ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-UBND NGÀY 05/8/2008 CỦAỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC KHI LẮP ĐẶT TRẠM BTS LOẠI 2PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT /BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyềnthông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phátsóng thông tin di động đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghịđịnh số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số14/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cáckhu vực khi lắp đặt trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng trên địa bàntỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThông tin Truyền thông tại tờ trình số 15/TTr-STTTT ngày 14/5/2013 về việc sửađổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc quy định các khu vực khi lắp đặt trạm BTS loại 2 phải xingiấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungĐiều 1 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc quy định các khu vực khi lắp đặt trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xâydựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1,Điều 1 như sau:

“1. Thành phố Tuyên Quang gồmtất cả các xã, phường”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3,Điều 1 như sau:

“3. Huyện Yên Sơn: thị trấn TânBình; các xã: Tứ Quận, Đội Bình, Phú Lâm, Thắng Quân, Lang Quán”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4,điều 1 như sau:

“4. Huyện Sơn Dương: thị trấnSơn Dương; các xã Tân Trào, Minh Thanh, Sơn Nam, Vĩnh Lợi, Hồng Lạc”.

4. Bổ sung khoản 7 vào Điều 1như sau:

“7. Huyện Lâm Bình: các xã LăngCan, Thượng Lâm”.

Điều 2. Sở Thông tin vàTruyền thông, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn triểnkhai thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác không quy địnhtại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các khu vực khi lắp đặt trạm BTS loại2 phải xin giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và quy định củapháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TT và TT;
- Bộ Xây dựng; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Chuyên viên: XD, CN, CNTT;
- Lưu: VT. (Th-100)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt