ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 20 tháng 3 năm 2008

QUYẾTĐỊNH

GIẢI THỂ ỦY BANDÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày11/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Phước,chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về dân số vào Sở Y tế, chức năngquản lý nhà nước và tổ chức về gia đình vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về trẻ em vào Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cótrách nhiệm nộp lại con dấu của cơ quan cho Công an tỉnh.

Điều 2. GiaoGiám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thựchiện việc điều động công chức, viên chức của Ủy ban sang các cơ quan tương ứng.

Điều 3.Khi chưa có Thông tư hướng dẫn mới của liên Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nộivụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hộithực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện tại và các chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn được chuyển sang từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Điều 4.Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy banDân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu