ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG TRANG BỊ VÀ THANH TOÁN CƯỚC ĐIỆNTHOẠI CỐ ĐỊNH NHÀ RIÊNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001 và Quyết định số 98/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001 củaUBND tỉnh về việc trang bị, sử dụng điện thoại cố định nhà riêng, điện thoại diđộng và máy nhắn tin để phục vụ công tác tại Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổsung đối tượng được trang bị máy và thanh toán cước điện thoại máy điện thoạicố định nhà riêng và điện thoại di động phục vụ công tác như sau:

1. Đối với điện thoạidi động: Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

2. Đối với điện thoạicố định nhà riêng: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơđộng.

Mức trang bị máy và thanhtoán cước điện thoại cho các đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định hiệnhành như đối với Phó Giám đốc sở, ngành tỉnh.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2007 và điều chỉnh, bổ sung các Quyếtđịnh số 62/2001/QĐ-UB ngày 13/7/2001, số 98/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001 của UBNDtỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHVũ Hoàng Hà