ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2009/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 21 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNHLẬP THÔN MIỆT CŨ, THUỘC XÃ HƯỚNG LINH, HUYỆN HƯỚNG HÓA

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 13 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Banhành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBNDhuyện Hướng Hóa tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 và Giámđốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lậpmới thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, trên cơ sở 68 hộ, 327khẩu tại khu vực Cu Vơ trên địa bàn xã Hướng Linh.

Vị trí thôn Miệt Cũ:Phía Bắc giáp đường Hồ Chí Minh; phía Nam giáp xã Tân Thành và xã Hướng Tân;phía Đông giáp đường Hồ Chí Minh; phía Tây giáp xã Hướng Phùng.

Sau khi thành lập thônMiệt Cũ, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa sẽ có 7 thôn như sau:

1. Thôn Có (Cho) 72hộ 343 khẩu

2. Thôn Miệt 51hộ 230 khẩu

3. Thôn Xa Bai 73hộ 331 khẩu

4. Thôn Mới 51hộ 232 khẩu

5. Thôn Pa Công 28hộ 130 khẩu

6. Thôn Hong 58hộ 307 khẩu

7. Thôn Miệt Cũ 68hộ 327 khẩu

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Chủ tịch UBND xã HướngLinh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc