BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------------
Số: 0968/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định Số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Xét nhu cầu công tác và năng lực của cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực sang giữ chức Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công Thương.
Điều 2. Ông Phạm Mạnh Thắng được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,25 theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và ông Phạm Mạnh Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng