UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 09/2014/QĐ .UBND.VX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh về một chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 41/Ttr-SGD &ĐT-TCCB ngày 10/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, cụ thể:

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trường THPT chuyên Phan Bội Châu;

b) Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

II. Chính sách ưu đãi

1. Về vị trí việc làm

a) Đối với giáo viên: Tăng thêm 20% tổng số giáo viên theo quy định của giáo viên trường chuyên cho môn chuyên, để luân phiên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; học tập trường bạn; làm công tác chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động, làm công tác tạo nguồn từ cấp học trung học cơ sở.

b) Nhân viên hành chính, phục vụ: Ngoài định mức theo quy định của trường chuyên, được bố trí thêm một số vị trí việc làm và được xem xét trong việc lập kế hoạch hàng năm.

2. Chính sách đối với học sinh, cán bộ quản lý và giáo viên:

a) Đối với học sinh :

- Hàng năm, cấp kinh phí học bổng cho 70% tổng số học sinh toàn trường. Mỗi suất học bổng bằng 3 lần mức học phí hiện hành của học sinh trường THPT chuyên tại địa phương. Số tháng được cấp học bổng là 10 tháng.

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của học sinh để phân thành 2 mức học bổng: học bổng cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

- Học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia từ giải khuyến khích trở lên, đăng ký đi ngành sư phạm cùng môn đạt giải, cam kết trở về tỉnh công tác, có kết quả học tập ở bậc đại học các trường trọng điểm loại giỏi trở lên được bố trí giảng dạy tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, các trường THPT tỉnh Nghệ An khi có nhu cầu và được hỗ trợ một lần ban đầu bằng 60 lần mức lương cơ sở tại thời điểm bố trí công tác.

b) Đối với cán bộ quản lý và giáo viên:

- Cán bộ quản lý và giáo viên được hỗ trợ hàng tháng bình quân bằng 1,5 mức lương cơ sở/người.

- Được hỗ trợ kinh phí để tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, bồi dưỡng học sinh tạo nguồn ở các huyện.

- Đối với giáo viên có học sinh dự thi khu vực, quốc tế thì được hỗ trợ kinh phí để đi quan sát viên với đoàn học sinh.

- Giáo viên thỉnh giảng làm nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi Quốc gia, khu vực và quốc tế được bồi dưỡng gấp 2 lần mức chi trả cho giáo viên bồi dưỡng môn chuyên hưởng lương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

III. Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 60/QĐ .UB ngày 9/7/2001 của UBND tỉnh Nghệ An về đầu tư, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đinh Thị Lệ Thanh