ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2013/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀCẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết mộtsố nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấpgiấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 111/TTr-SXD ngày 13/8/2013; Báo cáo thẩm định của Giám đốcSở Tư pháp tại Văn bản số 183/BC- STP ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quyết định này phân cấp thẩmquyền cấp giấy phép xây dựng; quy định về quy mô công trình và thời hạn củagiấy phép xây dựng tạm.

2. Những nội dung khác liên quanđến công tác cấp giấy phép xây dựng không có trong Quyết định này thì thực hiệntheo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phépxây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2. Phân cấp thấm quyền cấpgiấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng

a) Cấp Giấy phép xây dựng theo quyđịnh tại khoản 1, điều 14, Nghị đinh số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chínhphủ.

b) Cấp giấy phép xây dựng côngtrình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị trên các đường phố chính có chỉ giới đườngđỏ ³ 25m thuộc địa bàn thành phố CàMau.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phốCà Mau

Cấp giấy phép xây dựng các côngtrình còn lại và nhà ở riêng lẻ thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừcác đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều này.

3. Ủy ban nhân dân xã

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riênglẻ tại những điểm dân cư nông thôn (không thuộc trung tâm xã) đã có quy hoạchxây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 3. Quy mô công trình vàthời hạn của giấy phép xây dựng tạm

1. Quy định quy mô công trình tốiđa không quá 02 tầng; chiều cao tối đa không quá 10m; có giải pháp kết cấu đơngiản phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đảm bảoan toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, kiến trúc, cảnh quan và đáp ứngcác điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

2. Trường hợp đồ án quy hoạch xâydựng không xác định thời gian thực hiện thì thời hạn áp dụng đối với quy hoạchphân khu là 05 năm, quy hoạch chi tiết là 03 năm kể từ ngày quy hoạch đô thịđược phê duyệt. Trường hợp Nhà nước chưa triển khai thực hiện quy hoạch xâydựng thì chủ đầu tư được đề nghị cơ quan cấp phép xem xét gia hạn thời gian tồntại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tụccung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mauvà bãi bỏ Quyết định số 279/QĐ- UBND ngày 24/4/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Cà Mau về việc phân cấp cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phépxây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh Cà Mau, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: XD (Ph), NN-NĐ;
- Lưu: VT.Tr06/9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng