Y BAN NHÂN DÂN
TNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 09/2013/-UBND

Đk Nông, ny 30 tháng 5 m 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH LỒNG GHÉP VỐN ĐẦU TƯCÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định 135/2009/QĐ-TTg ngày04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hànhthực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các Chương trình mục tiêuQuốc gia giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 112/TTr-SKH ngày 03 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lồng ghép vn đu tư các Chương trình mctiêu Quc gia tỉnh Đắk ng giai đon 2013-2015.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lcthihành sau 10 ngày kt ngày .

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốcc Sở: Kế hoạch và Đu tư, Tàichính, GiámđốcKho bc Nhà nưc Đk Nông; Th trưng c đơn v có liên quan;Ch tịch UBND c huyn, th xã và c ch đu tư chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

TM.Y BAN NHÂN N
KT. CHỦ TCH
PCHỦ TCH

Nguyễn Bn

QUY ĐỊNH

LỒNGGHÉP VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định s 09/2013/-UBND ngày 30 tng 5 năm 2013 ca y ban nhân dân tnh Đk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu:

Huy động tối đa mọi nguồn vốn đầu tư thực hiện cóhiệu quả để hoàn thành một công trình hoặc thực hiện nhiều chương trình, dự ántrên một địa bàn theo đúng lộ trình đã xây dựng.

Mục tiêu của việc lồng ghép các Chương trình mụctiêu Quốc gia là sử dụng kinh phí của chương trình mang lại hiệu quả kinh tế -xã hội tốt hơn.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điu chỉnh:

Quy định việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư khácvào các Chương trình mục tiêu Quốc gia (viết tắt là MTQG) trên địa bàn tỉnh ĐắkNông.

Các dự án thực hiện Chương trình MTQG, Chươngtrình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác thực hiện theo quy định của các chươngtrình, dự án đã được phê duyệt.

2. Đối tượng áp dụng:

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thịxã.

Điều 3. Điều kiện thực hiện lồng ghép các Chươngtrình MTQG:

1. Có thể lồng ghép các Chương trình MTQG với nhauhoặc các Chương trình MTQG với các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn khác cócùng nhiệm vụ mà Chương trình MTQG đó thực hiện.

2. Có đề nghị và có kế hoạch lồng ghép chi tiết củađơn vị quản lý, thực hiện chương trình hoặc chủ dự án với bên tham gia lồngghép.

3. Được Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trình Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương II

THỰC HIỆN LỒNG GHÉP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Điều 4. Các nguồn vốn được huy động, lồng ghép:

1. Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trungương phân bổ cho địa phương để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh;

2. Nguồn vốn Chương trình các mục tiêu Quốc giathực hiện các dự án, chương trình;

3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án ODA,NGO,…;

4. Nguồn vốn tín dụng (bao gồm tín dụng ưu đãi vàtín dụng thương mại);

5. Nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, đóng gópcủa các cá nhân, các tổ chức kinh tế đầu tư trên địa bàn;

6. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh,huyện, xã;

7. Nguồn đóng góp của nhân dân;

8. Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 5. Nguyên tắc lồng ghép:

1. Việc lồng ghép vốn phải thực hiện từ khâu lập,phân bổ giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thựchiện, giám sát và đánh giá kết quả.

2. Trong quá trình thực hiện việc lồng ghép cácnguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ, tổngmức kinh phí được giao của từng chương trình.

3. Trên cơ sở kinh phí và mục tiêu của các Chươngtrình MTQG được giao, cơ quan quản lý, sử dụng vốn Chương trình MTQG chịu tráchnhiệm lồng ghép các nguồn vốn khác đang hoạt động trên địa bàn, bao gồm:

a) Lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện một côngtrình (mỗi nguồn vốn thực hiện một hợp phần của công trình).

b) Lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện nhiềuchương trình, dự án trên một địa bàn.

c) Lồng ghép các nguồn vốn phải phân định rõ đượctừng khối lượng đối với từng nguồn vốn, tránh chồng chéo, trùng lắp.

4. Việc lồng ghép, tỷ lệ lồng ghép các nguồn vốnkhác nhau phải cụ thể trong hồ sơ dự án, để cơ quan quản lý kế hoạch cân đốinguồn vốn chương trình đang triển khai trên địa bàn, tham mưu cơ quan có thẩmquyền quyết định phê duyệt dự án.

5. UBND tỉnh ưu tiên bổ sung một phần ngân sách địaphương (nếu có) để tham gia thực hiện việc lồng ghép đối với từng công trình,dự án cụ thể.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện việc lồng ghép:

1. Đối với các đơn vị quản lý, thực hiện Chươngtrình MTQG:

- Có trách nhiệm lồng ghép các nguồn vốn khác đanghoạt động trên địa bàn đảm bảo tập trung nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả (nộidung dự án gồm có: tên chương trình, dự án; đơn vị quản lý, đơn vị phối hợp,đơn vị thực hiện; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung lồng ghép, giải phápthực hiện; nguồn vốn huy động, địa điểm thực hiện…).

- Việc lồng ghép các nguồn vốn thông qua việc phânchia các gói thầu ở các điểm kỹ thuật hợp lý trong cùng một dự án và phải phùhợp với khả năng cân đối của từng nguồn vốn.

2. Khuyến khích việc huy động các nguồn vốn ngoàingân sách để lồng ghép, thực hiện mục tiêu chương trình nhưng phải đảm bảo quychế dân chủ và thực hiện đúng các quy định hiện hành về công tác quản lý dự án,quản lý tài chính.

3. Đối với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG: Chỉđạo các cơ quan quản lý Chương trình MTQG tổng hợp các đề xuất lồng ghép vốncủa các cơ quan quản lý, sử dụng vốn các Chương trình MTQG trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt.

4. Đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các địaphương: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý các Chương trình MTQG trongviệc huy động các nguồn lực phục vụ cho yêu cầu lồng ghép các chương trình, dựán thuộc Chương trình MTQG.

Chương III

CƠ CHẾ CẤP VỐN VÀ THANH QUYẾTTOÁN CÁC NGUỒN VỐN

Điều 7. Cơ chế cấp phát vốn:

Sau khi nhận được thông báo về kinh phí và mục tiêucủa các Chương trình MTQG, UBND tỉnh giao nhiệm vụ lồng ghép các nguồn vốn hoạtđộng trên địa bàn, đồng thời phân bổ mục tiêu của từng chương trình và giao kếhoạch cho các huyện, thị xã, các Sở, ngành triển khai thực hiện việc lồng ghép.

Điều 8. Thủ tục thanh quyết toán các nguồn vốn

1. Đối với các nguồn vốn Chương trình MTQG kháclồng ghép để thực hiện: Thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quyđịnh của từng chương trình.

2. Đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngânsách Trung ương, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện để lồng ghép:Thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Đối với các nguồn vốn ODA, NGO: Thực hiện theohiệp định đã được ký kết giữa các bên.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo:

Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng và đột xuất theo yêucầu, các cơ quan chủ quản các Chương trình MTQG tổng hợp, báo cáo tình hình kếtquả thực hiện để Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh theo dõi, tổng hợp.Riêng số liệu giải ngân vốn đầu tư trước khi gửi báo cáo yêu cầu các chủ đầu tưphải đối chiếu với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Chế độ báo cáo và biểu mẫubáo cáo theo quy định hiện hành.

Đối với Kho bạc Nhà nước: Định kỳ vào ngày 05 hàng thángvà kết thúc năm kế hoạch, báo cáo tình hình giải ngân vốn cho Ban chỉ đạo cáccấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chế độ và biểu mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Tàichính và Kho bạc Nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địaphương:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Tổng hợp nhu cầu, kế hoạch lồng ghép vốn dự kiến bốtrí mức vốn đầu tư cho từng danh mục công trình để trình UBND tỉnh và thông báokhi có quyết định phân bổ vốn của Trung ương.

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn quatừng năm của từng nguồn vốn khác nhau.

Chủ trì, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theoyêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đắk Nôngtrong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theochế độ quy định.

Thực hiện kịp thời việc cấp mã ngân sách cho các dựán.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện:

Chủ trì hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục vàthanh toán vốn đầu tư cho các dự án kịp thời, đúng chế độ quy định, định kỳ báocáo tình hình giải ngân vốn các dự án cho Ban chỉ đạo để tổng hợp.

Phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan tháogỡ vướng mắc, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quảvốn đầu tư.

4. Các cơ quan thực hiện các Chương trình MTQG:

Trên cơ sở vốn được giao, các cơ quan thực hiện cácChương trình MTQG thực hiện việc lồng ghép vốn và giải ngân vốn đúng mục tiêu,mục đích được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng hợp nhu cầu vốn trong giai đoạn 2013-2015 vàtừng năm gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư)để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chínhtheo quy định.

Các cơ quan thực hiện các Chương trình MTQG gửitoàn bộ hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn và khả năng cânđối của từng chương trình, dự án trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh việc lồng ghép.

Điều 11. Thời gian triển khai thực hiện:

1. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG hướng dẫn cáccơ quan thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và nguồnlực để thực hiện các Chương trình MTQG trong 03 năm 2013-2015 và từng năm đểcác cơ quan thực hiện các Chương trình MTQG có căn cứ xây dựng kế hoạch trướcngày 15 tháng 7 hàng năm.

2. Các cơ quan thực hiện các Chương trình MTQG căncứ nhu cầu, xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 03 năm 2013-2015(gồm mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện, đề xuất nhu cầu vốn bổ sung từngân sách Trung ương) gửi Ban chỉ đạo (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổnghợp, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 7 hàng năm.

3. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tổng hợp cácnhu cầu các Chương trình MTQG gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quyđịnh.

4. Trên cơ sở phân bổ vốn của Trung ương (bao gồmcả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tàichính và các cơ quan thực hiện các Chương trình MTQG lồng ghép vốn và phân bổvốn đúng tiến độ, thời gian quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này,nếu có vướng mắc hoặc những phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bảnvề Ban chỉ đạo của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, xử lý theothẩm quyền hoặc tổng hợp, cáo cáo UBND xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.