ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B QUYT ĐNH S 43/2014/Q Đ-UBND NGÀY 22/9/2014 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH BAN HÀNH QUY ĐNH TRÌNH T, TH TC GII QUYT KHIU NI ĐI VI QUYT ĐNH HÀNH CHÍNH V QUN LÝ ĐT ĐAI TRÊN ĐA BÀN TNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Thông tư s 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 946/TTr-STNMT ngày 31 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung của quyết định không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Bộ Tài nguyên và Môi trường;- Thanh tra Chính phủ;- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;- TT.TU; TT. HĐND tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- TT.công báo, Website Long An;- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Trần Văn Cần