ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2007/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 06 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓATRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tại Tờ trình số 670/2007/GD-ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàntỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vềviệc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở, Thủ trưởngcác ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
VP Chính phủ (2 bản);
Bộ Giáo dục - Đào tạo;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Thường vụ Tỉnh ủy;
Thường trực HĐND tỉnh;
Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
Ban pháp chế HĐND tỉnh;
Báo Quảng Bình;
Đài PT-TH tỉnh;
Sở Tư pháp
Trung tâm Công báo tỉnh
Lưu: VT, NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG BÌNH (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Dạy thêm,học thêm được đề cập trong Quy định này là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộckế hoạch giáo dục của Chương trình phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành, với nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. Văn bản nàyquy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường và dạy thêm, học thêm ngoài nhàtrường; trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dạy thêm, học thêm.

2. Văn bảnnày áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dạy thêm, học thêm

1. Nội dungvà phương pháp dạy thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng,giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổthông và đặc điểm tâm sinh lý của người học. Không gây nên tình trạng học quánhiều và vượt sức tiếp thu của người học.

2. Hoạt độngdạy thêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy phép, trừ các trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh miễn giấy phép.

3. Không đượcép buộc học sinh học thêm để thu tiền, không biến các buổi dạy thêm để làm giúpbài tập, bài kiểm tra cho học sinh hoặc lấy nội dung dạy thêm để làm đề bài kiểmtra ở lớp chính khóa. Giáo viên dạy thêm phải có giáo án cho buổi học, tiết họcthêm.

Điều 3. Các trường hợp không thực hiện dạy thêm học thêm

1. Không dạythêm cho học sinh tiểu học (trừ các trường hợp phụ đạo cho những học sinh học lựcyếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện kỹ năng đọc, viếtcho học sinh và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

2. Đối vớicác trường THCS học 2 buổi ngày theo Hướng dẫn 6225/THPT ngày 25 tháng 6 năm2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường và giáo viên không được tổ chức dạythêm cho học sinh (việc ôn thi, phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinhgiỏi, bố trí vào các buổi học ở trường).

3. Cơ sở giáodục đại học không tổ chức dạy thêm theo chương trình phổ thông cho học sinhkhông thuộc diện mình quản lý.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường

1. Dạy thêm họcthêm trong nhà trường là dạy thêm học thêm do nhà trường hay cơ sở giáo dụckhác dạy học theo chương trình phổ thông thực hiện, gồm: Phụ đạo học sinh yếu,kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn thi cho học sinh có nguyện vọng chuẩn bị dựthi tốt nghiệp, dự thi tuyển sinh.

2. Dạy thêm họcthêm ngoài nhà trường là dạy thêm học thêm do cá nhân và các tổ chức khác ngoàicác tổ chức đã nói tại khoản 1 Điều này thực hiện, gồm: Bồi dưỡng kiến thức; ônluyện thi.

Điều 5. Các điều kiện đảm bảo khi tổ chức dạy thêm

1. Tiêu chuẩnngười dạy:

Là giáo viêncó phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, đạt chuẩn về trình độ đào tạo giáo viêncủa cấp học theo quy định của Luật Giáo dục, có năng lực sư phạm (nếu giáo viênđương chức, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).

2. Cơ sở vậtchất:

Phòng dạythêm phải đảm bảo các điều kiện đáp ứng tốt các yêu cầu dạy thêm và học thêm,an toàn và hợp vệ sinh theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học.

3. Số lượng họcsinh trên lớp:

Mỗi lớp họcthêm không quá 40 học sinh.

4. Địa điểm dạythêm:

Phải bảo đảmyêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Không đểxe lấn chiếm lòng, lề đường, gây ách tắc, cản trở giao thông.

Điều 6. Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép dạy thêm

1. Thẩm quyền:

- Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm cho cá nhân, tổ chức dạy thêm theochương trình trung học phổ thông và các cơ sở luyện thi trong tỉnh, bao gồm cảtổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của trường đại học.

- Trưởngphòng Giáo dục các huyện, thành phố cấp giấy phép dạy thêm cho cá nhân, tổ chứcdạy theo chương trình trung học cơ sở.

2. Thủ tục:

a) Cá nhân vàtổ chức muốn dạy thêm phải lập hồ sơ xin dạy thêm trình cấp có thẩm quyền xétduyệt, bao gồm:

- Đơn xin cấpgiấy phép đăng ký dạy thêm (theo mẫu quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Danh sáchtrích ngang giáo viên tham gia dạy thêm.

- Bản sao vănbằng của giáo viên tham gia dạy thêm (có chứng thực).

- Ảnh của ngườiđứng tên xin dạy thêm (ảnh màu 3 x 4).

- Bản sơ đồ bốtrí phòng học và báo cáo về các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học theo tiêu chuẩnquy định hiện hành.

Sau thời hạn10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu xét thấy đủ điều kiện thì cấp giấy phépdạy thêm. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép dạy thêm thì cơ quantiếp nhận hồ sơ thông báo cho cá nhân, tổ chức biết đồng thời trả lại hồ sơ.

b) Học sinhmuốn học thêm phải tự nguyện làm đơn xin học và được phụ huynh đồng ý, chophép.

3. Thu hồi giấyphép:

- Cấp nào cóthẩm quyền cấp giấy phép thì cấp đó có thẩm quyền thu hồi giấy phép.

- Cá nhân, tổchức bị thu hồi giấy phép khi có hành vi vi phạm nguyên tắc thực hiện dạy thêm,học thêm được quy định tại Điều 2 Quy định này.

4. Trường hợpđược miễn giấy phép:

Các trường hợpsau đây được miễn giấy phép dạy thêm:

a) Bồi dưỡngnăng khiếu thể dục, thể thao;

b) Bồi dưỡngnghệ thuật;

c) Bồi dưỡngkiến thức cho trẻ khuyết tật.

Các trường hợpkhác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 7. Mức thu và tỉ lệ chi tiền học thêm

1. Mức thu tiềnhọc thêm:

- Cấp trung họccơ sở: Tối đa 4.000đ/buổi/học sinh.

- Cấp trung họcphổ thông: Tối đa 5.000đ/buổi/học sinh.

2. Tỷ lệ chitiền học thêm:

- Đối với lớpdạy thêm do các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức:

+ Chi cho ngườitrực tiếp giảng dạy: 75% số thu.

+ Chi chocông tác quản lý: 10% (trong đó: Chi quản lý tại đơn vị 7%, chi quản lý của cơquan cấp giấy phép 3%).

+ Bổ sungkinh phí của đơn vị để mua sắm, sửa chữa tài sản, chi trả tiền điện, nước, phụcvụ: 15% số thu.

- Đối với lớpdạy thêm do cá nhân tổ chức tại địa phương:

+ Chi chocông tác quản lý: 15%. Trong đó: Chi quản lý của cơ sở giáo dục - đào tạo (đơnvị công tác của giáo viên) 6%, chi quản lý của cơ quan cấp giấy phép 3%, chi quảnlý của thôn, tiểu khu 5%.

+ Cá nhân mởlớp và giảng dạy tự trang trải các khoản chi liên quan: 85% số thu.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TỔCHỨC DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố

1. Ủy bannhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh,kiểm tra và xử lý sai phạm về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm của Ủy bannhân dân cấp huyện và các cơ quan cấp dưới.

2. Ủy bannhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, họcthêm trên địa bàn theo quy định; tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêmtrên địa bàn để xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạm.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáodục và Đào tạo và các ban ngành liên quan

1. Sở Giáo dụcvà Đào tạo có trách nhiệm:

- Quản lý, kiểmtra việc dạy thêm, học thêm của tổ chức, cá nhân ở các đơn vị trực thuộc Sở vàcác trung tâm luyện thi (kể cả các cá nhân, tổ chức ngoài ngành Giáo dục và Đàotạo); kiểm tra việc quản lý dạy thêm của các Phòng Giáo dục.

- Xử lý hoặcđề nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc dạy thêm theo thẩm quyền.

2. Phòng Giáodục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Quản lý, kiểmtra việc dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân ở cấp trung học cơ sở trênđịa bàn.

- Xử lý hoặcđề nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc dạy thêm theo thẩm quyền.

3. Các cơquan ban ngành liên quan có trách nhiệm:

Phối hợp vớingành Giáo dục và Đào tạo quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; tham gia cácđoàn kiểm tra liên ngành, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạmquy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 10. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và người đứngđầu các cơ sở giáo dục khác

1. Giám đốccác Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp;Hiệu trưởng các trường THPT, PT cấp 2 - 3, THCS là người chịu trách nhiệm trựctiếp quản lý dạy thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của giáo viên, cán bộ,nhân viên do mình quản lý. Phải triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạoquản lý về dạy thêm, học thêm; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, giáoviên gương mẫu chấp hành các quy định của các cấp. Thực hiện đúng quy định củaphân phối chương trình, không cắt xén chương trình chính khóa làm nội dung dạythêm.

2. Thườngxuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quancó thẩm quyền xử lý vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm; định kỳ báo cáotình hình dạy thêm học thêm theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục.

3. Nội dungcông tác quản lý dạy thêm bao gồm:

+ Địa điểm vàthời gian, điều kiện dạy thêm, học thêm.

+ Hồ sơ xin cấpgiấy chứng nhận dạy thêm của cá nhân, tổ chức.

+ Danh sách họcsinh và việc thu chi học phí dạy thêm, học thêm.

+ Nội dung,chương trình, giáo án dạy thêm và chất lượng dạy thêm của giáo viên.

Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm

1. Thực hiệncác văn bản về hoạt động giáo dục. Trước khi thực hiện dạy thêm, người tổ chứcdạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép kế hoạch dạy thêm, nội dung dạythêm, danh sách người học, danh sách người dạy.

2. Quản lýngười học và tôn trọng quyền lợi của người học. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạythêm, phải báo cáo với cơ quan cấp giấy phép và thông báo cho người học biếttrước ít nhất 30 ngày, hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học tương ứng vớiphần dạy thêm không thực hiện.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA,KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Thanh tra, kiểm tra

Hoạt động dạythêm trong nhà trường và ngoài nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơquan quản lý giáo dục và của chính quyền các cấp.

Điều 13. Khen thưởng

Tổ chức, cánhân thực hiện tốt Quy định này và được các cơ quan quản lý giáo dục đánh giácó nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục thì được khen thưởng theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức,cá nhân vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lýtheo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chínhphủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Cán bộ,công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm Quy định này, thì bị xử lý kỷluật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 củaChính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

3. Cơ sở giáodục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định về dạy thêm họcthêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định dẫn đếnvi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội thì phải được xử lý thích đáng,bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệmhình sự theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các sở, Thủtrưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 16. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

Giao cho SởGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quátrình thực hiện, có vấn đề vướng mắc và cần sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợpvới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, SởGiáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp ý kiến báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định./.