NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 10/QĐ-NH1

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Vê việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu

động của ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng Công ty vàng bậc đá quý Việt Nam

 _________________________

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty Vàng bạc đá quí Việt Nam từ 1,7%/tháng xuống 1,2%/tháng.

Điều 2.Mức lãi suất cho vay qui định tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ ngày 16/01/1996 và thay thế mức lãi suất 1,7% của Ngân hàng Nhà nước cho vay bổ sung vốn lưu động đối với Tổng công ty vàng bạc đá quý quy định tại Điều 1 của Quyết định 244/QĐ-NH1 ngày 1/10/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Số dư nợ của Tổng công ty Vàng bạc đã quý đối với Ngân hàng Nhà nước đến cuối ngày 15/01/1996 chuyển sang đều áp dụng lãi suất quy định tại quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Trung ương, Tổng giám đốc Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Thành phố cơ trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Chu Văn Nguyễn