ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 10 / 2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP , ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BXD , ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD, ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Về quản lý xây dựng theo quy hoạch: Thực hiện theo quy định của Điều 2, Thông tư số 19/2009/TT-BXD.

2. Về quản lý thiết kế xây dựng: Thực hiện theo quy định của Điều 3, Thông tư số 19/2009/TT-BXD.

3. Về quản lý chất lượng xây dựng: Thực hiện theo quy định của Điều 5, Thông tư số 19/2009/TT-BXD.

4. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Thực hiện theo quy định của Điều 7, Thông tư số 19/2009/TT-BXD (trong đó thay Nghị định số 99/2007/NĐ-CP , ngày 13/6/2007 bằng Nghị định số 112/2009/NĐ-CP , ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).

Điều 2.Điều chỉnh Điều 10, Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND , ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với các Sở ngành, địa phương như sau:

“ Điều 10. Sở Xây dựng:

1. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

2. Chủ trì thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp.

3. Phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về quy hoạch và xây dựng trong khu công nghiệp.

4. Phối hợp thực hiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND , ngày 17/3/2009.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp