BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 33/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề để cấp cho người hoàn thành chương trình đào tạo theo chương trình khung chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

Điều 2. Chứng chỉ sư phạm dạy nghề có kích thước 10cm x 14cm, gồm 4 trang; trang 1 và trang 4 là bìa của Chứng chỉ; trang 2 và 3 là ruột của Chứng chỉ.

Bìa của Chứng chỉ sư phạm dạy nghề có màu đỏ đậm, phủ nhựa, các chữ in trên bìa màu vàng. Nội dung của trang 1 từ trên xuống dưới như sau: phía trên là dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; ở giữa gồm 2 dòng chữ: dòng trên là cụm từ: CHỨNG CHỈ và dòng dưới là cụm từ: SƯ PHẠM DẠY NGHỀ. Trang 4 không in chữ và hình.

Ruột của Chứng chỉ sư phạm dạy nghề có nền màu trắng, hoa văn có dạng hình sóng màu xanh nhạt; dòng chữ CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ ở trang 2 có màu đỏ tươi, các chữ khác và dòng kẻ có màu đen; ở giữa trang 3 có hình Quốc huy in chìm. Nội dung cụ thể in trên trang bìa và các trang ruột của Chứng chỉ sư phạm dạy nghề theo mẫu đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề nói tại Điều 1 của Quyết định này được phát hành thống nhất trong cả nước.

Điều 4. Giao cho Tổng cục Dạy nghề thống nhất quản lý, phát hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề trên phạm vi cả nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, các cơ sở dạy nghề thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hằng