ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SỐ ĐỀ, LÀM VÉ SỐ GIẢ CHO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định tại Tờ trình số 11/TTr-XSKT ngày 12/02/2014, Sở Tài chính tại Tờ trình số 216/TTr-STC ngày 05/3/2014 về việc quy định chi phí hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định, như sau:

1. Nguyên tắc hỗ trợ.

- Hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan Công an và các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác điều tra, khám phá, thụ lý các vụ án số đề, làm vé số giả;

- Phù hợp với khả năng tài chính của Công ty;

- Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định pháp luật;

- Cơ quan Công an và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phân phối tiền hỗ trợ cho các đơn vị, cá nhân có thành tích một cách công khai tùy thuộc vào tính chất phức tạp của vụ án, số lượng người, đơn vị tham gia và thời gian điều tra vụ án;

- Căn cứ chỉ là các bản sao bản án của Tòa án nhân dân, quyết định khởi tố vụ án hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai nộp tiền phạt.

2. Mức chi hỗ trợ.

- Đối với các vụ án đã đưa ra xét xử:

+ Vụ án có tổng giá trị xét xử dưới 50 triệu đồng, mức chi hỗ trợ là 5 triệu đồng/vụ án;

+ Vụ án có tổng giá trị xét xử từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức chi hỗ trợ là 10 triệu đồng/vụ án;

+ Vụ án có tổng giá trị xét xử từ 100 triệu đồng trở lên, mức chi hỗ trợ là 15 triệu đồng/vụ án;

- Đối với các vụ xử phạt vi phạm hành chính: Mức chi hỗ trợ bằng 35% số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 05 triệu đồng/vụ án;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn