ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TỰ QUẢN, TỔDÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06tháng 12 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động củathôn và tổ dân dân phố;

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Ủy ban trungương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờtrình số 178/TTr-CAT-PV28 ngày 18 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản, Tổ dân phố.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 145/QĐ-UB ngày14 tháng 6 năm 1989 về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tự quản, Tổ dân phố củaUBND tỉnh An Giang.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Website Chính phủ;
- Website tỉnh An Giang;
- TT.TU, TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- Lưu: VT – VP.UBND tỉnh; PV28 – CAT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TỰ QUẢN, TỔ DÂN PHỐ(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBNDtỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tổ tựquản, Tổ dân phố là tổ chức quần chúng, do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấntổ chức, quản lý, lãnh đạo, Công an cùng cấp hướng dẫn về nghiệp vụ công tác anninh trật tự; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổchức hướng dẫn và vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và các phong tràocách mạng của địa phương.

Điều 2. Tổ trưởng, tổphó Tổ tự quản, Tổ dân phố do thành viên trong tổ bầu theo nguyên tắc bỏ phiếukín hoặc biểu quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết địnhcông nhận;

Tổ trưởng, tổ phó chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn; quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởngkhóm, ấp;

Mối quan hệ giữa Tổ tự quản, Tổ dân phố với lựclượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Dân quân tự vệ và các đoàn thể ở khóm, ấp làquan hệ phối hợp.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦATỔ TỰ QUẢN, TỔ DÂN PHỐ

Điều 3. Tổ chức của Tổtự quản, Tổ dân phố

1. Tổ tự quản được thành lập ở địa bàn khóm, ấpthuộc xã, thị trấn, mỗi tổ có từ 30 đến 40 hộ liền cư; Tổ dân phố được thành lậpở địa bàn khóm thuộc phường, mỗi tổ có từ 40 đến 50 hộ liền cư; ở địa bàn vùngsâu, vùng xa, vùng núi thì số hộ trong tổ có thể ít hơn.Số lượng Tổ tựquản, Tổ dân phố trên từng địa bàn khóm, ấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn quyết định. Đối với từng cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,trường học đóng trên địa bàn tổ xem như một hộ trong tổ đó.

2. Mỗi Tổ tự quản, Tổ dân phố gồm có tổ trưởng,một tổ phó giúp việc và tổ viên (Tổ viên là hộ gia đình). Thành viên củatổ là những công dân trong hộ cư trú trên địa bàn tổ, nếu đủ 18 tuổi trở lênthì được tham gia mọi hoạt động của tổ.

Nhiệm kỳ hoạt động của tổ trưởng, tổ phó là hainăm rưỡi, hàng năm qua xét đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động Tổ tự quản,Tổ dân phố nếu Tổ nào yếu kém thì Công an xã, phường, thị trấn kết hợp Bankhóm, ấp và đoàn thể củng cố, nâng chất hoặc đề nghị miễn nhiệm tổ trưởng, tổphó nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Việc thành lập Tổ mới do Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn quyết định trên cơ sở xem xét đề xuất của TrưởngCông an cùng cấp hoặc của Trưởng khóm, ấp. Trong trường hợp thành lập tổ mới hoặckhuyết tổ trưởng, tổ phó thì Công an xã, phường, thị trấn kết hợp Ban khóm, ấptổ chức bầu bổ sung. Khuyến khích việc bố trí đảng viên và đoàn viên, hội viêncác đoàn thể đảm nhiệm tổ trưởng, tổ phó Tổ tự quản, Tổ dân phố.

Tổ trưởng, tổ phó được bồi dưỡng kiến thức phápluật, đượctập huấn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ tự quản,Tổ dân phố và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Điều 4. Điều kiện, tiêuchuẩn để công nhận tổ trưởng, tổ phó Tổ tự quản, Tổ dân phố

Tổ trưởng, tổ phó là thành viên trong tổ; từ đủ21 tuổi trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; sức khỏe đảm bảo; bản thân và giađình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước; không tham gia tội phạm và tệ nạn xã hội, không có tiền án, tiền sự; cótinh thần, nhiệt huyết, tự nguyện tham gia công tác Tổ tự quản, Tổ dân phố; cóuy tín và được nhân dân trong tổ tín nhiệm bầu chọn thông qua hình thức bỏ phiếukín hoặc biểu quyết.

Điều 5. Hoạt động của Tổtự quản, Tổ dân phố

1. Tổ tự quản, Tổ dân phố hoạt động theo nguyêntắc dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật, quyết định theo đa số. Thôngqua họp tổ, thành viên trong tổ cùng nhau thảo luận, quyết định và tổ chức thựchiện các nhiệm vụ của tổ.

2. Định kỳ mỗi quý họp tổ một lần, khi có yêu cầucần thiết thì tổ trưởng hoặc tổ phó được triệu tập tổ viên họp đột xuất. Mỗi hộgia đình trong tổ phải cử ít nhất một người tham dự cuộc họp của tổ.

Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kếtquả hoạt động của tổ, nội dung cần phổ biến cho nhân dân và triển khai phươnghướng nhiệm vụ quý kế tiếp. Lắng nghe, ghi nhận những phản ánh của cán bộ vànhân dân về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước, nghị quyết của Cấp ủy, chính quyền địa phương và báo cáo cho Trưởngkhóm, ấp hoặc Cảnh sát khu vực, Công an viên phụ trách khóm, ấp.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyềnhạn của tổ trưởng Tổ tự quản, Tổ dân phố

1. Tham gia học tập và thực hiện tốt các chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Cấp ủy,chính quyền địa phương và các thể lệ, qui tắc, qui ước, nội quy về bảo vệ anninh trật tự;

2.Nêu cao tinh thần yêu nước, giữ gìn bảnsắc văn hóa truyền thống, quan tâm xây dựng tình đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫnnhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chươngtrình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơsở và các phong trào cách mạng khác của địa phương;

3. Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự,tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và các hành vivi phạm pháp luật khác. Thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàngiao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, phòng chốngcháy, nổ.

Báo cáo ngay cho Cảnh sát khu vực, Công an viênphụ trách ấp hoặc Trưởng ban khóm, ấp khi phát hiện những trường hợp sau:

- Những luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâmlý như: Nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước; tàng trữ, truyền bá tài liệu phản động, văn hóa phẩm đồi trụy; tuyêntruyền đạo trái phép, kích động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

- Những người kích động, lôi kéo, xúi giục ngườikhác tranh chấp, khiếu kiện trái pháp luật;

- Những người lạ mặt đến cư trú trên địa bàn tổcó nghi vấn, người có dấu hiệu vi phạm pháp luật; người nước ngoài đến địaphương không trình báo hoặc có hoạt động moi hỏi thông tin tình hình liên quanđến vấn đề biên giới, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền;

- Người đã xuất cảnh hoặc bỏ địa phương đi lâungày không rõ lý do và người có tin đã chết nay có mặt tại địa phương; ngườiqua lại biên giới trái phép;

- Người mua bán, sử dụng, tàng trữ vũ khí, côngcụ hỗ trợ, hung khí, vật liệu nổ trái phép; Người có hành vi mua bán, tàng trữ,sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy; pháo và đồ chơi nguy hiểm cho trẻ emđã bị cấm, cờ bạc, trộm cắp, hoạt động mại dâm, mê tín dị đoan.

4. Truy bắt đối tượng có lệnh truy nã và ngườicó hành vi phạm tội quả tang; vận động người phạm tội ra tự thú; bảo vệ hiệntrường; cấp cứu người bị nạn; phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

5. Tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đãchấp hành xong hình phạt tù, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh, Trường giáo dưỡngnay trở về địa phương, người bị kết án tù cho hưởng án treo, người đang bị áp dụngbiện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị xử phạt vi phạm hànhchính nhiều lần;

6. Hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp của nhândân trong tổ. Nếu hòa giải không thành thì báo cáo tóm tắt lên Ban khóm, ấp đểtiếp tục xử lý;

7. Hướng dẫn, nhắc nhở mọi người thực hiện tốtviệc đăng ký hộ khẩu, khai sinh, khai tử, làm giấy chứng minh nhân dân, giấythông hành qua biên giới; hướng dẫn việc đăng ký lưu trú, tạm trú, tạm vắngtheo quy định; nắm vững những biến động về nhân khẩu, hộ khẩu trong tổ;

8. Phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn tổchức kiểm tra các hộ dân trên địa bàn tổ;

9. Bình xét, đề nghị các đối tượng hưởng chínhsách xã hội theo quy định của pháp luật, bình xét gia đình văn hóa, hiếu học, sứckhỏe .v.v. theo tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư”.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyềnhạn của tổ phó Tổ tự quản, Tổ dân phố

1. Giúp tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnđược quy định tại Điều 6 Quy định này.

2. Được quyền thay thế tổ trưởng thực hiện nhiệmvụ, quyền hạn của tổ trưởng khi được ủy quyền.

Chương III

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 8. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xâydựng, củng cố Tổ tự quản, Tổ dân phố thì được khen thưởng qua tổng kết phongtrào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm.

2. Tổ trưởng, tổ phó và tổ viên Tổ tự quản, Tổdân phố lập thành tích xuất sắc thì được biểu dương, khen thưởng qua tổng kếtphong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hàng năm. Trường hợp lập công xuất sắctrong truy bắt tội phạm, đối tượng truy nã, cấp cứu người bị nạn thì được xétkhen thưởng đột xuất theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Kỷ luật

1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ tự quản, Tổ dân phố lợidụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật hoặc mưu cầu lợi ích cá nhân, ảnh hưởngxấu đến an ninh, trật tự thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị miễn nhiệm hoặcbị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợpgây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

2. Tổ viên không tham gia họp tổ từ 02 lần trởlên mà không có lý do chính đáng thì bị phê bình trước Tổ tự quản, Tổ dân phốvà bị trừ điểm khi xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Chế độ, chínhsách đối với tổ trưởng, tổ phó Tổ tự quản, Tổ dân phố và kinh phí hoạt động đượcthực hiện theo quy định chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Tổ chức thựchiện

1. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và hoạt động của Tổ tựquản, Tổ dân phố; hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Hàng năm, thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư” và các phong trào cách mạng khác của địa phương, Công an các cấp kết hợpMặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếnhành sơ kết, kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng họat động của Tổ tự quản,Tổ dân phố, đề xuất khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến những cá nhân, tập thểlàm tốt.

2. Sở Lao động – Thương binh và xã hội có tráchnhiệm tham mưu, đề xuất, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách cho tổtrưởng, tổ phó Tổ tự quản, Tổ dân phố.

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo,quản lý tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản, Tổ dân phố theo thẩm quyền và hướngdẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tậphuấn và đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Tổ tự quản, Tổ dân phố; tổ chức triểnkhai quán triệt thực hiện Quy định này.

4.Hội đồng nhân dân, các Ban, Ngành, Ủyban Mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp và mọi công dân có trách nhiệmgiám sát, giúp đở, tạo điều kiện để Tổ tự quản, Tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệmvụ.

Điều 12. Trong quátrình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửađổi, bổ sung cho phù hợp, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp cácSở, Ngành, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.