên chức;

+ Đối với các phòng và tương đươngthì lấy phiếu toàn bộ công chức, viên chức (Trường hợp phòng chuyên môn có dưới03 người thì không tổ chức hội nghị phiếu tín nhiệm tại phòng).

Nội dung hội nghị cán bộ chủ chốtgồm:

+ Quán triệt, trao đổi, thảo luậnvề tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với chức danh cần bổ nhiệm;

+ Giới thiệu danh sách, tóm tắt lýlịch, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, triển vọng phát triển, dựkiến phân công công tác của người được giới thiệu;

+ Công chức, viên chức được giớithiệu trình bày chương trình hành động của mình nếu được bổ nhiệm;

+ Lấy ý kiến tín nhiệm bằng hìnhthức bỏ phiếu kín (không phải ký tên);

- Thủ trưởng sở, ban, ngành cùngtập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới phát sinh(nếu có);

- Cấp uỷ cơ sở có ý kiến bằng vănbản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm;

- Tập thể lãnh đạo sở, ban, ngànhquản lý trực tiếp cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp về bổ nhiệm:

Thành phần: Toàn thể ban lãnh đạosở, ban, ngành quản lý trực tiếp cơ quan, đơn vị.

Nội dung: Thảo luận và biểu quyếtvề nhân sự đề nghị bổ nhiệm, người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số cácthành viên trong tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành tán thành. Trường hợp tập thểlãnh đạo cơ quan, đơn vị đưa ra thảo luận 2 người để xem xét bổ nhiệm cho mộtvị trí mà kết quả biểu quyết của 2 người ngang nhau thì chọn theo ý kiến củangười đứng đầu. Nếu ý kiến của tập thể lãnh đạo có nhiều điểm khác nhau thì báocáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp;

- Thủ trưởng sở, ban, ngành quản lýtrực tiếp cơ quan, đơn vị có người bổ nhiệm đề nghị cấp trên có thẩm quyền xemxét bổ nhiệm hoặc ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc thẩm quyềntheo phân cấp của tỉnh.

b) Đối với nguồn nhân sự từ nơikhác:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngànhquản lý trực tiếp và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất vềchủ trương và tiến hành một số công việc sau: cử đại diện lãnh đạo cơ quan làmviệc với cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đangcông tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu về lý lịch của côngchức, viên chức; nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiệnnhiệm vụ, phẩm chất đạo đức và đánh giá triển vọng phát triển của người đượcgiới thiệu; gặp công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầunhiệm vụ công tác;

- Lấy ý kiến của cấp ủy Đảng đốivới các sở, ban, ngành quản lý trực tiếp cơ quan, đơn vị đang tiến hành bổnhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

- Tập thể lãnh đạo sở, ban, ngànhxem xét, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngànhquản lý trực tiếp có văn bản đề nghị cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết địnhđiều động, bổ nhiệm hoặc quyết định điều động, bổ nhiệm đối với những chức danhthuộc thẩm quyền sở, ban, ngành theo phân cấp của tỉnh.

Điều 12. Hồ sơ bổ nhiệm

1. Người được xem xét bổ nhiệm phảicó đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chức, viên chức bao gồm:

- Tờ trình về việc bổ nhiệm công chức,viên chức do người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký;

- Sơ yếu lý lịch (khai theo mẫu quyđịnh không quá 6 tháng tính đến ngày trình) có xác nhận của cơ quan có thẩmquyền quản lý công chức, viên chức;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉvề trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tinhọc;

- Bản tự kiểm điểm nhận xét, đánhgiá;

- Nhận xét, đánh giá của lãnh đạocơ quan, đơn vị;

- Nhận xét của cấp uỷ Đảng cơ quan,đơn vị;

- Biên bản tổng hợp kết quả phiếulấy ý kiến tín nhiệm hoặc phiếu giới thiệu;

- Bản kê khai tài sản;

- Bản nhận xét của đại diện cấp uỷhoặc chính quyền cơ sở nơi công chức, viên chức cư trú thường xuyên về việcchấp hành pháp luật của công chức, viên chức và gia đình tại nơi cư trú.

2. Tờ trình cùng với hồ sơ bổ nhiệmcông chức, viên chức được gửi tới cơ quan có thẩm quyền là Ban Cán sự Đảng UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 13. Trình tự bổ nhiệm côngchức, viên chức trong trường hợp thành lập cơ quan, đơn vị mới hoặc do sápnhập, chuyển đổi mô hình tổ chức

1. Trường hợp cơ quan, đơn vị đượcthành lập mới hoặc do sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức mà tổ chức mới là tổchức có cùng hạng tổ chức với tổ chức cũ, công chức, viên chức được điều động,bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương: Cấp trên có thẩm quyền dự kiến điều động, bổnhiệm công chức, viên chức thảo luận trao đổi thống nhất ý kiến, ra quyết địnhđiều động, bổ nhiệm.

2. Trường hợp do sáp nhập, chuyểnđổi mô hình tổ chức mà tổ chức mới là tổ chức được nâng hạng, nâng cấp, thìviệc bổ nhiệm công chức, viên chức được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm lầnđầu.

Mục 3. BỔ NHIỆM LẠI

Điều 14. Thời điểm bổ nhiệm lại

1. Công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý đã có thời gian giữ chức vụ đủ 05 năm (tính từ khi có quyết định bổnhiệm) đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

2. Đối với công chức, viên chứclãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm nếu còn đủ từ 02 nămđến dưới 05 năm công tác tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lạithì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Trường hợp công chức, viên chứclãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm nếu còn dưới 02 nămcông tác tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét,quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉhưu hoặc quyết định không bổ nhiệm lại.

4. Trước khi hết thời hạn bổ nhiệmghi trong quyết định 03 tháng, các sở, ban, ngành chủ động phối hợp với Sở Nộivụ làm quy trình bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quyđịnh và trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại cho kịp thời; đảm bảo các chứcdanh lãnh đạo khi hết thời hạn bổ nhiệm của nhiệm kỳ cũ, phải có quyết định bổnhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ trước 01 ngày.

Điều 15. Tiêu chuẩn, điều kiệnbổ nhiệm lại

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thờigian giữ chức vụ;

2. Đạt tiêu chuẩn chung và tiêuchuẩn cụ thể của chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại thời điểmxem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệmvụ và chức trách được giao.

Điều 16. Trình tự bổ nhiệm lại

1. Công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý trong diện bổ nhiệm lại làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiệnchức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, gửi người đứng đầu cơ quan,đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vịhoặc cấp có thẩm quyền xem xét để đưa ra chủ trương theo một trong các hướngsau:

a) Thực hiện quy định xem xét để bổnhiệm lại;

b) Kéo dài thời gian giữ chức vụlãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu;

c) Điều động, luân chuyển, chuyểnđổi vị trí công tác.

3. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lạinhư sau:

a) Tổ chức họp cán bộ chủ chốt(thành phần tham dự theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này).Tại cuộc họp, người được xem xét để bổ nhiệm lại báo cáo tự nhận xét đánh giáviệc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ; công chức,viên chức của đơn vị trực tiếp sử dụng công chức, viên chức được xem xét bổnhiệm lại tham gia góp ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín;

b) Người đứng đầu cùng tập thể lãnhđạo cơ quan, đơn vị đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệmlại;

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vịquyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại.

Điều 17. Hồ sơ bổ nhiệm lại

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại đối vớicông chức, viên chức lãnh đạo, quản lý như hồ sơ bổ nhiệm lần đầu và bổ sungnhững vấn đề phát sinh từ khi bổ nhiệm lần đầu đến nay.

Mục 4. ĐIỀU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN

Điều 18. Điều động và luânchuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Việc điều động và luân chuyển côngchức,viên chức lãnh đạo, quản lý phải căn cứ theo quy hoạch nhằm đào tạo, bồidưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; căncứ yêu cầu công tác công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được điều động vàluân chuyển phải có trình độ năng lực và bảo đảm tiêu chuẩn phù hợp với vị trícông tác được luân chuyển đến. Việc điều động và luân chuyển công chức, viênchức lãnh đạo, quản lý được tiến hành theo trình tự sau:

1. Phòng chuyên môn có chức năngtham mưu về công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kếhoạch điều động và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;

Kế hoạch luân chuyển công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý giữa các phòng ban và các cơ quan, đơn vị trựcthuộc các sở, ban, ngành và tương đương phải thống nhất, theo nguyên tắc: cấpnào có thẩm quyền cho ý kiến bổ nhiệm chức danh công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý thì cấp đó có thẩm quyền cho ý kiến hoặc quyết định việc điều động,luân chuyển các chức danh lãnh đạo đó.

2. Người đứng đầu, cấp uỷ, tập thểlãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, trao đổi thống nhất phê duyệt kế hoạch luânchuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền;

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vịgặp gỡ công chức, viên chức để trao đổi về việc thực hiện chủ trương điều độngvà luân chuyển;

4. Người đứng đầu thống nhất vớicấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định cụ thể từng trường hợp điềuđộng và luân chuyển thuộc thẩm quyền quản lý;

5. Phòng chuyên môn có chức năngtham mưu về công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị cùng cơ quan, đơn vị tiếp nhậncông chức, viên chức được điều động và luân chuyển đến công tác chuẩn bị và tạođiều kiện cần thiết để ổn định công tác đối với công chức, viên chức được điềuđộng và luân chuyển đến.

Mục 5. TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 19. Trường hợp từ chức,miễn nhiệm

1. Trong thời gian giữ chức vụ, nếucông chức, viên chức lãnh đạo, quản lý xét thấy không đủ điều kiện để hoànthành chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc có nguyện vọng xin từ chức vì các lýdo cá nhân khác thì làm đơn báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét.

2. Công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý do nhu cầu công tác hoặc trong các trường hợp như: sức khoẻ không đảmbảo, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật củaNhà nước nhưng chưa đến mức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì cấp có thẩmquyền có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạngiữ chức vụ lãnh đạo được bổ nhiệm.

3. Công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý khi được điều động sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mớithì đương nhiên thôi giữ chức vụ cũ (trừ trường hợp trong quyết định ghi vẫntiếp tục giữ chức vụ cũ).

4. Công chức, viên chức lãnh đạo,quản lý sau khi miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo được bố trí công tác khác phù hợpvới yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và trình độ chuyên môn của cán bộ,công chức, viên chức.

Điều 20. Trình tự giải quyết từchức, miễn nhiệm

1. Trong thời hạn 01 tháng, kể từkhi nhận được đơn từ chức của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; ngườiđứng đầu cùng tập thể lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý công chức, viên chứcvà cấp ủy phải xem xét để quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Khi đơn từ chức chưa được cấp cóthẩm quyền chuẩn y và ra quyết định miễn nhiệm thì công chức, viên chức lãnhđạo, quản lý có đơn xin từ chức vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chứctrách được giao.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Căn cứ Quy định nàyvà các quy định hiện hành của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủyvề công tác tổ chức cán bộ; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện.

Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm giúpUBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm Quy chế này trong toàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, bổ sung kịpthời./.