ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2009/QĐ-UBND NGÀY31/12/2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ VÀ MỨC PHỤCẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứThông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗtrợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhquy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ- UBDT ngày 19/9/2013 của y ban Dân tộc vềcông nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc vàmiền núi giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 1429/TTr-STC ngày02 tháng 04 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.“Sửađổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thànhphố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phívà mức phụ cấpkiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồngxã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi, thay thế Điểm 1.2, Khoản1, Điều 1 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND như sau:

1.2. Hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sunghàng năm: Hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung tài liệu sáchgiáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập của các Trung tâm thuộccác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số447/QĐ- UBDT ngày 19/9/2013 của y bandân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùngdân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;

1.2.1. Mức hỗ trợ 25 triệu đồng/năm/trung tâm đối với 5 Trung tâm thuộc các xã khu vực I của các huyện: Ba Vì (TảnLĩnh), Chương Mỹ (Trần Phú), Thạch Thất (Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung).

1.2.2. Mức hỗ trợ 30 triệuđồng/năm/trung tâm đối với 9 Trung tâm thuộc các xã Khu vực II, III của cáchuyện: Ba Vì (Ba Trại, Khánh Thượng, Minh Quang, Vân Hòa, Yên Bài, Ba Vì), QuốcOai (Đông Xuân, Phú Mãn), Mỹ Đức (An Phú).

2. Bổ sung khoản 4, Điều 1, Quyếtđịnh số 125/2009/QĐ-UBND như sau:

UBND cấp huyệnchđộng bố trí dự toán ngân sách hỗ trợ các xã thực hiện theoQuyết định số 447/QĐ- UBDT ngày 19/9/2013 của y ban dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II,III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung kháckhông sửa đổi, bổ sung vẫn thực hiện theo Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày31/12/2009 ca UBND thành phố Hà Nội.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ;Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố vàChủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Ch tịch UBND Thành phố;
-
Các PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Xuân Việt;
-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-
Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị;
-
VPUB: PCVPN.N.Kỳ, N.N.Sơn, Đ.Đ.Hồng
TH, KT, NN, TT tin học CB;
-
Lưu: VT, KTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn