UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 11 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/06/2009của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự để vận chuyểnhành khách, hàng hoá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vậntải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quyđịnh về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Khắc Chử

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN,PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:10/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thểđiều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối vớicác tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNGCỦA XE THÔ SƠ

Điều 3. Phương tiện giaothông thô sơ đường bộ.

Phương tiện giao thông thô sơđường bộ bao gồm: Xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe ba gác, xe lăn dùngcho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

Điều 4. Điều kiện hoạt độngcủa xe thô sơ.

1. Xe thô sơ phải đảm bảo đúngkích thước, quy cách, kiểu mẫu, cấu tạo theo thiết kế và đảm bảo một số tiêuchuẩn chủ yếu sau:

a. Có hệ thống hãm còn hiệu lực.

b. Có càng điều khiển đủ độ bềnbảo đảm điều khiển chính xác.

c. Có đèn hoặc thiết bị phátsáng báo hiệu khi lưu thông ban đêm.

2. Đối với xe ba gác ngoài cácđiều kiện quy định tại các Điểm a,b,c còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

- Kích thước: Chiều dài lớnnhất của thùng xe không vượt quá 1.8m tính từ bệ móc vào xe đến cuối thùng xe;chiều rộng lớn nhất của thùng xe không vượt quá 1.1 m (chiều rộng lọt lòngkhông quá 0.8m); chiều cao thùng xe không vượt quá 0.4m tính từ sàn của thùngxe trở lên.

- Trọng tải: Trọng tải hàng hoákhông vượt quá 300 kilôgam.

3. Đối với xe súc vật kéo,ngoài các điều kiện quy định tại các Điểm b, c còn phải bảo đảm các tiêu chuẩnsau:

Kích thước: Chiều dài không quá3.8m, chiều rộng không quá 1.6 m, chiều cao không quá 1.2 m (Kích thước thùngxe không quá 1.8m x 1.2m x 0.5m).

Sức chở hàng không quá 800Kg.

Điều 5. Người điều khiển.

Phải đảm bảo quy định tại Điều63 Luật Giao thông đường bộ đó là:

- Có sức khoẻ bảo đảm điềukhiển xe an toàn.

- Hiểu biết quy tắc giao thôngđường bộ.

Điều 6. Quy định về phạm vihoạt động của xe thô sơ.

1. Xe thô sơ chỉ được phép hoạtđộng trong nội thành, nội thị, thị trấn và đường nông thôn; UBND huyện, thànhphố quy định cụ thể phạm vi, tuyến đường hoạt động đối với từng loại xe thô sơtrên địa bàn, phù hợp với nhu cầu vận tải nhỏ và hệ thống hạ tầng giao thôngtừng khu vực, đồng thời phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Xe thô sơ thu gom rác thải,vệ sinh môi trường hoạt động sớm nhất từ 21h hôm trước và muộn nhất đến 05hngày hôm sau.

3. Cấm sử dụng xe thô sơ cácloại làm phương tiện để quảng cáo, bán hàng rong trên các tuyến quốc lộ và mộtsố đường phố chính trong đô thị.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔCHỨC VÀ CÁ NHÂN

Điều 7. Trách nhiệm của UBNDcác huyện, thành phố.

1. Chủ tịch UBND cấp huyện chịutrách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng hoạt động xe thô sơ tham giahoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách trên địa bàn.

2. UBND các huyện, thành phốcăn cứ tình hình thực tế của địa phương để quy định phạm vi hoạt động của xethô sơ trong phạm vi địa phương, đồng thời tổ chức lắp đặt biển báo các loạiphù hợp với nội dung tại Điều 6 của Quyết định này đảm bảo trật tự, an toàngiao thông tại địa phương.

4. Tăng cường kiểm tra, xử lývi phạm, đình chỉ sản xuất, lắp ráp trái phép các loại xe tự chế tại địa bànquản lý, các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn phối hợp với tổ chức công đoàn để thống kê và vận động các cá nhân sửdụng xe thô sơ tham gia nghiệp đoàn theo hình thức tự quản.

Điều 8. Trách nhiệm của UBNDcác xã, phường, thị trấn.

1. Tuyên truyền, phổ biến, quántriệt Quy định này đến mọi tổ chức, cá nhân sử dụng xe thô sơ để vận chuyển hànhkhách, hàng hoá tại địa phương.

2. Tổ chức việc đăng ký hoạt động,xác nhận đơn và cấp phù hiệu cho người điều khiển xe thô sơ để vận chuyển hành khách,hàng hoá tại địa phương.

3. Tổ chức quản lý và khai tháccác điểm dừng, đỗ, đón trả khách và hoạt động xe thô sơ để vận chuyển hànhkhách, hàng hoá tại địa phương theo đúng quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của cácsở, ban, ngành.

1. Sở Giao thông Vận tải.

Tổ chức hướng dẫn và đôn đốcUBND các huyện, thành phố thực hiện Quy định này;

Chỉ đạo lực lượng Thanh tragiao thông kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của chủ xe, người điều khiển xetheo quy định hiện hành.

Tổ chức kiểm tra, theo dõi,đánh giá tình hình thực hiện Quy định này và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh đểchỉ đạo và bổ sung, sửa đổi kịp thời.

2. Công an tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giaothông và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát trật tự phối hợpvới các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hànhvi vi phạm quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ban ATGT tỉnh, UBND cáchuyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xãhội, các cơ quan đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xâydựng kế hoạch triển khai phối hợp tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biếnquy định này đến các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe thô sơ hoạt động trênđịa bàn tỉnh Lai Châu.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

1. Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy địnhnày.

2. Việc sửa đổi, bổ sung thaythế Quy định này do UBND tỉnh Quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc SởGiao thông Vận tải để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn ởđịa phương./.