ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THĂM BỆNH, TRỢ CẤP ỐM ĐAU, KHÁM SỨC KHỎE;VIẾNG CÁN BỘ TỪ TRẦN VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DỊP LỄ, TẾT CHO CÁN BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở Quyết định số 404-QĐ/TUngày 21/10/2011 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ, chínhsách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần; tham quan,nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận;

Trên cơ sở ý kiến của Thường trựcHĐND tỉnh tại Công văn số 212/HĐND- CTHĐ ngày 27 tháng 3 năm 2012 về Quy địnhchế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từtrần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh BìnhThuận;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe;viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chế độ trợ cấp ốm đau,thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnhBình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốcăn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

QUY ĐỊNH

CHẾĐỘ, CHÍNH SÁCH THĂM BỆNH, TRỢ CẤP ỐM ĐAU, KHÁM SỨC KHỎE; VIẾNG CÁN BỘ TỪ TRẦN VÀTẶNG QUÀ NHÂN DỊP LỄ, TẾT CHO CÁN BỘ TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2012của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

CHÍNH SÁCH THĂM BỆNH, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH HIỂM NGHÈO,KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Điều 1. Đối tượng (gồm cả cánbộ đương chức và nguyên chức)

1. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ươngĐảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNDtỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh, Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

4. Khu ủy viên, trưởng ban, ngành,đoàn thể Khu.

5. Tỉnh ủy viên; Ủy viên Thường trựcHĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trưởng, phó cácsở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; trưởng, phó các cơ quan Công an,Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

6. Bí thư, Phó Bí thư huyện, thị,thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thànhphố.

7. Cán bộ hoạt động cách mạng trướcnăm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Thầythuốc Nhân dân.

8. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anhhùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đảng viên có Huy hiệu 40năm tuổi đảng trở lên.

9. Sỹ quan quân đội, công an, biênphòng có quân hàm từ đại tá trở lên; chuyên viên cao cấp và tương đương từ bậc3 trở lên đối với nam, bậc 2 trở lên đối với nữ và có thời gian thoát ly thamgia cách mạng trước ngày 30/4/1975.

Điều 2. Chính sách thăm bệnh

Các đối tượng quy định tại Điều 1khi bị ốm phải điều trị tại bệnh viện, thực hiện thăm bệnh tối đa 02 lần trong mộtnăm. Cụ thể mỗi lần như sau:

1. Mức thăm bệnh:

a) Đối tượng tại khoản 1: 2.000.000đồng; b) Đối tượng tại khoản 2: 1.500.000 đồng; c) Các đối tượng còn lại :1.000.000 đồng.

2. Việc đi thăm và nguồn kinhphí:

a) Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh (dưới đây gọi chung là Lãnh đạo tỉnh) đi thăm hoặc ủy nhiệm cho Lãnhđạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đi thăm các đối tượng tại khoản 1, khoản 2, khoản 3,khoản 4 và cán bộ đang công tác tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Quy định này.

Kinh phí thăm bệnh cho các đốitượng trên chi từ ngân sách Đảng tỉnh cấp cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý hàngnăm;

b) Lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặttrận, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh thăm cán bộ đang công táctại các khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quy định này.

Kinh phí thăm bệnh do ngân sách Nhànước cân đối theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; các sở, ban, ngành, mặttrận, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh thực hiện chế độ báo cáo,thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Lãnh đạo các huyện, thị xã, thànhphố thăm các đối tượng tại các khoản 5, 6, 7, 8, 9 Điều 1 đã nghỉ hưu, đangsinh sống tại địa phương.

Kinh phí thăm bệnh do ngân sách Nhànước cân đối theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; các huyện, thị xã, thànhphố thực hiện chế độ báo cáo, thanh quyết toán tài chính theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

Trường hợp đặc biệt do Thường trựcTỉnh ủy xem xét, quyết định đối tượng và mức thăm bệnh cụ thể.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ điềutrị bệnh hiểm nghèo (danh mục bệnh hiểm nghèo theo Thông báo số 57-TB/BTCTUngày 07/02/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

1. Đối tượng:

Các đối tượng nêu ở Điều 1 Quy địnhnày khi bị bệnh hiểm nghèo cần phải phẫu thuật, can thiệp, sử dụng thuốc đặctrị theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn, điều trị đúng tuyến thì được xem xéthỗ trợ chi phí điều trị.

2. Mức hỗ trợ:

a) Đối tượng tại khoản 1 Điều 1 Quyđịnh này: thực hiện theo Quy định số 32- QĐ/TW ngày 25/12/2006 của Ban Bí thưTrung ương Đảng;

b) Các đối tượng còn lại: ngoài chiphí được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 50% chi phí còn lại,nhưng một người chỉ được hỗ trợ tối đa 04 lần và tổng mức hỗ trợ không quá 30.000.000đồng (ba mươi triệu); nếu chi phí dưới 5.000.000 đồng (năm triệu) được hỗ trợtheo thực chi.

3. Hồ sơ, thủ tục xét hỗ trợ bệnhhiểm nghèo:

a) Đơn đề nghị của bệnh nhân (hoặcvợ, chồng, con của bệnh nhân), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đốivới cán bộ đương chức), của Đảng ủy xã, phường, thị trấn nơi cư trú (đối vớicán bộ nghỉ hưu);

b) Bản chính hoặc bản photocopy cáchóa đơn, chứng từ của bệnh viện nơi điều trị, có xác nhận của thủ trưởng cơ quannơi công tác (đối với cán bộ đương chức) hoặc Đảng ủy xã, phường, thị trấn nơicư trú (đối với cán bộ nghỉ hưu);

c) Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnhủy để thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy xét, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể. Nguồnkinh phí chi từ ngân sách Đảng tỉnh cấp cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý hàngnăm.

Trường hợp đặc biệt do Thường trựcTỉnh ủy xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

Điều 4. Khám sức khỏe định kỳ

1. Đối tượng:

a) Cán bộ đương chức và nguyên chứctại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Quy định này: mỗi năm được khám sức khỏe địnhkỳ 1 lần tại Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh;

b) Cán bộ đương chức tại các khoản5, 6 Điều 1 Quy định này và Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy; PhóChủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thànhphố: hai năm được khám sức khỏe định kỳ

1 lần tại Bệnh viện Thống nhất thànhphố Hồ Chí Minh.

2. Mức chi:

a) Cán bộ đương chức và nguyên chứctại điểm a khoản 1 Điều 4 Quy định này: mức chi thực hiện theo quy định của BanBảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương;

b) Cán bộ đương chức tại điểm b khoản1 Điều 4 Quy định này: được thanh toán theo thực chi, nhưng tối đa không quá1.500.000 đồng.

3. Kinh phí:

a) Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏecán bộ tỉnh tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng tại điểm a khoản 1Điều 4; nguồn kinh phí khám sức khỏe định kỳ chi từ ngân sách Nhà nước cân đối cấpcho Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hàng năm;

b) Đối với cán bộ nguyên chức, ngoàichi phí khám bệnh, được thanh toán chi phí lưu trú trong thời gian khám bệnh,gồm: tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ theo quy định hiện hành. Nguồn kinh phí từngân sách Đảng tỉnh cấp cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý hàng năm. Đối với cánbộ đương chức, thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành;

c) Cơ quan, đơn vị, địa phương tựtổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ đương chức tại điểm b khoản 1 Điều 4Quy định này; kinh phí do ngân sách Nhà nước cân đối theo phân cấp quản lý ngânsách hiện hành; hàng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán để được cấpphát và quyết toán theo quy định.

Điều 5. Khám sức khỏe trước khibổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu

1. Cán bộ được đề nghị bổ nhiệm,giới thiệu ứng cử lần đầu vào các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quảnlý được khám, kiểm tra sức khỏe tại Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trướckhi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

2. Chi phí khám, kiểm tra sức khỏenói trên được thanh toán theo thực chi, nhưng tối đa không quá 1.000.000 đồng(một triệu)/người và được chi từ ngân sách Đảng tỉnh cấp cho Ban Tổ chức Tỉnhủy quản lý hàng năm.

Chương II

CHẾ ĐỘ VIẾNG KHI CÁN BỘ TỪ TRẦN

Điều 6. Lãnh đạo tỉnh đi viếnghoặc ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ đi viếng hoặcgửi điện chia buồn khi cán bộ đương chức (hoặc nguyên chức) từ trần, như sau:

1. Mức 2.000.000 đồng kèm theo vònghoa: đối với các đối tượng nêu ở khoản 1, khoản 2, Điều 1 Quy định này.

2. Mức 1.500.000 đồng kèm theo vònghoa: đối với các đối tượng nêu tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Quy định này và cánbộ là sĩ quan quân đội, công an, biên phòng có quân hàm từ thiếu tướng trở lên;cán bộ được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huânchương Độc lập hạng Nhất; cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945.

3. Mức 1.000.000 đồng kèm theo vònghoa: đối với các đối tượng nêu tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Quy định này và cánbộ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; cán bộ tiền khởi nghĩa; Nghệsĩ Nhân dân; Nhà giáo Nhân dân; Thầy thuốc Nhân dân; cán bộ lãnh đạo ở các cơquan Trung ương và tỉnh bạn (Bí thư, Phó Bí thư tỉnh, thành ủy; Chủ tịch và PhóChủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

4. Nguồn kinh phí: ngân sách Đảngtỉnh cấp cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý hàng năm.

Điều 7. Lãnh đạo các sở, ban,ngành, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy,đảng ủy trực thuộc tỉnh đi viếng các chức danh còn lại đang công tác hoặc đãnghỉ hưu nêu tại Điều l Quy định này và các Nhà giáo Ưu tú; Nghệ sĩ Ưu tú; Thầythuốc Ưu tú; cán bộ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba thuộc quyềnquản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1. Mức viếng: 700.000 đồng kèmtheo vòng hoa.

2. Nguồn kinh phí: từ nguồn chi thườngxuyên do ngân sách Nhà nước cân đối theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Trường hợp đặc biệt do Thường trựcTỉnh ủy xem xét, quyết định đối tượng và mức viếng.

Chương III

QUÀ TẶNG NHÂN DỊP LỄ, TẾT

Điều 8. Tặng quà nhân dịp lễ,tết

1. Đối tượng (hiện đang sinh sốngtrên địa bàn tỉnh):

a) Cán bộnguyên là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thườngvụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trậnTQVN tỉnh;

b) Cán bộ hoạt động cách mạng trướcnăm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa; đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trởlên; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùngLao động;

c) Thân nhân chủ yếu của cán bộ hoạtđộng cách mạng trước năm 1945, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch,Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã từ trần.

2. Mức chi quà tặng cụ thể hàng nămdo Thường trực Tỉnh ủy quyết định.

3. Nguồn kinh phí khối Đảng đượcngân sách Nhà nước cân đối hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trong cùng một chếđộ, chính sách cán bộ có nhiều chức danh, chức vụ, danh hiệu khác nhau thì thựchiện chế độ, chính sách cho chức danh, chức vụ, danh hiệu cao nhất.

Điều 10. Thủ trưởng các sở,ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố căn cứ Quy định này để triển khai trong phạm vi ngành, đơn vị và địa phươngmình. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì có báo cáo bằng văn bản về UBNDtỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, sửa đổi. Khi chưa có quyết định bổsung, sửa đổi của UBND tỉnh thì các ngành, đơn vị và địa phương không được thựchiện trái với Quy định này./.