ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biệnpháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 426/TTr-STP ngày02/6/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quảnlý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xửlý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNHPHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/2015/QĐ-UBND ngày26 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nộidung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nướcđối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đâyviết tắt là XLVPHC) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước côngtác thi hành pháp luật về XLVPHC.

2. Cơ quan quản lý người cóthẩm quyền XLVPHC.

3. Người có thẩm quyền XLVPHC.

4. Các cơ quan, tổ chức và cánhân có liên quan đến công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về XLVPHC.

2. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn củacác cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Bảo đảm công tác quản lý XLVPHC và thi hành pháp luật về XLVPHC đượcthực hiện kịp thời và hiệu quả.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luậtvà phổ biến, giáo dục pháp luật về XLVPHC.

2. Thực hiện giải quyết, xửlý các vụ việc vi phạm hành chính.

3. Công bốcông khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cánhân, tổ chức vi phạm hành chính.

4. Kiểmtra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC.

5. Cung cấp, tiếpnhận, cập nhật thông tin và thực hiện thốngkê về XLVPHC.

6. Xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luậtvề XLVPHC.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quanđến công tác XLVPHC theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Tổ chức, tham gia họp liên ngành; hội nghị sơ kết, tổng kết.

3. Thành lập, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC.

4. Tham gia triển khai các biện pháp thực hiệnquyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚICÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu giúpUBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước côngtác thi hành pháp luật về XLVPHC, có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theongành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện trong việc thực hiệnvăn bản quy phạm pháp luật và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về XLVPHC.

2. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc đề xuất nội dung phối hợpliên ngành; tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế, đề ra giải phápnâng cao hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật vềXLVPHC tại địa phương.

3. Hướng dẫn hoặc đề xuất hướng giải quyết, xửlý đối với các vướng mắc của vụ việc vi phạm hành chính phức tạp theo đề nghịcủa cơ quan, người có thẩm quyền XLVPHC; Cử cán bộ tham gia Hội đồng xácđịnh giá trị, xử lý tang vật vi phạm hành chính theoquy định.

4. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về XLVPHC của tỉnh vàtích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC tại Bộ Tư pháp; Thực hiện việc thống kê về XLVPHC theo quy định.

5. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểmtra việc thi hành pháp luật về XLVPHC.

6. Phối hợp với các sở, ban, ngành; cáccơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện thanhtra thi hành pháp luật về XLVPHC khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức,báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC gây ảnh hưởng nghiêmtrọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

7. Theo dõi,hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác thi hành phápluật về XLVPHC và tổng hợp báo cáocông tác thi hành pháp luật về XLVPHCtrên địa bàn tỉnh; đề xuất việc xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trongquá trình thực hiện.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trênđịa bàn tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

1. Phối hợp với Sở Tư pháphoặc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện văn bản quy phạmpháp luật và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về XLVPHC.

2. Phối hợp với người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế triển khai cácbiện pháp nhằm thực hiện quyết định cưỡng chế.

3. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, đồng thời trang bị cơ sởvật chất, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận,cung cấp, cập nhật thông tin và thực hiệnthống kê về XLVPHC trong phạm vi quảnlý được giao theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các vănbản hướng dẫn thi hành.

4. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối vớivi phạm của người có thẩm quyền XLVPHC thuộc phạm vi quản lý của mình; giảiquyết khiếu nại, tố cáo trong XLVPHC theo quy định của pháp luật.

5. Tổng hợp báo cáo công tác thi hành pháp luậtvề XLVPHC tại ngành, địa phương; đề xuất việc xử lý, tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc trong quá trình thực hiện.

a) Báo cáo công tác thi hành pháp luật vềXLVPHC bao gồm báo cáo về tình hìnhxử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lýhành chính, được thực hiện định kỳ 06 tháng và hàng năm.

b) Nội dung báo cáo và thờiđiểm lấy số liệu đối với báo cáo được thựchiện theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 25Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chitiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sauđây viết tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ).

c) Trách nhiệm thực hiện:

- Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo công tác thi hànhpháp luật XLVPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương mìnhđến UBND cấp huyện trước ngày 05 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng;trước ngày 05 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBNDcấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báocáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tưpháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Khi Tòa án yêu cầu, UBND cấp xã phải cử ngườiđại diện tham gia phiên họp để trình bày ý kiến về các vấn đề có liên quantrước khi xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưavào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của cơquan quản lý người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc

1. Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (quaSở Tư pháp) bằng văn bản đối với những vụ việc phức tạp, còn có những quanđiểm chưa thống nhất trong việc XLVPHC hoặc giá trị tang vật vi phạm hành chínhđược xác định có giá trị lớn (thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính vàáp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND cấp tỉnh) trước khihoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xửlý hành chính theo quy định.

2. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về vụ việc theo đề nghị của cơquan phối hợp.

3. Gửi văn bản về việc công bố công khai và bảnsao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm về: antoàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; laođộng; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứngkhoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớnhoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội đến cơ quan thông tin đại chúng nơixảy ra vi phạm hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyếtđịnh xử phạt để công bố công khai về việc xử phạt.

Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bốcông khai; đính chính thông tin sai lệch trong vòng 01 ngày làm việc, kể từthời điểm phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính chính.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quancó liên quan

1. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh có trách nhiệm cập nhật, đưa tin, bài phản ánh tình hình thi hành phápluật về XLVPHC của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời dành thờilượng thích hợp để giới thiệu các văn bản pháp luật về XLVPHC.

2. Người phụ trách báo hoặc trang thông tin điệntử khi nhận được văn bản đề nghị công khai thông tin có trách nhiệm đăng đầy đủcác nội dung thông tin cần công khai.

Nội dung thông tin công bố công khai được thựchiện theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vinhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quanthực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và các nộidung theo quy định tại Khoản 6 Điều 17 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Đề nghịHĐND tỉnh, đại biểu Quốc hộitỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thànhviên của Mặt trận giám sát hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền XLVPHCkhi phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền XLVPHCcần khẩn trương gửi yêu cầu, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xemxét, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10.Kinh phí thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật vềXLVPHC

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháptham mưu cho UBND tỉnh bố trí, đảm bảo kinh phí thường xuyên cho hoạt động, đầutư cơ sở vật chất, nhân lực cho việc xây dựng, duy trì, quản lý cơ sở dữ liệuvề XLVPHC của tỉnh theo quy định.

Điều 11.Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động trongviệc tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Sở Tư pháp giúp UBNDtỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phươngtriển khai thực hiện Quy chế và tổng hợp mọi khó khăn, vướng mắc trong quátrình thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.