ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 13 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HÌNHTHỨC, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY, THỦ TỤC TRÌNH KÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNHCHÍNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP THUỘC TỈNH HẬU GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CPngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CPngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chínhphủ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBNDtỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và ban hành văn bản hànhchính của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp thuộc tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 10/2005/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc banhành Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký vàban hành văn bản quản lý hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấpthuộc tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có tráchnhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này ở các Sở, Ban ngành và địa phươngtrên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- VP.TU và các Ban Đảng;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- HĐND và UBND huyện, thị xã;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Các DNNN đóng trên địa bàn tỉnh;
- Phòng VBTT - STP;
- Các phòng, Trung tâm thuộc VP.UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Giúp 200b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND hình thức trình bày ban hành văn bản hành chính nhà nước Hậu Giang