ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10 / 2010/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, TỈNH SÓCTRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khucông nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quảnlý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp,tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Ban Quản lýcác khu công nghiệp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Về quản lý xây dựng theo quyhoạch: Thực hiện theo quy định của Điều 2, Thông tư số 19/2009/TT-BXD .

2. Về quản lý thiết kế xây dựng:Thực hiện theo quy định của Điều 3, Thông tư số 19/2009/TT-BXD .

3. Về quản lý chất lượng xâydựng: Thực hiện theo quy định của Điều 5, Thông tư số 19/2009/TT-BXD .

4. Về quản lý chi phí đầu tư xâydựng: Thực hiện theo quy định của Điều 7, Thông tư số 19/2009/TT-BXD (trong đóthay Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 bằng Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình).

Điều 2.Điều chỉnh Điều10, Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng vềviệc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệptỉnh Sóc Trăng với các Sở ngành, địa phương như sau:

“ Điều 10. Sở Xây dựng:

1. Phối hợp với Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu côngnghiệp.

2. Chủ trì thẩm định và trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chitiết xây dựng các khu công nghiệp.

3. Phối hợp Ban Quản lý các Khucông nghiệp tỉnh kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúngcác quy định về quy hoạch và xây dựng trong khu công nghiệp.

4. Phối hợp thực hiện công tácquản lý hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày17/3/2009.”

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Banngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp