ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI TẠI CẢNG CÁ ĐỀ GI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp:

Các tổ chức, cá nhân sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi.

2. Đối tượng miễn nộp:

a. Các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền neo đậu để tránh bão.

b. Các đơn vị làm nhiệm vụ công vụ như: Biên phòng, Quân đội, Công an, Cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu.

3. Mức thu: như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

4. Cơ quan thu phí: Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn.

5. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu:

Cơ quan thu phí được trích để lại 100% số phí thu được để thực hiện chi theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI TẠI CẢNG CÁ ĐỀ GI, HUYỆN PHÙ CÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Phí sử dụng lề đường, bến, bãi

Đơn vị tính

Mức thu

I

Mặt bằng nhà phân loại

1

Mặt bằng sử dụng ngắn hạn

(thời gian dưới 30 ngày)

Đồng/m2/ngày

2.000

2

Mặt bằng sử dụng dài hạn

Đồng/m2/tháng

- Vị trí kinh doanh thuận lợi

25.000

- Vị trí kinh doanh bình thường

20.000

- Vị trí kinh doanh không thuận lợi

15.000

II

Mặt bằng lề đường, bến, bãi

1

Mặt bằng sử dụng ngắn hạn

(thời gian dưới 30 ngày)

Đồng/m2/ngày

1.000

2

Mặt bằng sử dụng dài hạn

Đồng/m2/tháng

15.000