UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔIQUYẾT ĐỊNH SỐ 956/QĐ-UBND NGÀY 13/5/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨCDANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sáchđối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã; số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính- Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và mức phụcấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn,khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 381/TTr-SNV ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điểm 6, Mục II, Khoản 1,Điều 1, Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh về việc quy địnhchức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn như sau:

“6. Công chức Tư pháp - Hộ tịch đối với xã loại1, loại 2 mỗi xã 03 người; xã loại 3 là 02 người. Trong đó xã loại 1, xã loại 2và xã trọng điểm an ninh trật tự thuộc xã loại 3 mỗi xã bố trí 01 công chức Tưpháp - Hộ tịch kiêm Phó Trưởng công an, hưởng lương chức danh công chức, làmchức trách nhiệm vụ của Phó Trưởng công an”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính,Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường