UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởCông Thương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Công Thương .

(có danh mục và nội dung cụ thểkèm theo).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các ngành liên quan;các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬAĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Banhành kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

PhầnI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hóa chất

1

Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo

PhầnII. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Cấp giấy xác nhận khai báohóa chất sản xuất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận khai báo hóa chất sản xuất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn Phòng Sở Công thương tỉnh Điện Biên trước ngày 31 tháng 1 hàng năm.

Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu:

+ Hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện giải quyết thì trình lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận. Nếu từ chối cấp Giấy xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Bản khai báo hóa chất (Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư 40/2011/TT-BCT )

- Phiếu an toàn hóa chất (Phụ lục 17 ban hành theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT )

(Trường hợp hóa chất đã được khai báo trước đó tại Sở Công thương thì tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất nguy hiểm không phải nộp lại Phiếu an toàn hóa chất khi thành phần hóa chất không thay đổi).

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Công thương tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Bản khai báo hóa chất (Phụ lục 1)

- Phiếu an toàn hóa chất (Phụ lục 17)

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 43 Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Khoản 11, Điều 1 của Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất;

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hoá chất;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

PHỤ LỤC 1

MẪUBẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT

(Banhành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Côngthương)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BẢNKHAI BÁO HÓA CHẤT

Căn cứ Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tưsố: / 2011/TT-BCT ngày tháng năm 2011của Bộ Công thương quy định khai báo hóa chất.

PhầnI

THÔNGTIN CHUNG

1. Tên tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ của trụ sở chính:

4. Điện thoại: Fax: Email:

5. Họ và tên người đại diện pháp luật: Chức vụ:

6. Loại hình hoạt động: Sản xuất □ Nhập khẩu □ Sử dụng □

7. Nơi đặt cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản:

8. Cửa khẩu nhập hóa chất:

9. Các thông tin khác:

- Họ tên người phụ trách khai báo:

- Số điện thoại di động:

- Email:

PhầnII

THÔNGTIN VỀ HÓA CHẤT

1. Thông tin hóa chất

STT

Mã HS

Mã CAS

Tên thương mại

Tên IUPAC

Công thức hóa học

Khối lượng

Mục đích sản xuất

Xuất xứ

1

2

3

4

5

2. Thông tin khác:

2.1. Đối với loại hình nhập khẩu

Số Hóa đơn (Invoice): Ngày ký hóa đơn (Invoice):

Công ty xuất khẩu: Quốc gia:

Cửa khẩu nhập hóa chất:

2.2. Đối với loại hình sản xuất

Địa chỉ nơi sản xuất:

Tôi cam đoan tất cả các thôngtin khai báo trên đây đúng và đầy đủ theo quy định của Nghị định số26/2011/NĐ-CP và Thông tư số 39/2011/TT-BCT ./.

…....................., ngày … tháng … năm 20…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú: Khối lượng được khaitheo tổng số lượng nhập khẩu của hợp đồng, những lần nhập khẩu tiếp theo khaitheo chi tiết của hóa đơn (invoice).

Phụ lục 17: (Thông tưsố 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010)

PHIẾUAN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu an toàn hóa chất

Tên phân loại, tên sản phẩm

Logo của doanh nghiệp

(không bắt buộc)

Số CAS: Số UN:

Số đăng ký EC:

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

- Tên thường gọi của chất:

Mã sản phẩm (nếu có)

- Tên thương mại:

- Tên khác (không là tên khoa học):

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:

- Mục đích sử dụng: ghi ngắn gọn mục đích sử dụng, ví dụ: làm dung môi hòa tan nhựa PVC

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Tên thành phần nguy hiểm

Số CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

(% theo trọng lượng)

Thành phần 1

Không bắt buộc ghi chính xác, xem ghi chú

Thành phần 2 (nếu có)

Thành phần 3 (nếu có)

Thành phần 4 (nếu có)

Thành phần 5 (nếu có)

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA…)

2. Cảnh báo nguy hiểm

- Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc;

- Ô xy hóa mạnh, ăn mòn mạnh, biến đổi tế bào gốc, độc cấp tính mãn tính đối với môi trường thủy sinh;

- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng.

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng

- Đường mắt;

- Đường thở;

- Đường da;

- Đường tiêu hóa;

- Đường tiết sữa.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt)

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da)

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí)

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất)

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…)

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát …)

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có)

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…)

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…)

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc …)

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc

- Bảo vệ mắt;

- Bảo vệ thân thể;

- Bảo vệ tay;

- Bảo vệ chân.

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…)

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý

Điểm sôi (0C)

Màu sắc

Điểm nóng chảy (0C)

Mùi đặc trưng

Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn

Nhiệt độ tự cháy (0C)

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí)

Độ hòa tan trong nước

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí)

Độ PH

Tỷ lệ hóa hơi

Khối lượng riêng (kg/m3)

Các tính chất khác nếu có

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập…)

2. Khả năng phản ứng:

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy;

- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh);

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung …);

- Phản ứng trùng hợp.

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Tên thành phần

Loại ngưỡng

Kết quả

Đường tiếp xúc

Sinh vật thử

Thành phần 1

LC, LD, PEL, Nồng độ tối đa cho phép…

mg/m3

Da, hô hấp…

Chuột, thỏ…

Thành phần 2 (nếu có)

Thành phần 3 (nếu có)

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen …)

2. Các ảnh hưởng độc khác

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

1. Độc tính với sinh vật

Tên thành phần

Loại sinh vật

Chu kỳ ảnh hưởng

Kết quả

Thành phần 1

Thành phần 2 (nếu có)

2. Tác động trong môi trường

- Mức độ phân hủy sinh học

- Chỉ số BOD và COD

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp)

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải

3. Biện pháp tiêu hủy

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

Tên quy định

Số UN

Tên vận chuyển đường biển

Loại, nhóm hàng nguy hiểm

Quy cách đóng gói

Nhãn vận chuyển

Thông tin bổ sung

Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam:

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA…

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo)

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng biên soạn Phiếu:

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo:

Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc

Hướng dẫn bổ sung:

1. Những thông tin có kèm theotừ “nếu có” được biên soạn tùy theo điều kiện cụ thể, không hàm ý bắt buộc.

2. Phải ghi đầy đủ thông tin cầnthiết vào các mục trong phiếu.

3. Trường hợp không có thôngtin, ghi cụm từ “chưa có thông tin”.

4. Trường hợp thông tin khôngphù hợp, ví dụ: một chất rắn không bay hơi nên không có thông số áp suất hóahơi, ghi cụm từ “không phù hợp”

5. Trường hợp các thông tin cósẵn chỉ ra mức độ không nguy hiểm tương ứng với mục từ cần ghi, ghi cụ thể, rõràng thông tin chỉ ra tính chất không nguy hiểm theo phân loại của tổ chức nhấtđịnh; ví dụ: thông tin về ảnh hưởng mãn tính, ghi “không được phân loại là chấtgây ung thư theo OSHA, ACGIH…”.

6. Đơn vị đo lường sử dụng trongphiếu áp dụng theo quy định của pháp luật.

7. Cách ghi làm lượng thành phần

Không bắt buộc ghi chính xác hàmlượng thành phần, chỉ cần ghi khoảng nồng độ của thành phần theo quy tắc sau:

a) Từ 0.1 đến 1 phần trăm;

b) Từ 0.5 đến 1,5 phần trăm;

c) Từ 1 đến 5 phần trăm;

d) Từ 3 đến 7 phần trăm;

đ) Từ 5 đến 10 phần trăm;

e) Từ 7 đến 13 phần trăm;

g) Từ 10 đến 30 phần trăm;

h) Từ 15 đến 40 phần trăm;

i) Từ 30 đến 60 phần trăm;

k) Từ 40 đến 70 phần trăm;

l) Từ 60 đến 100 phần trăm;