UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển công ty chỉnh hình và phục hồi chức năng hà nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19-12 Hà Nội

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 1999 và Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên;

- Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-UB ngày 31/5/2005 của UBND Thành phố về việc cho phép Công ty Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội chuyển đổi thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên;

- Xét đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 -12 Hà Nội;

* Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 -12 Hà Nội.

* Tên giao dịch quốc tế: Hà Nội COMPANY LIMITED 19 - 12;

* Địa chỉ trụ sở chính: Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

* Điện thoại: (048) 335.237- (048) 335.239 - (048) 335238;

* FAX: (048) 335.237;

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 - 12 Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; có con dấu riêng, được mở tài khoản ở trong nước và ở ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ của Công ty đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 - 12 Hà Nội kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ pháp lý đối với phần vốn, tài sản, nhân lực lao động, đất đai, hồ sơ tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Công ty Chỉnh hình và Phục hồi chức Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới.

Điều 2. Vốn điều lệ và chủ sở hữu công ty:

2.1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty: 24.653.526.023 đồng (Hai mươi bốn tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu năm trăm hai mươi sáu nghìn hai mươi ba đổng Việt Nam).

2.2. Chủ sở hữu công ty:

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, địa chỉ số 79, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 - 12 Hà Nội.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh và tổ chức bộ máy:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

a) Sản xuất, kinh doanh lắp ráp, sửa chữa các loại dụng cụ chỉnh hình phục vụ thương binh, bệnh binh và người khuyết tật;

b) Liên kết dịch vụ khám và chữa bệnh;

c) Dịch vụ bơi lội, tenis, vật lý trị liệu và các hoạt động thể dục thể thao khác;

d) Đào tạo, dạy nghề cho thương binh, người tàn tật và các đối tượng chính sách xã hội;

đ) Sản xuất bột ô xít kẽm, các mặt hàng cơ khí, đồ gỗ dân dụng;

e) Kinh doanh cho thuê văn phòng, hoạt động vui chơi giải trí;

g) Kinh doanh nhà đất, bất động sản;

h) Liên doanh xây dựng các công trình vừa và nhỏ.

3.2. Tổ chức bộ máy của công ty gồm:

a. Chủ tịch công ty;

b. Tổng giám đốc công ty;

c. Các Phó Tổng Giám đốc;

d. Kế toán trưởng;

đ. Các phòng nghiệp vụ;

e. Các đơn vị trực thuộc công ty.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý, điều hành của Công ty TNHH nhà nước một thành viên 19 -12 Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được UBND Thành phố phê duyệt và trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 4.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 - 12 Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, đề xuất phương án kiện toàn bộ máy quản lý của công ty trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt trước ngày 01/02/2006.

- Kể từ ngày 01/02/2006 Công ty Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội sẽ chính thức hoạt động theo pháp nhân mới là công ty TNHH nhà nước một thành viên 19 - 12 Hà Nội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội, Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 - 12 Hà Nội thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Quang