ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUNG CƯ VÀBIỆT THỰ TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2014 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đaingày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xâydựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗtrợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạngnhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹthuật Quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệpvà hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết mộtsố nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghị của SởXây dựng tại Tờ trình số 53/TTr-SXD ngày 08 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phụ lục đơn giá xây dựng nhà ở chung cư và biệt thựtại Điều 1 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Naiban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bánnhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án củaTòa án, Thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địabàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

Bổ sung Phụ lục số 03:Nhà ở chung cư và Phụ lục số 04: Nhà ở biệt thự (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này không áp dụng đối với nhà chungcư là nhà ở công vụ, nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư hoặc các thành phần kinhtế đầu tư xây dựng.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốccác Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, các tổ chức; hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

PHỤ LỤC SỐ 03

NHÀ Ở CHUNG CƯ(Kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Cấp, hạng công trình

Loại công trình

Đơn giá (đồng/m2)

Cấp

Hạng

III

1

Nhà cao từ 02 đến 07 tầng, kết cấu khung cột bê tông cốt thép chịu lực, tường bao xây gạch; sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

9.317.000

2

8.873.000

3

8.429.000

4

7.986.000

II

1

Nhà cao từ 08 đến 15 tầng, kết cấu khung cột bê tông cốt thép chịu lực, tường bao xây gạch; sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

10.077.000

2

9.597.000

3

9.117.000

4

8.637.000

1

Nhà cao từ 16 đến 20 tầng, kết cấu khung cột bê tông cốt thép chịu lực, tường bao xây gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

11.213.000

2

10.679.000

3

10.145.000

4

9.611.000

I

1

Nhà cao từ 21 đến 25 tầng, kết cấu khung cột bê tông cốt thép chịu lực, tường bao xây gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

12.470.000

2

11.876.000

3

11.282.000

4

10.688.000

1

Nhà cao từ 26 đến 30 tầng, kết cấu khung cột bê tông cốt thép chịu lực, tường bao xây gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

13.098.000

2

12.474.000

3

11.850.000

4

11.788.000

- Trường hợp nhà ởchung cư có tầng hầm thì hệ số đơn giá được điều chỉnh như sau:

Trường hợp xây dựng số tầng

Hệ số đơn giá điều chỉnh

Số tầng hầm <=>

03 <= số="" tầng="" hầm=""><=>

Số tầng <=>

1,25

08 tầng <= số="" tầng=""><=>

1,12

1,275

21 tầng <= số="" tầng=""><= 30="">

1,085

1,19

- Hệ số đơn giá điềuchỉnh được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tươngđương với chỉ giới xây dựng phần nổi và điều chỉnh trên tổng diện tích sàn xâydựng không bao gồm diện tích xây dựng sàn tầng hầm.

Ghi chú:

- Cấp chung cư: Căn cứThông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết mộtsố nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Hạng chung cư: Căncứ Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phânhạng nhà chung cư.

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI TỪNG HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

Chỉ tiêu

Các hạng nhà ở

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

I. YÊU CẦU VỀ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC

1. Quy hoạch

1.1. Vị trí

- Có hệ thống giao thông bên ngoài nhà đảm bảo các loại phương tiện giao thông đường bộ đều tiếp cận được đến sảnh chính của công trình.

- Có hệ thống giao thông bên ngoài nhà đảm bảo các loại phương tiện giao thông đường bộ đều tiếp cận được đến sảnh chính của công trình.

- Có hệ thống giao thông thuận tiện.

- Có hệ thống giao thông thuận tiện.

1.2. Cảnh quan

- Có sân, vườn, thảm cỏ, cây xanh, đường dạo thiết kế đẹp, hoàn chỉnh, thống nhất.

- Có sân, vườn, thảm cỏ, cây xanh, đường dạo thiết kế đẹp, hoàn chỉnh.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

1.3. Môi trường

- Không gian xung quanh rộng rãi, môi trường thoáng mát, sạch đẹp.

- Không gian xung quanh rộng rãi, môi trường thoáng mát, sạch đẹp.

- Môi trường đảm bảo vệ sinh.

- Môi trường đảm bảo vệ sinh.

2. Thiết kế kiến trúc

2.1. Cơ cấu của căn hộ

- Các không gian chức năng tối thiểu gồm: Phòng khách, phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh và các phòng khác;

- Các không gian chức năng tối thiểu gồm: Phòng khách, phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh và các phòng khác;

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Mỗi căn hộ tối thiểu có 02 khu vệ sinh;

- Mỗi căn hộ tối thiểu có 02 khu vệ sinh;

- Phòng ngủ chính có khu vệ sinh riêng.

- Phòng ngủ chính có khu vệ sinh riêng.

2.2. Diện tích căn hộ

- Phụ thuộc vào quy mô thiết kế, nhưng không nhỏ hơn 70m2;

- Phụ thuộc vào quy mô thiết kế, nhưng không nhỏ hơn 60m2;

- Phụ thuộc vào quy mô thiết kế, nhưng không nhỏ hơn 50m2;

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Diện tích phòng ngủ chính lớn hơn 20m2 .

- Diện tích phòng ngủ chính lớn hơn 15m2 .

- Diện tích phòng ngủ chính lớn hơn 12m2 .

2.3. Thông gió chiếu sáng cho căn hộ

- Các phòng đều phải đảm bảo thông gió, chiếu sáng.

- Các phòng đều phải đảm bảo thông gió, chiếu sáng.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng ăn phải được thông gió, chiếu sáng tự nhiên và tiếp xúc với không gian rộng rãi.

- Phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng ăn phải được thông gió, chiếu sáng tự nhiên và tiếp xúc với không gian rộng rãi.

2.4. Trang thiết bị vệ sinh trong căn hộ

- Thiết bị tối thiểu gồm: Chậu rửa mặt, bồn cầu, thiết bị vệ sinh phụ nữ, vòi tắm hoa sen, bồn tắm nằm hoặc đứng.

- Thiết bị tối thiểu gồm: Chậu rửa mặt, bồn cầu, thiết bị vệ sinh phụ nữ, vòi tắm hoa sen, bồn tắm nằm hoặc đứng.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Các thiết bị cấp nước có hai đường nước nóng và nước lạnh.

- Các thiết bị tắm, rửa có hai đường nước nóng và nước lạnh.

2.5. Cầu thang

Có thang máy, thang bộ, thang thoát hiểm.

Có thang máy, thang bộ, thang thoát hiểm.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2.5.1. Cầu thang bộ

- Chiếu tới của mỗi đợt thang phục vụ tối đa 04 căn hộ.

- Chiếu tới của mỗi đợt thang phục vụ tối đa 06 căn hộ.

- Chiếu tới của mỗi đợt thang phục vụ tối đa 08 căn hộ.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2.5.2. Thang máy

- Đảm bảo vận chuyển đồ đạc, băng ca cấp cứu;

- Đảm bảo vận chuyển đồ đạc, băng ca cấp cứu;

- Đảm bảo vận chuyển đồ đạc, băng ca cấp cứu;

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Mỗi thang phục vụ tối đa không quá 40 căn hộ.

- Mỗi thang phục vụ tối đa không quá 50 căn hộ.

- Mỗi thang phục vụ tối đa không quá 60 căn hộ.

2.6. Chỗ để xe

- Có chỗ để xe (trong hoặc ngoài nhà) đảm bảo tiêu chuẩn và được trông giữ bảo vệ an toàn.

- Có chỗ để xe (trong và ngoài nhà) đảm bảo tiêu chuẩn và được trông giữ bảo vệ an toàn.

- Có chỗ để xe đảm bảo tiêu chuẩn và được trông giữ bảo vệ an toàn.

- Có chỗ để xe đảm bảo tiêu chuẩn và được trông giữ bảo vệ an toàn.

- Mỗi căn hộ tối thiểu có 1,5 chỗ để ô tô.

- Mỗi căn hộ có tối thiểu 01 chỗ để ô tô.

II. YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI CỦA KHU Ở

1. Hạ tầng kỹ thuật

1.1. Hệ thống giao thông

- Hệ thống giao thông đồng bộ và đảm bảo tiêu chuẩn cứu hỏa, cứu nạn.

- Hệ thống giao thông đồng bộ và đảm bảo tiêu chuẩn cứu hỏa, cứu nạn.

- Giao thông thuận tiện và đảm bảo tiêu chuẩn cứu hỏa, cứu nạn.

- Giao thông thuận tiện và đảm bảo tiêu chuẩn cứu hỏa, cứu nạn.

1.2. Hệ thống cấp điện

- Có hệ thống cấp điện dự phòng đảm bảo cho sinh hoạt công cộng và thắp sáng trong căn hộ khi mất điện lưới Quốc gia.

- Có hệ thống cấp điện dự phòng đảm bảo cho sinh hoạt công cộng khi mất điện lưới Quốc gia.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

1.3. Hệ thống cấp, thoát nước

- Hệ thống thiết bị cấp, thoát nước đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo vệ sinh và vận hành thông suốt (24 giờ trong ngày).

- Hệ thống thiết bị cấp thoát nước đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo vệ sinh và vận hành thông suốt (24 giờ trong ngày).

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

1.4. Hệ thống thông tin liên lạc

- Có hệ thống đảm bảo cung cấp dịch vụ truyền hình, điện thoại, internet tiên tiến, hiện đại; đảm bảo điều kiện vận hành thông suốt.

- Có hệ thống đảm bảo cung cấp dịch vụ truyền hình, điện thoại, internet tiên tiến, hiện đại; đảm bảo điều kiện vận hành thông suốt.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

1.5. Hệ thống phòng chống cháy nổ

- Có hệ thống thiết bị cảm ứng tự động báo cháy, chữa cháy, hệ thống tín hiệu, thông tin khi có hỏa hoạn trong căn hộ và khu vực sử dụng chung.

- Có hệ thống thiết bị cảm ứng tự động báo cháy, chữa cháy, hệ thống tín hiệu, thông tin khi có hỏa hoạn trong khu vực sử dụng chung.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

1.6. Hệ thống thu gom và xử lý rác

- Có thùng chứa rác nơi công cộng;

- Có thùng chứa rác nơi công cộng;

- Có thùng chứa rác nơi công cộng;

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Hệ thống thu rác trong nhà, xử lý rác đảm bảo vệ sinh và cách ly với khu vực sảnh tầng, sảnh chính.

- Hệ thống thu rác trong nhà, xử lý rác đảm bảo vệ sinh và cách ly với khu vực sảnh tầng, sảnh chính.

- Hệ thống thu rác trong nhà.

2. Hạ tầng xã hội

Các công trình hạ tầng xã hội

- Hạ tầng xã hội đồng bộ với chất lượng cao, có đầy đủ các công trình (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cơ sở, văn hóa thông tin, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, không gian dạo chơi, thư giãn...) trong bán kính 500m;

- Hạ tầng xã hội đồng bộ, có đầy đủ các công trình (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cơ sở, văn hóa thông tin, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, không gian dạo chơi, thư giãn...) trong bán kính 500m;

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Có khu vui chơi giải trí ngoài trời rộng rãi; sân, vườn, đường dạo được thiết kế đẹp.

- Có khu vui chơi giải trí ngoài trời rộng rãi; sân, vườn, đường dạo được thiết kế đẹp.

- Sử dụng các công trình của khu vực.

- Sử dụng các công trình của khu vực.

III. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG HOÀN THIỆN

1. Vật tư, vật liệu dùng để xây dựng và hoàn thiện

- Sử dụng các loại vật tư, vật liệu có chất lượng cao tại thời điểm xây dựng.

- Sử dụng các loại vật tư, vật liệu có chất lượng tốt tại thời điểm xây dựng.

- Sử dụng các loại vật tư, vật liệu có chất lượng khá tại thời điểm xây dựng.

- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Trang thiết bị gắn liền với nhà

- Sử dụng các trang thiết bị có chất lượng cao tại thời điểm xây dựng.

- Sử dụng các trang thiết bị có chất lượng tốt tại thời điểm xây dựng.

Sử dụng các trang thiết bị có chất lượng khá tại thời điểm xây dựng.

- Sử dụng các trang thiết bị có chất lượng trung bình tại thời điểm xây dựng.

IV. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ SỬ DỤNG

1. Bảo vệ an ninh

- Có hệ thống camera kiểm soát trong các sảnh, hành lang, cầu thang.

- Có nhân viên bảo vệ tại các khu vực công cộng.

- Có nhân viên bảo vệ lối ra vào chính.

- Thực hiện theo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

- Có nhân viên bảo vệ tại các lối ra vào 24/24 h trong ngày.

2. Vệ sinh

- Thường xuyên quét dọn, lau rửa, hút bụi các khu vực công cộng, đảm bảo vệ sinh.

- Thường xuyên quét dọn, lau rửa, hút bụi các khu vực công cộng, đảm bảo vệ sinh.

- Đảm bảo vệ sinh.

- Đảm bảo vệ sinh.

3. Chăm sóc cảnh quan

- Đảm bảo chăm sóc cây xanh, sân, vườn, đường nội bộ luôn sạch đẹp.

- Đảm bảo chăm sóc cây xanh, sân, vườn, đường nội bộ luôn sạch đẹp.

- Đảm bảo vệ sinh.

- Đảm bảo vệ sinh.

4. Quản lý vận hành

- Bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng kịp thời.

- Bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng kịp thời.

- Thực hiện theo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

- Thực hiện theo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

PHỤ LỤC SỐ 04

NHÀ Ở BIỆT THỰ(Kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 củaUBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Loại biệt thự

Đơn giá (đồng/m2)

1

Song lập

8.024.000

2

Đơn lập

9.440.000

3

Cao cấp

10.856.000

4

Du lịch

12.272.000

Ghi chú:

- Loại biệtthự: Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng,công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Kết cấu chính và chất lượng hoàn thiện 04 loạibiệt thự:Nhà có kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; tường bao xây gạch;sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép hoặc mái ngói (sử dụng các loại vậttư, vật liệu dùng để xây dựng và hoàn thiện, trang thiết bị có chất lượng tốttại thời điểm xây dựng).