ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 987/TTr-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã, các huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh

1. Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” là hình thức biểu dương, khen thưởng cao quý của UBND tỉnh hàng năm tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể... nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình tổ chức xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xét chọn, tặng thưởng

1. Đổi mới phương thức phong tặng hướng tới “tìm người đủ điều kiện để tôn vinh”. Việc xét, chọn công dân tiêu biểu phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành và tuân thủ các quy định của Quy chế này.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các tổ chức thành viên Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm chủ động phát hiện các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực để đề cử, giới thiệu cấp có thẩm quyền bình xét trao tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng.

3. Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” một lần. Không áp dụng hình thức truy tặng.

Điều 4. Số lượng xét tặng

Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” được xét tặng hàng năm cho không quá 10 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên tất cả các lĩnh vực đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG VÀ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên từng lĩnh vực: lao động sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; giáo dục và đào tạo; thể dục thể thao; công tác xã hội, từ thiện… đóng góp thiết thực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

3. Thành tích, tiêu chí đánh giá xét tặng danh hiệu năm được thực hiện từ 01/3 năm trước đến thời điểm xét tặng.

Điều 6. Hội đồng xét tặng

1. Hội đồng cấp cơ sở là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, lựa chọn, giới thiệu các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham mưu cho Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tặng thưởng.

2. Các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí (đơn vị không thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) khi phát hiện các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực thì gửi văn bản đề cử, giới thiệu theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

3. Hội đồng cấp tỉnh là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, lựa chọn các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng.

Tùy theo tình hình thực tế, các Hội đồng xét tặng có thể mời thêm một số thành phần khác có liên quan để tham gia xem xét, lựa chọn.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 7. Quy trình xét tặng và thẩm quyền khen thưởng

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các huyện, thị xã và thành phố Huế; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế xét chọn, giới thiệu từ 01 đến 02 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:

a) Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét.

b) Thực hiện công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trang thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để lấy ý kiến nhân dân trong thời hạn 15 ngày.

c) Tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng.

d) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét tặng

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu (02 bộ), gồm:

1. Tờ trình kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các địa phương, đơn vị (nếu có) hoặc văn bản đề cử, giới thiệu của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí (những đơn vị không thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng).

2. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng (có mẫu kèm theo).

3. Bản photo các quyết định, chứng nhận và các văn bản có liên quan.

4. Đối với người đứng đầu các đơn vị sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thì ngoài các điều kiện trên, phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, môi trường và báo cáo kết quả kiểm toán (nếu có).

Điều 9. Hình thức biểu dương, khen thưởng

1. UBND tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) hàng năm.

2. Cá nhân đạt danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” được tặng Bằng chứng nhận, Huy hiệu và tiền thưởng 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

3. Danh sách các cá nhân được công nhận danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” sẽ được công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Kinh phí

Kinh phí hoạt động tổ chức xét tặng và biểu dương danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”, tiền thưởng, chi phí làm Huy hiệu, Bằng chứng nhận cho các cá nhân được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Điều 11. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo, khiếu nại về kết quả và những hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng cho các cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng cho các cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan giới thiệu, cơ quan thẩm định và cá nhân được đề nghị tặng thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị các cấp xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng.

2. Cá nhân đã được công nhận danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” nhưng phát hiện thấy thành tích không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn quy định thì sẽ bị thu hồi danh hiệu, Bằng chứng nhận, Huy hiệu và tiền thưởng; đơn vị trình, đề xuất khen thưởng tùy theo mức độ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 15 ngày sau khi phát hiện vi phạm, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi danh hiệu và phối hợp với địa phương, đơn vị trình thu hồi Bằng chứng nhận, Huy hiệu và tiền thưởng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tuyên truyền các cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” tại một số địa điểm công cộng.

4. Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thông tin về quá trình xem xét, thẩm định tặng thưởng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.

5. Trong quá trình thực hiện địa phương, đơn vị nếu phát hiện có những vấn đề chưa phù hợp hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời./.

 

Mẫu Báo cáo (Kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐƠN VỊ ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
“CÔNG DÂN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” NĂM 20…

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                                            Giới tính:

- Điện thoại liên hệ:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo phải nêu rõ thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực, căn cứ vào kết quả về năng xuất, chất lượng, hiệu quả… đã đạt được trong quá trình công tác, lao động, sản xuất; đồng thời nêu bật thành tích đóng góp cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)