ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/ 2016/QĐ- UBND

Long An, ngày 25 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 43/2015/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2015 CỦA UBND TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11/TTr-SKHĐT ngày 24/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy ngh, y tế, văn hóa, ththao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thay thế từ Mục II” thành “Điều 2 tại điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2 của Điều 3.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 3:

“d) Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đi với dự án xã hội hóa thuộc danh mục được cơ quan có thm quyn phê duyệt theo quy định tại Điều 2 của Quy định này được thực hiện như sau:.

3. Hủy bỏ Khoản 3 Điều 7.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưng các sở, ngành tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: GD&ĐT, Y t
ế, LĐ-TB&XH, VH,TT&DL, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. T
nhủy; TT. HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH t
nh Long An;
- Ban KTNS, Ban VHXH HĐND tỉnh;
- TT.
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Quỹ Đầu tư phát triển Long An;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng: NCKT, NCVX;
- Lưu: VT, Sở KHĐT, MB;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm