ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUYĐỊNH VỀ GIÁ TÀI SẢN TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG NGÃI

UỶ BAN NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lýthuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảnlý thuế; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 củaChính phủ.

Căn cứ Luật Thuế thunhập cá nhân ngày 21/11/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuếthu nhập cá nhân ngày 22/11/2012; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 củaChính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuếthu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cánhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Nhà ởngày 29/11/2005; Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ vềviệc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng; Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 71/2010/T-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơsở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán ô tô, xe hai bánh gắnmáy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thườngtrên thị trường;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 04/TTr-STC ngày 14/02/2014 về việc ban hànhQuy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi và Báo cáo Thẩm tra của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vềgiá tài sản để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh QuảngNgãi; cụ thể như sau:

1. Đối với đất: Giá đất để tính lệ phítrước bạ là giá đất do UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đấtđai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

a) Trường hợp đất được Nhà nước giaothông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì giá tính lệ phí trước bạ làgiá đất trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn hoặc giá trúng đấu giá thực tếtheo biên bản trúng đấu giá hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giácủa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Đối với đất kèm theo nhà thuộc sởhữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày22/04/2013 của Chính phủ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá bán thực tế ghitrên hóa đơn bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định củaUBND tỉnh.

c) Trường hợp người sử dụng đất đãđược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó được cơ quan có thẩm quyềncho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích khác và tại thời điểm kê khai lệ phítrước bạ, nếu giá đất do UBND tỉnh quy định theo mục đích sử dụng mới cao hơngiá đất theo mục đích sử dụng trước đó đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sửđất (có chênh lệch dương +) thì người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ tínhtrên giá trị chênh lệch; nếu giá đất theo mục đích sử dụng mới thấp hơn giá đấttheo mục đích sử dụng trước đó (chênh lệch âm -) thì người sử dụng đất khôngphải nộp lệ phí trước bạ và không được hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đã nộp.Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất màkhông phải nộp lệ phí trước bạ, sau đó được cơ quan có thẩm quyền cho phépchuyển mục đích sử dụng, mà đất theo mục đích sử dụng mới thuộc diện phải nộplệ phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá đất theo mục đích sử dụngmới do UBND tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

d) Đối với đất tái định cư được cơquan Nhà nước có thẩm quyền giao đất và đất tái định cư được cấp thêm, cho muathêm (ngoài quy định) thì giá tính lệ phí trước bạ đất là giá đất tái định cưđược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giá nhà, vật kiến trúc, công trìnhxây dựng để tính lệ phí trước bạ là Bảng giá quy định tại Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Quyết định này.

3. Giá xe ô tô (kể cả ô tô điện, rơmoóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơquan nhà nước có thẩm quyền cấp), xe gắn máy để tính thu thuế, thu lệ phí trướcbạ là Bảng giá quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Giá vỏ tàu, máy thuỷ để tính thu lệphí trước bạ và lệ phí đăng kiểm là Bảng giá quy định tại Phụ lục số 3 ban hànhkèm theo Quyết định này.

5. Giá tính lệ phí trước bạ của tàuthuỷ, ca nô là giá ghi trên hoá đơn bán hàng, chứng từ hợp pháp của người bán.

6. Đối với tài sản tự sản xuất, chếtạo: Giá tính lệ phí trước bạ không được thấp hơn giá bán theo thông báo củađơn vị sản xuất. Trường hợp tài sản tự sản xuất để tiêu dùng thì giá tính lệphí trước bạ không được thấp hơn giá thành sản phẩm của đơn vị sản xuất.

Điều 2. Đối với cáctài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ ngoài quy định tại Điều 1 Quyếtđịnh này khi có phát sinh thu lệ phí trước bạ, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

1. Xây dựng giá đối với súng săn, súngthể thao, sà lan, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay; gửi Sở Tàichính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trong quá trình quản lý thu lệ phítrước bạ, trường hợp cơ quan thuế phát hiện hoặc nhận được ý kiến của tổ chức,cá nhân về giá tính lệ phí trước bạ của tài sản trong Bảng giá tính lệ phítrước bạ chưa phù hợp hoặc chưa được quy định trong Bảng giá thì Cục thuế tỉnhcó ý kiến đề xuất (chậm nhất năm ngày làm việc) gửi Sở Tài chính thẩm tra,trình UBND tỉnh quyết định bổ sung, điều chỉnh giá đối với tài sản tại khoản 2,3, 4 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thựchiện

1. Cơ quan Thuế căn cứ vào những quyđịnh, chính sách hiện hành về thuế và giá tài sản quy định tại Điều 1 và Điều 2Quyết định này để tổ chức thực hiện thu lệ phí trước bạ và thu thuế theo quyđịnh.

2. Chi Cục Khai thác và bảo vệ nguồnlợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan, đơn vịĐăng kiểm thuộc ngành Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thuphí đăng kiểm vỏ tàu, máy thủy theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết địnhnày.

Điều 4. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:số 15/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định bảng giá tốithiểu giá xây dựng nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng để tính thu lệ phítrước bạ; thu phí xây dựng; thu thuế đối với hoạt động thầu xây dựng; thu thuếthu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh QuảngNgãi; số 59/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểutính thu thuế, thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi và số 1752/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 của UBND tỉnh ban hành bảnggiá tối thiểu đối với vỏ gỗ tàu cá đóng mới và máy thuỷ đã qua sử dụng để tínhthu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5. Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xâydựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tư pháp; Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN